Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần -

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần -


  Định dạng file word dài 85 trang  Chương I

  Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh

  nghiệp  I- Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  1- Các khái niệm:

  a, Bán hàng:

  - Là việc thực hiện quan hệ trao đổi, trong đó doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu sản

  phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ cho khách hàng và nhận được quyền thu tiền hoặc thu

  được tiền từ khách hàng.

  - Xét về mặt chu chuyển vốn thì bán hàng là quá trình chuyển từ vốn thành phẩm hàng

  hoá sang vốn bằng tiền. Như vậy quá trình bán hàng là quá trình vận động ngược chiều

  của hàng và tiền (H - T). Kết thúc qúa trình này khách hàng có được hàng để thoả mãn

  các nhu cầu của mình còn doanh nghiệp thu được tiền để tái sản xuất giản đơn và tái sản

  xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy quá trình bán hàng là khâu cuối

  cùng của chu kỳ sản xuất, nơi diễn ra quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của sản

  phẩm, hàng hoá.

  * Doanh thu bán hàng:

  o Đối với các doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì

  doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hoá cung ứng lao vụ, dịch

  vụ chưa có thuế và các khoản phụ thu, phí thu thêm ngoài giá bán mà doanh nghiệp

  được hưởng.

  o Đối với doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh

  thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hoá hoặc cung ứng lao vụ, dịch

  vụ (tổng giá thanh toán) và các khoản phụ thu, phí thu thêm ngoài giá bán mà doanh

  nghiệp được hưởng.  b, Kết quả bán hàng:

  - Là chênh lệch giữa doanh thu tiêu thụ của số hàng đã bán sau khi đã trừ đi các khoản

  giảm trừ doanh thu với chi phí bỏ ra (Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản

  lý doanh nghiệp) của số hàng đó biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ. Kết quả bán hàng là

  một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

  - Kết quả bán hàng được tạo ra từ quá trình bán hàng. Giữa kết quả bán hàng và quá trình

  bán hàng có mối quan hệ chặt chẽ. Nếu tổ chức tốt thì quá trình bán hàng là cơ sở tạo ra

  kết quả bán hàng cao và ngược lại.

  2- ý nghĩa, vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng:

  Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiểu theo nghĩa chung nhất là tổ chức kinh

  tế, hoạt động sản xuất kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp phải tổ chức hoạt

  động sản xuất kinh doanh của mình trên cơ sở giải quyết tốt các vấn đề cơ bản của sản xuất:

  sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Hiện nay trong nền kinh tế thị trường

  cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải "bán thứ thị trường cần không phải bán cái

  mình có". Rõ ràng nhu cầu là mục tiêu của sản xuất và thoả mãn nhu cầu là yếu tố quyết

  định cuối cùng của quá trình sản xuất. Nói cách khác việc có tiêu thụ được hàng hay không,

  có tạo được lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh hay không có vai trò quyết định đến sự

  sống còn của doanh nghiệp. Điều đó xuất phát từ ý nghĩa ban đầu của bán hàng. Ngày nay

  trong nền kinh tế thị trường công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng vẫn có

  ý nghĩa cơ bản đối với doanh nghiệp cũng như nền kinh tế . Đó là:

  - Thông qua quá trình bán hàng sẽ thu hồi được vốn để bù đắp cho những khoản chi phí

  ngoài sản xuất chi ra để tiến hành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.

  - Kết quả bán hàng được tạo ra từ quá trình bán hàng biểu hiện bằng số tiền lãi hoặc lỗ.

