Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải


  Luận văn tốt nghiệp năm 2011 dài 100 trang
  Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán
  hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi
  măng
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ..
  CHƯƠNG 1 . 3
  1.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. . 3
  1.1.1. Đặc điểm hàng hóa. . 3
  1.1.2. Yêu cầu quản lý . 3
  1.1.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. . 4
  1.1.4. Các phương thức bán hàng 5
  1.2. Kế tóan giá vốn hàng bán . 7
  1.2.1. Tính giá vốn hàng bán . 7
  1.2.2. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 7
  1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 9
  1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 9
  1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .14
  1.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 18
  1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. .18
  1.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp .20
  1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 22

  1.6. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính .23
  1.6.1. Trình bày thông tin trên báo cáo kế toán tài chính .23


  TT 28 : giá vốn hàng bán .24

  1.6.2. Trình bày thông tin trên báo cáo kế toán quản trị .24
  1.7. Tổ chức hình thức kế toán .24
  1.7.1. Hình thức kế toán Nhật kí – Sổ cái .24
  1.7.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .25
  1.7.3. Hình thức kế toán nhật kí chung .25
  1.7.4. Hình thức kế toán Nhật kí - Chứng từ .25
  1.8. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong
  điều kiện ứng dụng máy vi tính. 26
  CHƯƠNG 2 28
  2.1. Khái quát về công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 28
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 28
  2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh .29
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 29
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .31
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng .33
  2.2.1. Phân loại hàng hóa, các phương thức bán hàng tại công ty .33
  2.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán 45
  2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .58
  2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 69
  2.2.6. Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp 76
  2.2.7. Lập báo cáo kết quả kinh doanh .78
  CHƯƠNG 3 80
  3.1. Nhận xét và đánh giá chung kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 81
  3.1.1. Ưu điểm 81
  3.1.2. Nhược điểm 83
  3.2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định
  kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại .84
  3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả
  kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại. 84
  3.2.2. Yêu cầu của hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại các doanh nghiệp thương mại. 85
  3.2.3. Định hướng chung của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác
  định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại. 86
  3.2.3.4. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh trong các doanh nghiệp thương mại. .88
  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. 89
  3.3.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu 89
  3.3.2. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán .90
  3.3.3. Hoàn thiện công tác lập báo cáo kế toán 96
  3.3.4. Ứng dụng tin học vào kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng. .97
  KẾT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính độc
  lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải
  năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết quả kinh
  doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là phải kinh

  doanh có lãi.
  Muốn vậy, các doanh nghiệp phải nhận thức được rừ về vị trí của khâu
  tiêu thụ sản phẩm, nó quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và
  là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp các chi phí đã bỏ ra.
  Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của các doanh nghiệp là lợi nhuận nên
  việc xác định đúng đắn và chính xác kết quả kinh doanh nói chung và kết quả
  bán hàng nói riêng cũng rất quan trọng. Do đó bên cạnh các biện pháp quản lý
  chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác
  để đưa các quyết định kinh doanh đúng đắn.
  Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng là một công ty vừa mang tính
  chất thương mại, vừa mang tính phục vụ nhiệm vụ chính của ngành. Lĩnh vực
  hoạt động của công ty là một lĩnh vực lớn đầy tiềm năng. Bởi vì than là một
  nguyên liệu truyền thống được sử dụng nhiều ở các cơ sở sản xuất. Do vậy mà
  công ty có nhiều cơ hội kinh doanh, nhưng đồng thời phải đương đầu với nhiều
  sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế trên thị trường đòi hỏi công ty phải có
  sự kết hợp nhanh nhẹn và khéo léo để giữ vững vị trí của mình trong nền kinh tế
  thị trường.
  Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán bán hàng và
  xác định kết quả bán hàng, vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại trường,
  kết hợp với thực tế thu nhận được từ tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ
  phần vật tư vận tải xi măng, em đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán
  hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi
  măng” để nghiên cứu và viết luận văn của mình.
  Nội dung luận văn gồm 3 chươ ng:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác
  định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại.
  Chương 2: Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh ở công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng.
  Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ của các
  thầy, các cô trong bộ môn kế toán doanh nghiệp, trực tiếp là Thạc sỹ Nguyễn
  Thị Ngọc Thạch cùng với các anh chị cán bộ kế toán công ty Cổ phần vật tư vận
  tải xi măng. Tuy nhiên, phạm vi của đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên
  khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ bảo giúp đõ của các
  thầy, cô giáo và các anh chị phòng kế toán công ty Cổ phần vật tư vận tải xi
  măng để bài luận văn này được hoàn thiện.  Em xin chân thành cảm ơn!


  CHƯƠNG 1

  LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN
  HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.


  1.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.


  1.1.1. Đặc điểm hàng hóa.

  Hàng hoá là sản phẩm đã kết thúc giai đoạn cuối cùng của một quy trình
  công nghệ sản xuất và đã được kiểm tra bảo đảm đủ tiêu chuẩn chất lượng và có
  thể nhập kho hay đem bán.
  Hàng hóa tuy không giống nhau nhưng có một số đặc điểm chung:
  - Hàng hoá là sản phẩm đó hoàn tất ở giai đoạn cuối cùng của quy
  trình công nghệ để dùng sản xuất ra hàng hoá đó, hoặc do các
  doanh nghiệp sản xuất ra hay do thuê ngoài gia công chế biến.
  - Hàng hoá là bộ phận đem đi tiêu thụ chủ yếu của các doanh
  nghiệp.


  1.1.2. Yêu cầu quản lý

  Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phầm hàng hóa gắn với phần
  lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán
  hoặc chấp nhận thanh toán. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản
  xuất kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ từ hình thái vốn sản phẩm
  sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Vì vậy đẩy nhanh quá trình
  bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh
  vòng quay vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Để thực hiện được quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp
  phải phát sinh các chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các
  khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ. Đồng thời doanh nghiệp cũng thu được
  các khoản doanh thu và thu nhập khác, đó là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu
  được trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
  Sau một quá trình, doanh nghiệp xác định được kết quả của các hoạt động,
  trên cơ sở so sánh doanh thu, thu nhập với chi phí của từng hoạt động. Kết quả
  kinh doanh của doanh nghiệp phải được phân phối và sử dụng theo đúng mục
  đích phù hợp cơ chế tài chính quy định cho từng doanh nghiệp cụ thể


  1.1.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

  Để đáp ứng được các yêu cầu quản lý về hàng hóa, bán hàng xác định kết
  quả và phân phối kết quả các hoạt động, kế toán cần thực hiện những nhiệm vụ

  sau:
  - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác tình hình hiện có và sự
  biến động của từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng,
  chủng loại và giá trị.
  - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác các khoản doanh thu,
  các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp,
  đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng.
  - Phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát
  tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và tình hình phân phối kết quả
  hoạt động kinh doanh.
  - Các thông tin do kế toán cung cấp phải đầy đủ và có ích cho người sử
  dụng thông tin. Chính vì vậy hạch toán quá trình này phải dựa trên các chuẩn
  mực kế toán hiện hành, đồng thời phải biết linh hoạt trong từng điều kiện cụ thể
  song không quên các nguyên tắc cơ bản trong hệ thống bá n hàng.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. Giáo trình Kế toán tài chính – Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính,

  2008.
  2. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp – trường ĐH kinh tế
  quốc dân
  3. Giáo trình tổ chức công tác kế toán - học viện tài chính

  4. Website www.vtvxm.com.vn

  5. Website www.cafef.vn
  6. Hệ thống kế toán doanh nghiệp
  7. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  8. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status