Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành v


  MỤC LỤC Trang​ ​ LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 1.1. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3 1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 3 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . 3 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3 1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm . 5 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 5 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 1.1.4. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hoạt động quản lý 8 1.2. Kế toán chi phí sản xuất 8 1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất . 8 1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên . 9 1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 9 1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10 1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 11 1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm 13 1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14 1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 14 1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15 1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 15 1.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm 16 1.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm 16 1.3.1. Sản phẩm dở dang cuối kỳ và các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 16 1.3.2. Tính giá thành sản phẩm 18 1.3.2.1. Đối tượng, đơn vị và kỳ tính giá thành sản phẩm . 18 1.3.2.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 19 1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 21 1.4.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung 21 1.4.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Sổ Cái 22 1.4.3. Hình thức Sổ kế toán Chứng từ ghi sổ . 23 1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ 24 1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế và ở một số nước trên thế giới . 26 1.5.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong chuẩn mực quốc tế . 26 1.5.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại một số nước trên thế giới . 27 1.5.2.1. Kế toán Mỹ . 27 1.5.2.2. Kế toán Pháp . 28 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIẾN BỘ. 29 2.1. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ 29 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. 29 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. 30 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. 35 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. . 38 2.1.4.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 38 2.1.4.2. Phân công lao động trong phòng kế toán. . 39 2.1.4.3. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 40 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ. 43 2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất, đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 43 2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất 43 2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 43 2.2.1.3. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. . 44 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí 45 2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 45 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 51 2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 56 2.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 65 2.3. Thực trạng tính giá thành sản phẩm. . 67 2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 68 2.3.2. Đối tượng, đơn vị tính và phương pháp tính giá thành sản phẩm. . 69 2.3.2.1. Đối tượng và đơn vị tính. 69 2.3.2.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm . 70 2.3.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 70 2.3.3. Tính giá thành sản phẩm. . 71 2.4. Thực trạng quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ 77 CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIẾN BỘ. 79 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. 79 3.1.1. Ưu điểm. .79 3.1.2. Tồn tại và nguyên nhân chủ yếu 81 3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ 84 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ 84 3.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. 85 3.3. Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ, .89 KẾT LUẬN 92 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o PHỤ LỤC
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN DIỆN
  LỜI MỞ ĐẦU Năm 2006 đánh dấu một mốc son đáng nhớ của nước ta trong tiến trình hội nhập và phát triển đó là việc Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đây là một bước đi quan trọng đánh dấu sự hội nhập toàn diện về kinh tế của Việt Nam với nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời cũng đặt các doanh nghiệp trong nước trước những thử thách to lớn. Các hàng rào thuế quan bảo hộ nền sản xuất trong nước được dỡ bỏ, sản phẩm hàng hoá nước ngoài đang dần chiếm lĩnh thị trường trong nước. Để có thể đứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, các doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước cần phải tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn để từng bước giành lại thị trường trong nước và xa hơn nữa là vươn ra thị trường quốc tế. Một trong những biện pháp được coi là hữu hiệu mà rất nhiều các doanh nghiệp đã và đang làm là quản lý tốt chi phí sản xuất, từ đó có thể tiết kiệm được chi phí, hạ được giá thành sản phẩm. Thực tế cho thấy giá bán là một trong những vũ khí cạnh tranh rất lợi hại. Với cùng một loại sản phẩm nhưng sản phẩm của doanh nghiệp nào tốt, mẫu mã đẹp, giá bán lại hạ thì sẽ khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hơn ở các doanh nghiệp khác. Từ đó làm tăng khối lượng hàng tiêu thụ, tăng doanh thu dẫn đến tăng lợi nhuận. Tuy vậy, trong cạnh tranh lành mạnh giá bán chỉ có thể hạ được khi mà doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ được giá thành sản phẩm. Vì thế, một mục tiêu quan trọng đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp là phải quản lý tốt chi phí và giá thành. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ, em đã nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ ” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp, từ đó phát triển thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài này được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận kết hợp với thực tiễn về việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. Từ đó nêu lên những điểm còn hạn chế và tồn tại, đồng thời rút ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, khóa luận của em bao gồm những phần sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ. Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status