Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dự

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dự


  Định dạng file word dài 104 trang


  Mục lục  Lời mở đầu

  Chương I: Một số vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và

  tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện hiện

  nay .1

  I- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp .1

  II- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây

  lắp 2

  1- Chi phí sản xuất xây lắp .2

  2- Phân loại chi phí sản xuất xây lắp .2

  2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố .2

  2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 3

  2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và

  mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 3

  III- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4

  1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp .4

  2- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4

  3- Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp .5

  3.1. Tài khoản kế toán sử dụng .5

  3.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .5

  3.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .6

  3.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công .6

  3.5. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung .7

  3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .7
  4- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .8

  4.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ hoàn thành tương

  đương .8

  4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán 8

  4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán .9

  IV- Kế toán tính hía thành sản phẩm xây lắp .9

  1- Giá thành sản phẩm xây lắp 9

  2- Phân biệt khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 10

  3- Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp .10

  3.1. Căn cứ vào số liệu để tính giá thành sản phẩm xây lắp .10

  3.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành .11

  4- Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp .11

  5- Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 11

  6- Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 12

  6.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp .12

  6.2. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng 13

  6.3. Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí .13

  6.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 13

  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và

  tính giá thành tại Công ty tư vấn và đầu tư thiết kế xây dựng 15

  I- Đặc điểm và tình hình chung của Công ty .15

  1- Quá trình hình thành và phát triển .15

  2- Đặc điểm tổ chức sản xuất .17

  3- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 20

  4- Tổ chức công tác kế toán của Công ty .21
  II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính

  giá thành ở Công ty 24

  1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 24

  1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 24

  1.2. Đối tượng tính giá thành 24

  2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty .25

  2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .25

  2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .26

  2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .27

  2.3.1. Chi phí tiền lương quản đội phân xưởng, xí nghiệp 27

  2.3.2. Chi phí về thuê máy thi công 27

  2.3.3. Khấu hao TSCĐ 28

  2.3.4. Các chi phí khác bằng tiền và tổng hợp chi phí sản xuất chung .28

  2.3.5. Hạch toán tổng hợp chi sản xuất toàn Công ty 28

  3- Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29

  4- Tính giá thành sản phẩm ở Công ty tư vấn đầu tư vấn đầu tư và thiết kế

  xây dựng .29

  Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị để hoàn thiện công tác kế

  toán tập hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm 30

  I- Những ưu điểm và nhược điểm của công tác tập hợp chi phí sản xuất

  và tính giá thành 30

  1- Những ưu điểm .30

  2- Những mặt hạn chế .31

  II- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản

  xuất và tính gía thành tại Công ty 32
  1- Về kế toán nguyên vật liệu .32

  2- Về công tác phân loại và hạch toán chi phí sản xuất 33

  3- Về khoản thiệt hại phá đi làm lại 33

  4- Về tính khấu hao TSCĐ .33

  5- Về khoản trích BHYT, BHXH, kinh phí công đoàn .34

  6- Phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất 34


  Lời mở đầu

  Nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp

  sản xuất đặc biệt là doanh nghiệp quốc doanh phải năng động để thích nghi với cơ chế

  mới. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các nghiệp đều phải thực hiện theo chế

  độ tự hạch toán kinh doanh, xoá bỏ chế độ quản lý quan liêu bao cấp, tự lấy thu bù chi

  đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi. Để quản lý một cách có hiệu quả và tốt nhất đối

  với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ, Các doanh nghiệp đều

  phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Trong đó, kế toán

  được coi là một công cụ hữu hiệu nhất.

  Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, là

  điều kiện quan trọng không thể thiếu được trong công tác quản lý tài chính doanh

  nghiệp để kiểm tra, giám sát vật tư, lao động, tiền vốn. Kế toán tập hợp chi phí sản

  xuất và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau, việc phấn

  đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một mục tiêu quan trọng

  không những của mọi doanh nghiệp mà là vấn đề quan tâm của toàn xã hội

  Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty tư vấn đầu tư và

  thiết kế xây dựng (công ty vừa có chức năng thi công nội ngoại thất, vừa có chức năng

  tư vấn thiết kế và khảo sát địa chất). Trong đó chức năng thi công nội ngoại thất là

  chức năng chính của công ty. Được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế của đơn vị,

  kết hợp giữa lý luận và thực tiễn về tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi

  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và lựa chọn

  đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ

  phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Việt”.

  Nội dung chính đề tài gồm 3 chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận về công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản

  xuất và tính giá thành sản phẩm

  Chươnh II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

  thành sản phẩm ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Việt


  2

  Chương III: một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập

  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng

  Bắc Việt.

  Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kế

  toán công ty, sự cố gắng của bản thân, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của cô

  Nguyễn Thị Thu Hồng.Tuy nhiên với phạm vi đề tài rộng, thời gian nghiên cứu có

  hạn, trong chuyên đề này không tránh khỏi sai sót và hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất

  mong nhận được những ý kiến góp ý, bổ sung của các thầy cô và các bạn để bản thân

  em được nâng cao kiến thức nhằm phục vụ tốt hơn trong quá trình học tập, nghiên cứu

  và công tác thực tế sau này.


  Chương I

  Một số vấn đề Lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện hiện nay  I.


  Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp  Xây dựng là một ngành sản xuất độc lập có những điểm đặc thù về mặt kinh

  tế, tổ chức quản lý và kỹ thuật chi phối trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất thi công

  và tổ chức công tác kế toán. Các doanh nghiệp xây dựng cũng có những đặc điểm

  khác biệt so với những doanh nghiệp sản xuất khác. Sự khác biệt này có những ảnh

  hưởng, chi phối nhất định đến việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá

  thành sản phẩm. Sự chi phối này được thể hiện như sau:

  Sản xuất xây lắp là một loại sản xuất theo đơn đặt hàng. Sản phẩm xây lắp

  mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ. Mỗi đối tượng xây lắp đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật,

  kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng thích hợp cụ thể trên từng thiết kế dự toán

  của từng đối tượng xây lắp riêng biệt.

  Do đó, kế toán phải hạch toán chi phí, tính giá thành và xác định kết quả cho

  từng loại sản phẩm xây lắp riêng biệt (từng công trình hạng mục công trình hoặc

  từng nhóm sản phẩm xây lắp)

  Đối tượng sản xuất xây dựng cơ bản thường có khối lượng lớn, giá trị lớn,

  thời gian thi công tương đối dài.

  Sản xuất xây dựng mang tính thời vụ. Do chịu tác động trực tiếp của môi

  trường tự nhiên nên phải có biện pháp bảo quản máy thi công và vật liệu, ngoài ra

  còn có thể gặp nhiều rủi ro bất ngờ (mưa gió, bão lụt phải phá đi làm lại, ngừng thi

  công ) gây thiệt hại, khi đó phải tổ chức theo dõi và hạch toán phù hợp với

  nguyên nhân gây ra.

  Sản xuất thi công xây dựng được thực hiện trên các địa điểm cố định. Sản

  xuất xây dựng cơ bản mang tính chất ổn định, gắn liền với địa điểm xây dựng, khi

  hoàn thành thì không nhập kho như sản phẩm thuộc ngành sản xuất khác.


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dự
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dự sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status