Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex


  Định dạng file word
  Luận văn tốt nghiệp


  MỤC LỤC

  Trang


  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN XUẤT NHẬP
  KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH
  XUẤT NHẬP KHẨU . 4
  1.1. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường. 4
  1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá . 5
  1.2.1. Đặc điểm chung . 5
  1.2.2. Các phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu . 6
  1.2.3. Phương thức thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu. 7
  1.2.4. Những phương tiện thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu 12
  1.2.5. Phạm vi, thời điểm xác định hàng xuất nhập khẩu 13
  1.2.6. Giá cả và tiền tệ sử dụng trong xuất nhập khẩu . 14
  1.3. Nội dung kế toán xuất khẩu 17
  1.3.1. Nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu 17
  1.3.2. Các quy định chung về kế toán hoạt động kinh doanh xuất khẩu. . 18
  1.3.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu . 20
  1.3.3.1. Các phương thức mua hàng xuất khẩu 20
  1.3.3.2. Các phương thức thanh toán trong nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu
  . 21
  1.3.3.3. Kế toán nghiệp vụ thu mua hàng xuất khẩu 21
  1.3.4. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 26
  1.3.4.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 26
  1.3.4.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác 29
  1.4. Nội dung kế toán hàng nhập khẩu 32
  1.4.1. Nhiệm vụ kế toán hàng nhập khẩu . 32
  1.4.2. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng nhập khẩu 32
  1.4.3. Nhập khẩu hàng hoá trực tiếp . 33
  1.5. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán . 38
  1.6. So sánh giữa kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế về công tác hạch
  toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. . 38
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG
  HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX . 41
  2.1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu INTIMEX. 41
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu
  Intimex 41
  2.1.2.Chức năng nhiệm vụ của Công ty 43
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 44
  2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty . 47
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 47
  2.1.4.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 50
  2.2. Thực tế công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại công ty
  xuất nhập khẩu intimex . 52
  2.2.1. Những vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán hàng xuất khẩu
  tại Intimex . 52
  2.2.1.1 Phương thức thanh toán . 52
  2.2.1.3 Phương thức tính giá vốn hàng xuất khẩu 53
  2.2.1.4 Phương pháp tính giá hàng xuất khẩu 53
  2.2.1.5 Phương pháp hạch toán tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá . 54
  2.2.2. Kế toán quá trình mua hàng xuất khẩu 54
  2.2.2.1 Các phương thức mua hàng xuất khẩu và thanh toán mua hàng xuất
  khẩu . 54
  2.2.2.2. Chứng từ sử dụng trong mua hàng xuất khẩu . 54
  2.2.2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng 55
  2.2.2.4. Trình tự kế toán và ghi sổ kế toán 55
  2.2.3 Kế toán quá trình xuất khẩu hàng hoá 69
  2.2.3.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 69
  2.2.3.2. Kế toán xuất khẩu hàng hoá uỷ thác 80
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ
  XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX . 88
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu
  Intimex 88
  3.1.1. Ưu điểm . 88
  3.1.1.1. Về công tác quản lý . 88
  3.1.2. Hạn chế . 92
  3.1.2.1. Về công tác quản lý . 92
  3.1.2.2. Về công tác kế toán . 92
  3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện và nguyên tắc hoàn thiện kế toán lưu
  chuyển hàng xuất khẩu 93
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 93
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện . 94
  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển Hàng xuất
  khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex . 94
  3.3.1. Về hệ thống tài khoản. . 94
  3.3.2. Về hệ thống sổ sách. 95
  3.3.3. Về chênh lệch tỷ giá . 98
  3.3.4.Về chiết khấu thương mại 100
  3.3.5. Về việc xử lý hàng bán bị trả lại 101
  3.4. Hoàn thiện về công tác quản lý . 102
  KẾT LUẬN . 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hoạt

  động của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế không còn là một lựa chọn nữa

  mà là đòi hỏi tất yếu của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế

  của Việt Nam, đồng thời cũng là đòi hỏi nội tại của các doanh nghiệp Xuất

  nhập khẩu. Tham gia hoạt động trên thị trường quốc tế sẽ đem lại cho doanh

  nghiệp nhiều lợi ích, mở ra nhiều cơ hội phát triển và thu lợi nhuận cao cho

  doanh nghiệp. Để Việt Nam thâm nhập thị trường quốc tế một cách có hiệu

  quả, có một nền kinh tế phát triển ngang tầm với các nước thì việc đẩy mạnh

  xuất khẩu sẽ là một trong những công cụ giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó

  vì xuất khẩu là một bộ phận của lĩnh vực lưu thông hàng hoá, là cầu nỗi giữa

  sản xuất và tiêu dùng trên phạm vi quốc tế.