  Kết quả bán hàng là nguồn để doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng, là nguồn để phân phối

  cho các chủ sở hữu, làm nghĩa vụ với Nhà nước, cung cấp, cải thiện đời sống cho người

  lao động. Nói tóm lại, kết quả bán hàng đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

  - Trên góc độ chu chuyển vốn, bán hàng là quá trình chuyển hoá hình thái biểu hiện vốn

  của doanh nghiệp từ hàng hoá sang tiền tệ, kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Vì vậy

  đẩy nhanh quá trình bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm vốn một cách tương đối do

  rút ngắn được chu kỳ thu hồi vốn, tăng vòng quay lưu thông, từ đó nâng cao hiệu quả sử

  dụng vốn.  - Kết quả bán hàng là một chỉ tiêu tài chính quan trọng và cơ bản, phản ánh tổng quát hiệu

  quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sự lành mạnh của tình hình tài chính, đây là hai

  điều kiện quyết định mở ra khả năng tham gia thị trường vốn của doanh nghiệp. Thông

  qua thị trường này, doanh nghiệp có thể huy động được một lượng vốn từ xã hội dưới

  hình thức phát hành trái phiếu, cổ phiếu, để đầu tư mở rộng quy mô, tăng năng lực sản

  xuất.

  - xét trên góc độ kinh tế vĩ mô, quá trình bán hàng ở mỗi doanh nghiệp nếu được thực hiện

  tốt sẽ góp phần điều hoà sản xuất và tiêu dùng, đảm bảo sự cân đối tiền và hàng trong

  từng nghành cũng như trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  3- Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng:

  Để kế toán thực sự là công cụ sắc bén có hiệu lực, không ngừng khai thác mọi khả

  năng tiềm tàng nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp thì kế toán bán hàng và

  xác định kết quả bán hàng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

  - Tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ các khoản chi

  phí, doanh thu tiêu thụ, xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

  - Lập và báo cáo kết quả kinh doanh đúng chế độ kịp thời cung cấp các thông tin kinh tế

  cần thiết cho các bộ phận liên quan, đồng thời định kỳ tiến hành phân tích kế toán đối

  với hoạt động tiêu thụ xác định kết quả.

  II- Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  A- Kế toán bán hàng

  1- Kế toán giá vốn hàng bán:

  Để xác định giá vốn hàng bán, kế toán căn cứ vào phương thức bán hàng và theo

  từng phương pháp kế toán hàng tồn kho.  *Có 5 phương thức bán hàng:

  · Phương thức bán hàng trực tiếp:

  - Theo phương thức này khách hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng tại

  kho của doanh nghiệp bán hoặc giao hàng tay ba. Khách hàng nhận hàng sau khi ký vào

  chứng từ bán hàng của doanh nghiệp thì hàng được xác định là bán.

  - Để phản ánh tình hình bán hàng theo phương thức này kế toán sử dụng chủ yếu các tài

  khoản sau: TK 155- Thành phẩm, TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 156- Hàng hoá, TK

  511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,

  · Phương thức gửi hàng:

  - Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng trên cơ sở thoả

  thuận trong hợp đồng mua bán giữa hai bên giao hàng tại địa điểm đã quy ước trong hợp

  dồng. Khi xuất kho gửi đi thì hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi

  nào khách hàng chấp nhận thanh toán thì khi ấy hàng mới chuyển quyền sở hữu và được

  ghi nhận doanh thu bán hàng.

  - Trường hợp này kế toán sử dụng các tài khoản: TK 157- Hàng gửi đi bán, TK 632- Giá

  vốn hàng bán, .

  · Phương thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng:

  - Đây là phương thức bên giao đại lý (chủ hàng) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký

  gửi (bên đại lý) để bán hàng cho doanh nghiệp. Bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng

  đúng theo giá bán đã quy định và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng.

  - Tài khoản sử dụng: TK 157- Hàng gửi đi bán, TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 641- Chi

  phí bán hàng, TK 331- Phải trả người bán,

  · Phương thức trả chậm, trả góp:

  - Là hình thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời

  điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trảdần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu

  một tỷ lệ lãi suất nhất định. Vì vậy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá

  bán trả ngay bà ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính theo phần lãi trả chậm tính trên

  khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận.

  - Tài khoản sử dụng: TK 632- Giá vốn hàng bán, TK 511- Doanh thu bán hàng và cung

  cấp dịch vụ, TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện, TK 515- Doanh thu hoạt động tài

  chính,


  Xem Thêm: Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần -
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần - sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status