Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Thươn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Thươn


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012 dài 104 trang
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
  1.1.1. Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất: 3
  1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm: 3
  1.1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường: 3
  1.1.2.2. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm: 4
  1.1.2.3. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vai
  trò của kế toán: 4
  1.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
  1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 5
  1.2.1.1. Chi phí sản xuất: 5
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 5
  1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm: 8
  1.2.2.1. Giá thành sản phẩm: 8
  1.2.2.2. Phân loại giá thành: 8
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm: 9
  1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
  phẩm: 9
  1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 10
  1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác
  định: 10
  1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 11
  1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và
  đối tượng tính giá thành: 11
  1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT. 12
  1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh
  nghiệp: 12
  1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 13
  1.4.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 13
  1.4.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp: 15
  1.4.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung: 16
  1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp: 18
  1.4.3.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương
  pháp kê khai thường xuyên: 18
  1.4.3.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương
  pháp kiểm kê định kỳ: 19
  1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 19
  1.4.4 1. Đánh giá SPDD cuối kỳ theo CP NVL chính trực tiếp hoặc
  CP NVL trực tiếp: 20
  1.4.4.2. Đánh giá SPDD cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn
  thành tương đương: 20
  1.4.4.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 21
  1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM 21
  1.5.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm: 21
  1.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 22
  1.5.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn: 22
  1.5.2.2. Phương pháp hệ số: 22
  1.5.2.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ: 22
  1.5.2.4. Phương pháp tính giá thành có loại trừ CPSX sản phẩm phụ: 23
  1.5.2.5. Phương pháp tính giá thành phân bước: 23
  1.5.2.6. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 24
  1.6. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 25
  1.7. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN
  MÁY: 26
  1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá
  thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 26
  1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá
  thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán: 26
  1.7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy: 28
  1.7.3.1. Kế toán chi phí sản xuất: 28
  1.7.3.2. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ: 29
  1.7.3.3. Kế toán giá thành sản phẩm: 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN THƯƠNG MẠI THÔNG
  TẤN XÃ VIỆT NAM . 30
  2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 30
  2.1.1.1. Giới thiệu về công ty: 30
  2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 30
  2.1.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong
  những năm gần đây: 31
  2.1.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
  một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam: 32
  2.1.1.5. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty: 36
  2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên
  In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam 40
  2.1.2.1. Bộ máy kế toán của Công ty TNHH một thành viên In Thương
  mại Thông tấn xã Việt Nam: 40
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 40
  2.1.2.3. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty: 41
  2.1.3. Giới thiệu về phần mềm kế toán công ty đang áp dụng: 44
  2.1.3.1. Một số đặc điểm của phần mềm: 44
  2.1.3.2. Màn hình hệ thống của phần mềm: 45
  2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI
  PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TRÁCH
  NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN IN THƯƠNG MẠI THÔNG
  TẤN XÃ VIỆT NAM: 45
  2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 45
  2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 46
  2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty TNHH một thành
  viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam: 47
  2.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 47
  2.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 57
  2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 63
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN
  THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM . 78
  3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM: 78
  3.2. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH
  MỘT THÀNH VIÊN IN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM: 79
  3.2.1. Những thành tựu và ưu điểm cơ bản: 80
  3.2.2. Những hạn chế, nhược điểm cần hoàn thiện: 81
  3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN THƯƠNG MẠI THÔNG
  TẤN XÃ VIỆT NAM: 82
  KẾT LUẬN 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP. 95
  XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH MỘT
  THÀNH VIÊN IN THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM . 96
  LỜI CAM ĐOAN 97
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 98
  PHỤ LỤC: Trích sổ nhật ký chung công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam: 99
  MỤC LỤC 100


