Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012 dài 71 trang
  Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8
  ĐỊnh dạng file word


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP . 1
  1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây
  lắp – sự cần thiết, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây
  lắp. 1

  1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
  xây lắp. 1
  1.1.2 Sự cần thiết của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp. . 2
  1.1.3- Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong các đơn vị xây lắp. . 3
  1.2 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành trong
  doanh nghiệp xây lắp. 4

  1.2.1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. . 4
  1.2.1.1- Chi phí sản xuất. 4

  1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 4

  1.2.2- Giá thành sản phẩm xây lắp. 6
  1.2.2.1-. Khái niệm và bản chất của giá thành . 6

  1.2.2.2 -Phân loại giá thành 7

  1.2.3- Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành . 11
  1.2.4- Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp xây lắp. . 13
  1.2.4.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất. 13

  1.2.4.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 13

  1.2.4.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh
  nghiệp xây lắp. 14

  1.2.4.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 14

  1.2.4.3.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
  16

  1.2.4.3.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi
  công. . 17

  1.2.4.3.4 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
  chung. . 18

  1.2.4.3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. . 19

  1.2.4.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 20

  1.2.4.5 Phương pháp kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp. 21

  1.2.5 Hệ thống chứng từ, sổ kế toán và báo cáo kế toán. 23
  1.2.5.1 Hệ thống chứng từ kế toán. . 23

  1.2.5.2 Hệ thống sổ kế toán . 23

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 8 25
  2.1 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh
  doanh tại công ty cổ phần Sông Hồng số 8. 25

  2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần
  Sông Hồng số 8. . 25
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức
  quản lý của Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8. . 28
  2.1.2.1 Ngành, nghề kinh doanh chính của công ty: 28

  2.1.2.2 Đặc điểm quy trình sản xuất. 28
  2.1.2.3.Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty cổ phần Sông Hồng số 8.
  . 29

  2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. . 31
  2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . 32

  2.1.3.2 Hình thức kế toán công ty áp dụng . 34

  2.1.3.3 Giới thiệu phần mềm kế toán sử dụng ở công ty 35

  2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp tại công ty cỏ phần Sông Hồng số 8. 37

  2.2.1 Nguyên tắc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  tại Công ty cổ phần Sông Hồng số 8. . 37
  2.2.2.Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty.
  . 38
  2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: . 38

  2.2.2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. . 39

  2.2.2.3 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 44

  2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. 46

  2.2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. . 48

  2.2.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở
  dang. 51

  2.2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 52
  2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành . 52

  2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 52

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  SÔNG HỒNG SỐ 8 . 54
  3.1 Đánh giá tình hình hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty cổ phần Sông Hồng số 8 54
  3.1.1 Những ưu điểm . 54
  3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán. . 54

  3.1.1.2 Về hệ thống chứng từ sổ sách. 55

  3.1.1.3 Về công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55

  3.1.1.4 Về công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 56

  3.1.1.5Về công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. . 57

  3.1.1.6 Về công tác hạch toán chi phí sản xuất chung. 57

  3.1.2 Những tồn tại và hạn chế cần khắc phục 58
  3.1.2.1 Về công tác luân chuyển chứng từ. . 58

  3.1.2.2 Về công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 58

  3.1.2.3 Về công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 59

  3.1.2.4 Về công tác hạch toán chi phí sản xuất chung . 59

  3.1.2.5 Về việc hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. . 61

  3.1.2.6 Về công tác tổng hợp chi phí và tính giá thành 62

  3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại công ty. . 63
  3.2.1 Về công tác luân chuyển chứng từ. 63
  3.2.2 Về công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 63
  3.2.3 Về công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 64
  3.2.4 Về công tác hạch toán chi phí sản xuất chung . 65
  3.2.5 Về việc hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. . 66
  3.2.6 Về công tác tổng hợp chi phí và tính giá thành 66


  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP

  1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây
  lắp – sự cần thiết, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

  1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây
  lắp.

  Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp có những
  đặc điểm cơ bản sau:

  Được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng đã ký với đơn vị chủ đầu tư sau


  khi trúng thầu hoặc được chỉ định thầu. T

  rong hợp đồng, hai bên đã thống


  nhất với nhau về giá trị thanh toán của công trình cùng với các điều kiện khác,
  do vậy tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ,
  nghiệp vụ bàn giao công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng xây lắp
  hoàn thành đạt điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu chính là quy trình tiêu
  thụ sản phẩm xây lắp. Trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế
  hoạch, thì phần công việc đã hoàn thành thuộc hợp đồng xây dựng được nhà
  thầu tự xác định một cách đáng tin cậy bằng phương pháp quy định được coi
  là sản phẩm hoàn thành bàn giao.

  Trong ngành xây lắp, tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của sản phẩm đã
  được xác định rõ trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật dược duyệt, do vậy doanh
  nghiệp xây lắp phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về kỹ thuật, chất lượng

  công trình.
  Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn,
  kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng để hoàn thành sản
  phẩm có giá trị sử dụng thường dài.

  Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện cần thiết
  cho sản xuất như các loại xe máy, thiết bị, nhân công phải di chuyển theo
  địa điểm đặt công trình. Mặt khác việc xây dựng còn chịu tác động của địa
  chất công trình và điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương cho nên công
  tác quản lý và sử dụng tài sản, vật tư cho công trình rất phức tạp, đòi hỏi phải
  có mức giá cho từng loại công tác xây lắp cho từng vùng lãnh thổ.

  Trong doanh nghiệp xây lắp, cơ chế khoán đang được áp dụng rộng rãi
  với các hình thức giao khoán như: khoán gọn công trình (khoán toàn bộ chi
  phí), khoántheo từng khoảm mục chi phí, cho nên phải hình thành bên giao
  khoán, bên nhận khoán và giá khoán.

  1.1.2 Sự cần thiết của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính
  giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.

  Trong công tác quản lý tại một doanh nghiệp xây lắp, chi phí xây lắp và
  giá thành sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan
  tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức kế
  toán đúng, đủ, hợp lý, chính xác chi phí, giá thành công trình có ý nghĩa rất
  lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng. Từ đó kiểm tra tính
  hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung, các đội sản xuất nói
  riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành
  thực tế của từng công trình, hạng mục công trình, hoạt động kinh doanh và
  các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó người quản lý có thể phân
  tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử
  dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có
  biện pháp hạ giá thành, đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản
  xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

  1.1.3- Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành công tác xây lắp trong các đơn vị xây lắp.

  - Xác định chính xác đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng
  tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, thoả mãn yêu
  cầu quản lý đặt ra, vận dụng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và
  phương pháp tính giá thành một cách khoa học và hợp lý.

  - Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ chi phí thực tế phát sinh.

  - Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, vật tư, nhân công,
  sử dụng máy móc và các dự toán chi phí khác. Phát hiện kịp thời các khoản
  chênh lệch so với định mức, dự toán các khoản chi phí ngoài kế hoạch, các
  khoản mất mát hư hỏng . trong sản xuất để đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp
  thời.

  - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành của doanh nghiệp theo
  từng công trình, từng loại sản phẩm xây lắp, vạch ra khả năng và các biện
  pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.

  - Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác
  xây lắp hoàn thành. Định kỳ kiểm tra và đánh giá khối lượng thi công dở dang
  theo nguyên tắc quy định.

  - Đánh giá đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công
  trình, hạng mục công trình. Kịp thời lập bảng báo cáo kế toán về chi phí sản
  xuất và giá thành công tác xây lắp. Cung cấp chính xác, nhanh chóng các
  thông tin hiệu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản
  lý của lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra được việc thực hiện kế
  hoạch giá thành và nhiệm vụ hạ giá thành.


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Hồng số 8 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status