  Tuy nhiên xuất khẩu là lĩnh vực kinh doanh thương mại phức tạp vì

  chính sách xuất khẩu phong tục tập quán kinh doanh ở mỗi nước là khác nhau,

  nên để đạt được hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu đòi hỏi Nhà nước

  phải có các chính sách phù hợp, các doanh nghiệp phải có công cụ quản lý hữu

  hiệu đồng thời luôn phải tự hoàn thiện để bắt kịp thông tin và giám sát tình hình

  tài chính của doanh nghiệp. Kế toán là một phần quan trọng của hệ thống công cụ

  quản lý tài chính doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói

  riêng. Vì vậy công tác kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu

  phải được bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với điều kiện nước ta và xu hướng

  chung của thế giới. Đặc biệt là kế toán trong hoạt động xuất khẩu là một hoạt động

  phức tạp và nhiều rủi ro.

  Với mục đích để hiểu sâu hơn tình hình thực tế, hạch toán lưu chuyển

  hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex em đã chọn đề tài:
  “Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập

  khẩu Intimex” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  Ngoài phần lời mở đầu và kết luận, luận văn tốt nghiệp bao gồm 3

  chương sau:

  Chương 1: Những vấn đề chung của kế toán xuất nhập khẩu hàng

  hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

  Chương 2: Thực tế công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất

  khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex.

  Chương 3: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại

  Công ty xuất nhập khẩu Intimex.

  Mặc dù rất cố gắng nhưng do còn hạn chế về lượng kiến thức tích luỹ,

  kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn không thể tránh khỏi những

  thiếu sót. Vậy em rất mong có được sự hướng dẫn, góp ý của các thầy cô

  giáo, các cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán của Công ty Intimex để

  luận văn tốt nghiệp được hoàn thiện hơn.

  Em xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Trương Anh Dũng cùng toàn thể cán bộ

  nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty đã giúp em hoàn thành luận văn này.  CHƯƠNG 1

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN XUẤT NHẬP

  KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

  KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU  1.1. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường.

  Nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập ở Việt Nam hiện nay đã tạo

  ra một môi trường cạnh tranh sôi nổi và gay gắt giữa các doanh nghiệp thuộc

  mọi thành phần kinh tế trong nước và các doanh nghiệp của nước ngoài, do

  vậy hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hoá không chỉ diễn ra trong phạm vi

  một quốc gia mà đã mở rộng trên phạm vi toàn thế giới. Do đó hoạt động xuất

  nhập khẩu có vai trò hết sức quan trọng với nền kinh tế quốc dân của từng

  quốc gia.

  Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động buôn bán trao đổi hàng hoá ra nước

  ngoài, khu chế xuất theo hợp đồng kinh tế đã ký kết là một bộ phận quan

  trọng trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá. Vì vậy, Xuất khẩu là một yếu tố

  quan trọng kích thích sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.

  Xuất khẩu tạo ra nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, tăng lượng dự trữ ngoại

  tệ, tạo vốn cho nhập khẩu phục vụ nhu cầu trong nước, cải thiện cán cân thương

  mại và cán cân thanh toán. Xuất khẩu giúp chúng ta phát triển ngành công

  nghiệp chế biến và chế tạo hàng hoá xuất khẩu. Vì nước ta là một nước đang

  phát triển, nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu do đó có thế mạnh ở các sản phẩm

  nông nghiệp, thuỷ sản .để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, để có đủ sức

  cạnh tranh với nước ngoài thì sản phẩm phải có chất lượng cao.

  Phát triển xuất khẩu hàng hoá làm cho thị trường tiêu thụ hàng hoá

  được mở rộng, nền công nghiệp sản xuất trong nước được phát triển mở rộng


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status