Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quố

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quố


  Định dạng file word dài 78 trang


  MỤC LỤC  Lời mở đầu 1

  Phần 1: Tổng quan về công ty Tây Hồ - Bộ Quốc Phòng và tổ chức công
  tác kế toán tại công ty . 2
  I. Tổng quan về công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng 2

  1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 2

  2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tây Hồ . 3

  2.1. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty 3

  2.2. Kết quả của doanh nghiệp sau một số năm 4

  3. Tổ chức bộ máy quản lý 5

  4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất

  sản phẩm ở công ty 8

  4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh . 8

  4.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty . 9

  II. Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tây Hồ . 9

  1. Tổ chức bộ máy kế toán . 9

  1.1. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán . 9

  1.2. Lao động kế toán và phân công lao động trong bộ máy kế toán . 10

  1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán . 12

  1.4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán 13

  2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại công ty Tây Hồ 14

  Phần II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng . 18

  I. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty Tây Hồ 18

  1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 19

  2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 20

  2.1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 20

  2.2. Tài khoản sử dụng . 20
  2.3. Phương pháp hạch toán . 21

  2.4. Chứng từ sử dụng 22

  2.5. Sổ sách kế toán 23

  3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 26

  3.1. Nội dung chi phí nhân công trực tiếp . 26

  3.2. TK sử dụng 26

  3.3. Phương pháp hạch toán . 26

  3.4. Chứng từ sử dụng: . 27

  3.5. Sổ sách kế toán 30

  4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 33

  4.1. Nội dung chi phí sử dụng máy thi công . 33

  4.2. Tài khoản sử dụng . 33

  4.3. Phương pháp hạch toán: 33

  4.3. Chứng từ sử dụng: . 36

  4.4. Sổ sách kế toán: . 36

  5. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 39

  5.1. Nội dung chi phí sản xuất chung 39

  5.2.Tài khoản sử dụng 40

  5.3. Phương pháp hạch toán . 40

  5.4. Chứng từ sử dụng 45

  5.5. Sổ sách kế toán 45

  6.Hạch toán thiệt hại trong sản xuất xây lắp . 49

  II- Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang tại công ty

  Tây Hồ - Bộ quốc phòng . 49

  1.Tổng hợp chi phí sản xuất . 49

  1.1.Tài khoản sử dụng 49

  1.2. Phương pháp hạch toán . 50

  1.3.Sổ sách kế toán 55
  III. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ 57

  1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính gía thành sản phẩm xây lắp . 57

  1.1. Đối tượng tính giá thành 57

  1.2. Kỳ tính giá thành . 58

  2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ . 58

  Phần III. Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính

  giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ 66

  I.Nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình hạch toán chi phí sản xuất và

  tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ . 66

  1.Ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm xây lắp của công ty Tây Hồ 67

  2.Một số nhược điểm về tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ 69

  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá

  thành sản phẩm xây lắp đối với công ty Tây Hồ. 70

  1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 70

  2.Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 73

  3.Hạch toán chi phí máy thi công . 74

  4.Biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 75

  5. Một vài ý kiến khác 76

  Kết luận . 78  Lời mở đầu  Trong những năm qua đất nước ta thực hiện đường lối phát triển kinh tế
  hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội
  chủ nghĩa và có những biến đổi sâu sắc, phát triển mạnh mẽ, hoà nhập với nền
  kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, các ngành sản xuất phát triển mạnh mẽ và
  cạnh tranh gay gắt. Do vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp sản xuất
  phải không ngừng thực hiện các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản
  phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh
  tranh trên thị trường.
  Đặc biệt trong ngành sản xuất xây lắp, đây là một ngành sản xuất vật
  chất vô cùng quan trọng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Hiện nay
  các doanh nghiệp xây lắp hoạt động chủ yếu theo hình thức đấu thầu, do đó
  mà việc giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm là vô cùng quan trọng, giúp cho
  doanh nghiệp có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.
  Để giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm thì công tác hạch
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ
  một vai trò quan trọng. Chính vì vậy các doanh nghiệp sản xuất ngày nay
  không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm đặc biệt là đối với các doanh nghiệp xây lắp có những đặc thù sản
  xuất rất phức tạp.
  Nhận thức được điều này em đã chọn đề tài “ Hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng”
  trong chuyên đề thực tập của mình.
  Kết cấu của chuyên đề này em chia làm 3 phần:
  Phần I: Tổng quan về công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng và tổ chức
  công tác kế toán tại công ty.
  Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng.
  Phần III: Phướng hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ.

