Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn In và Dị

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn In và Dị


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012 dài 80 trang
  Đề tài: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  ĐỊnh dạng file word


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I: . 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 1
  1.1.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  các doanh nghiệp sản xuất . 1
  1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1
  1.1.2. Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.1.3.Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.2.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
  1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6
  1.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành . 9
  1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành . 9
  1.3.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 12
  1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 23
  1.3.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 25
  1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm 27
  1.5. Báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và giá thánh sản phẩm . 27
  1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện sử
  dụng phần mềm kế toán 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ
  THỊNH . 30
  2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú
  Thịnh 30
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lí của công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh . 31
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất
  của công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh 34
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán được áp dụng tại công ty
  TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh . 35
  2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh 41
  2.2.1. Thực trạng mã hóa các đối tượng quản lí liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh . 41
  2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và kì tính giá
  thành . 43
  2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất 44
  2.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 69
  2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh 70
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TNHH IN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH . 72
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm ở công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh . 72
  3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm ở công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh 73
  3.1.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành ở công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh . 74
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH in và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh 75


  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một xu thế tất yếu, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần tạo cho sản phẩm của mình một chổ đứng vững chắc trên thị trường, muốn có được điều đó doanh nghiệp cần phải làm thế nào để sản phẩm của mình sản xuất ra có giá thành cá biệt thấp hơn giá trị lao động xã hội. Giá cả sản phẩm hàng hoá trong nền kinh tế thị trường chịu ảnh hưởng của nhiều quy luật kinh tế: Quy luật cung cầu, Quy luật giá trị . trong đó quy luật giá trị quyết định bản chất của giá cả. Từ đó cho ta thấy rằng giá cả sản phẩm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của doanh nghiệp mà giá cả quyết định bởi chi phí trung bình của xã hội. Vì vậy để SXKD có hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp phải cải tiến đồng bộ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đặc biệt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được coi trọng đúng mức vì nó liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp.
  Công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh đầy đủ, chính xác, phù hợp với đặc điểm, quy mô, quy trình công nghệ sản xuất là căn cứ cho doanh nghiệp đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Giảm chi phí hạ giá thành là công cụ chính đáng cho việc tăng lợi nhuận, đầu tư mở rộng sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu. Đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
  Do đó, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là công cụ để các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp.
  Nhận thức đúng đắn vai trò và ý nghĩa của việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho nên trong thời gian thực tập tại giúp đỡ tận tình của cán bộ phòng kế toán, sự giúp đỡ của thầy cô giáo, em đã nghiên cứu công tác kế toán tại Công ty và hoàn thành đề tài: “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh”.
  Đề tài được thực hiện gồm 3 nội dung chính (ngoài phần lời mở đầu và kết luận):
  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
  Phần II: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  Phần III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh


  CHƯƠNG I:
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


  1.1.
  Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành


  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
  1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  Khái niệm: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động
  sống và lao động vật hóa và các chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ
  cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
  Giá thành sản xuất sản phẩm được xác định bao gồm những chi phí về lao
  động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác được dùng để sản xuất hoàn
  thành một khối lượng sản phẩm lao động dịch vụ nhất định.
  Quản lý chi phí là một yêu cầu vô cùng quản trọng của bất kỳ một doanh
  nghiệp nào. Vì vậy để quản lý chi phí có hiệu quả thì chúng ta phải nắm vững
  được bản chất của chi phí. Xuất phát từ mục đích và nguyên tắc kinh doanh trong
  nền kinh tế thị trường thì mọi sản phẩm khi nó được tạo ra luôn được các doanh
  nghiệp quan tâm đến hiệu quả nó mang lại. Vì vậy doanh nghiệp cần kiểm soát
  được số chi phí đã chi ra cho từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, dịch vụ là
  bao nhiêu; Số chi phí đã chi ra đã cấu thành trong số sản phẩm, lao vụ, dịch vụ
  hoàn thành là bao nhiêu, tỷ trọng từng loại chi phí, khả năng hạ thấp hợp lý chi
  phí này Chỉ tiêu này thỏa mãn được những thông tin mang các nội dung chính
  là giá thành sản phẩm. Chi phí có tính chất cá biệt, phụ thuộc vào trình độ quản
  lý, trình độ kỹ thuật của mỗi đơn vị sản xuất; Tuy nhiên nhà quản lý còn phải
  quan tâm tới tính xã hội của chi phí, nghĩa là chi phí cá biệt của doanh nghiệp
  phải đảm bảo ở mức trung bình của xã hội và được xã hội chấp nhận.
  Như vậy bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là
  biểu hiện hai mặt của vấn đề, chính là sự dịch chuyển vốn của doanh nghiệp vào
  đối tượng tính giá nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào sản xuất kinh
  doanh. Doanh nghiệp phải quản lý nó hiệu quả hợp lý sẽ trong từng thời kỳ nhất
  định để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất kinh
  doanh luôn phát sinh hàng ngày, yêu cầu ở đây doanh nghiệp phải ghi nhận và
  tập hợp nó bằng những phương pháp mang lại hiệu quả, hợp lý nhằm kiểm soát
  chặt chẽ mỗi khoản chi phí bỏ ra. Số liệu chi phí sẽ được tập hợp trong môt kỳ
  tính nhất định, thời gian nhất định để doanh nghiệp tính giá thành cho sản phẩm
  hoàn thành, lao vụ, dịch vụ hoàn thành nhất định. Giữa chi phí và giá thành như
  vậy luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
  1.1.2. Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ
  thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối
  quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi, lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh,
  do vậy được chủ doanh nghiệp rất quan tâm.
  Tổ chức kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp
  lý và đúng đắn có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản
  phẩm. Việc tổ chức kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chi phí phát sinh ở từng
  doanh nghiệp, ở từng bộ phận, từng đối tượng góp phần tăng cường quản lý tài
  sản, vật tư lao động, tiền vốn một cách tiết kiệm, có hiệu quả. Mặt khác tạo điều
  kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm. Đó là một trong
  những điều kiện quan trọng tạo cho doanh nghiệp một ưu thế trong cạnh tranh.
  1.1.3.Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  Để tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm của doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  - Trước hết cần nhận thức đúng đắn vị trí vai trò của kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ hệ thống kế toán doanh nghiệp,


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn In và Dị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn In và Dị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status