  LỜI MỞ ĐẦU
  Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Trong đó, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Hiện nay, nền kinh tế thị trường chịu sự điều tiết của quy luật cung-cầu, các doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt. Do vậy,việc tối thiểu hóa chi phí sản xuất kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm là việc có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp.
  Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí mình đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường. Mặt khác, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên việc tiết kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quản lý kinh tế.
  Giá thành sản phẩm có vai trò to lớn trong quản lý và sản xuất. Nó là nhân tố tác động trực tiếp đến giá cả hàng hoá. Để thâm nhập thị trường thì doanh nghiệp phải chú trọng đến việc giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là không những phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản lý. Để giải quyết được vấn đề đó, cần phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và mỗi công ty nói riêng. Thông qua các chỉ tiêu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, các nhà quản lý sẽ biết được mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của chi phí, giá thành và từ đó tìm ra biện pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại nhằm phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Nó không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội.
  Công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực in ấn và kinh doanh các thiết bị ngành in. Sản phẩm của công ty rất đa dạng và phong phú cả về quy cách, chủng loại, mẫu mã và chất lượng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, qua quá trình thực tập và tìm hiểu tình hình thực tế ở Công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam”.
  Luận văn gồm 3 phần:
  Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh và các anh chị phòng Tài chính - Kế toán của Công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam đã giúp em hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiếp cận với thực tế công tác kế toán, trước đề tài có tính tổng hợp trong khi thời gian, trình độ và khả năng còn hạn chế nên luận văn này không tránh khỏi những khuyết điểm, thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các anh chị trong phòng kế toán của Công ty để luận văn được hoàn thiện hơn nữa, đồng thời giúp em nâng cao kiến thức để phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập và công tác thực tế sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Hà Nội, tháng 4 năm 2012​

  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1.1. Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất:
  Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường có sự điều khiển của Nhà nước. Một nền kinh tế nhiều thành phần, chịu sự tác động của quy luật kinh tế Như vậy để tồn tại và phát triển được trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Việc hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo ưu thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh, tiêu thụ nhanh sản phẩm, thu hồi vốn nhanh và thu lợi nhuận lớn. Làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng quá trình sản xuất,cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo doanh nghiệp để từ đó có những biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là nội dung không thể thiếu được trong việc tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp.
  1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm:
  1.1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường:
  Trong những năm gần đây, nền kinh tế đất nước đã có những biến chuyển to lớn, cùng với nó là sự chi phối quy luật cạnh tranh. Do đó, muốn tồn tại và phát triển được thì vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải giảm tối đa các khoản chi phí để hạ giá thành sản phẩm, từ đó hạ được giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Qua đó, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường trong nước và nước ngoài, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ngoài ra nó còn mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội, tăng tích lũy cho nền kinh tế. Do vậy yêu cầu đặt ra là phải quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  1.1.2.2. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
  - Nhóm nhân tố khách quan: thị trường lao động, thị trường nguyên vật liệu, thị trường vốn, đầu ra của sản phẩm,
  Đối với thị trường đầu vào: ảnh hưởng tới chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp xét trên khả năng cung cấp, phương thức thanh toán để các chi phí bỏ ra là thấp nhất.
  Đối với thị trường đầu ra: doanh nghiệp cũng cần xem xét giá bán, phương thức thanh toán sao cho chi phí bỏ ra hợp lý và đem lại hiệu quả.
  - Nhân tố chủ quan như:
  + Trình độ trang bị về kỹ thuật và công nghệ sản xuất, khả năng tận dụng công suất máy móc thiết bị công nghiệp.
  + Trình độ sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng
  + Trình độ sử dụng lao động
  + Trình độ tổ chức sản xuất
  + Trình độ quản lý tài chính của doanh nghiệp
  Sự tác động của nhân tố khách quan cũng như chủ quan có thể làm tăng hoặc giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, muốn hạ thấp được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đòi hỏi phải nắm bắt được những nguyên nhân ảnh hưởng để hạn chế và loại bỏ những ảnh hưởng làm tăng chi phí sản xuất và phát huy những nhân tố tích cực để hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  1.1.2.3. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vai trò của kế toán:
  Các doanh nghiệp nên sử dụng các biện pháp sau:
  - Chú trọng tới việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.
  - Quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả, có các biện pháp khuyến khích người lao động.
  - Tổ chức quản lý bố trí các khâu sản xuất hợp lý
  - Quản lý việc sử dụng chi phí hợp lý.
  1.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình Kế toán tài chính - Nhà xuất bản tài chính năm 2010
  Chủ biên : GS. TS. Ngô Thế Chi
  TS . Trương Thị Thủy
  2. Giáo trình Kế toán quản trị - Nhà xuất bản Tài chính năm 2009
  Chủ biên : PGS. TS. Đoàn Xuân Tiên
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp - Nhà xuất bản Thống kê – năm 2008
  4. Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam - NXB Tài chính năm 2009
  5. Kế toán tài chính -Trần Xuân Nam - Nhà xuất bản Thống kê năm 2010
  6. Các tài liệu của Công ty TNHH một thành viên In Thương mại Thông tấn xã Việt Nam
  7. Luận văn, chuyên đề của các khóa trước


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status