  Phần 1: Tổng quan về công ty Tây Hồ - Bộ Quốc Phòng và

  tổ chức công tác kế toán tại công ty  I. Tổng quan về công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng

  1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp

  Công ty Tây Hồ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc

  Phòng là một doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có

  tài khoản tại ngân hàng ( Cả tài khoản ngoại tệ), có con dấu riêng, có trụ sở

  chính tại Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Công ty có số

  vốn kinh doanh bao gồm cả ngân sách cấp và tự bổ sung là 3.790.000.000

  đồng ( ba tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng).

  Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tây Hồ được đánh dấu

  bằng sự ra đời Trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu và dịch vụ - Bộ Quốc

  Phòng năm 1982 với chức năng chính là thực hiện việc quản lý, giao dịch các

  hoạt động có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong quân đội với chức

  năng chính là kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp.

  Năm 1988 chuyển đổi Trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu và dịch vụ -

  Bộ Quốc Phòng thành Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ BQP

  với chức năng chính là kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp.

  Vào năm 1992, Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ - Bộ

  Quốc Phòng được sát nhập với công ty kinh doanh vật tư – BQP để thành lập

  Công ty Tây Hồ - Bộ Quốc Phòng với chức năng chính là kinh doanh vật tư,

  xuất nhập khẩu các loại hàng hoá, trang thiết bị phục vụ sự nghiệp Quốc

  Phòng và vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

  Ngày 18 tháng 4 năm 1996, Bộ Quốc Phòng quyết định sáp nhập Công

  ty Tây Hồ và Công ty xây dựng 232 để thành lập Công ty Tây Hồ - Bộ Quốc

  Phòng với một chức năng, nhiệm vụ hoàn toàn mới. Theo chức năng, nhiệm

  vụ này, công ty phải chuyển hướng lấy nhiệm vụ sản xuất xây lắp là chính.

  Tóm lại, sau hơn 10 năm hoạt động, công ty Tây Hồ đã thực sự trưởng

  thành về mọi mặt, doanh thu của hoạt động xây lắp hàng năm có sự tăng lên

  đáng kể. Từ chỗ chỉ được thi công những công trình nhỏ trong quân đội, đến

  nay công ty đã có khả năng đấu thầu thi công các công trình có giá trị lớn

  trong và ngoài quân đội. Uy tín của công ty đã bước đầu đến với các chủ đầu

  tư trong cả nước thông qua chất lượng của các công trình. Điều này chứng tỏ

  công ty đã thành công trong quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề từ kinh

  doanh thương mại thuần tuý sang sản xuất xây lắp. Trong thời gian qua công

  ty đã liên tiếp đấu thầu và thắng thầu các công trình xây dựng có giá trị lớn,

  mang lại những khoản lợi nhuận cao, góp phần vào sự phát triển chung của

  công ty. Từ khi thành lập với số vốn chủ sở hữu ban đầu khoảng 3,7 tỷ đồng

  và lực lượng lao động hơn 300 người cho đến nay tổng số vốn chủ sở hữu của

  công ty đã lên tới hơn 13 tỷ đồng với số lao động là gần 2000 người. Từ chỗ

  chỉ xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh vật liệu xây

  dựng, đến nay công ty đã có thể thi công các công trình lớn như đường giao

  thông, trạm thuỷ lợi, trạm biến áp, bến cảng, sân bay . Với sự tăng dần về

  chức năng, quy mô kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh, vị thế và uy tín

  của công ty trên thị trường cạnh tranh ngày càng tăng. Trong những năm qua

  công ty đã luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, thực hiện đầy đủ

  nghĩa vụ với NSNN. Công ty đã được công nhận là công ty loại 1 của Bộ

  Quốc Phòng và được đánh giá là một công ty có tốc độ phát triển và hiệu quả

  kinh doanh tương đối cao trong những năm qua.

  2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tây Hồ

  2.1. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty

  Căn cứ vào chức năng, ngành nghề đã được Bộ Quốc Phòng và các Bộ

  chức năng của Nhà nước ra quyết định cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn

  của cả nước, công ty Tây Hồ đã xác định 6 chức năng ngành nghề cho mình

  như sau:

  - Về chức năng xây lắp:


  Xem Thêm: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quố
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Tây Hồ - Bộ quố sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status