Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí


  mục lục


  Lời nói đầu . 1
  Chương I. Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây DựNG tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản 3
  I - đặc điểm của sản xuất xây Dựng ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm 3
  1. Đặc điểm của sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng . 3

  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây dựng 4
  2. Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây dựng 4
  3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng . 5
  4. ý nghĩa của phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng
  . 6
  5. Nội dung phân tích . 7
  II - Nội dung chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây DựNG. . 10
  1. Chi phí sản xuất . 10
  1.1. Bản chất chi phí sản xuất . 10
  1.2. Phân loại chi phí . 11
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 12
  1.2.2. Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành 13
  1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu chi
  phí 14
  1.2.4. Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng hoạt động 15
  2. Giá thành sản phẩm xây dựng . 16
  2.1. Bản chất giá thành . 16
  2.2. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành . 16
  2.3. Phân loại giá thành sản phẩm xây dựng . 17
  2.3.1. Phân loại theo thời điểm và cơ sở số liệu tính giá thành sản phẩm .17
  III - tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây DựNG. 20
  1. Vai trò và yêu cầu của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây dựng. 20
  2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20
  2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 20
  2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 21
  3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành . 22
  3.1. Đối tượng tính giá thành . 22
  3.2. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây dựng. . 22
  3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng 23
  4. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng. 25
  5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng . 25
  5.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26
  5.1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 26
  5.1.2. Tài khoản sử dụng . 26
  5.1.3. Trình tự hạch toán 27
  5.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27
  5.2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 27
  5.2.2. Tài khoản sử dụng 28
  5.2.3. Trình tự hạch toán 29
  5.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 29

  5.3.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 29
  5.3.2. Tài khoản sử dụng 30
  5.3.3. Trình tự hạch toán 31
  5.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 33
  5.4.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 33
  5.4.2. Tài khoản sử dụng 34
  5.4.3. Trình tự hạch toán 35
  5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất . 35
  5.5.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán . 35
  5.5.2. Tài khoản sử dụng 36
  5.5.3. Trình tự hạch toán . 37
  5.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 37
  5.7. Tính giá thành sản phẩm . 38
  5.8. Hạch toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán . 39
  5.8.1. Phương thức và quy chế khoán . 39
  5.8.2. Khoán gọn công trình . 40
  5.8.3. Khoán khoản mục chi phí . 41
  IV- Sổ sách kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây DựNG. 42
  1. Một số vấn đề về tổ chức sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. . 42
  2. Tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký chung 42
  V. Vận dụng tại một số quốc gia 42
  1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng theo chuẩn
  mực kế toán quốc tế. 42
  2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng theo kế toán Mỹ 43
  3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng theo kế toán
  Pháp 44
  Chương II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm xây DựNG tại Công ty Cổ PHầN CƠ KHí Và Xây dựng THĂNG LONG 46
  I - Tổng quan về Công ty 46
  1. Bộ máy quản lý của Công ty . 46
  1.1. Giới thiệu chung 46
  1.1.1 Đặc điểm chung của Công ty 46
  1.1.2. Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty . 48
  1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 48
  2. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty . 50
  2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 50
  2.2. Tổ chức công tác kế toán . 53
  2.2.1. Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán . 53
  2.2.2. Vận dụng chế độ tài khoản kế toán 54
  2.2.3. Vận dụng chế độ sổ kế toỏn . 54

  2.2.4. Vận dụng chế độ bỏo cỏo kế toỏn tại Công ty hiện nay 57
  II - Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
  DựNG tại Công ty Cổ PHầN CƠ KHí Và Xây dựng THĂNG LONG. . 57
  1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây dựng tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thăng Long. 57
  1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần
  cơ khí và xây dựng Thăng Long. 57
  1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công
  ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thăng Long. 58
  2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 59
  2.1. Nội dung hạch toán 59
  2.2. Trình tự hạch toán . 60
  3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 67
  3.1. Nội dung hạch toán . 67
  3.2. Trình tự hạch toán . 68
  3.2.1. Đối với lao động thuê ngoài 68
  3.2.2. Đối với lao động trong danh sách . 70
  4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 72
  4.1. Nội dung hạch toán 72
  4.2. Trình tự hạch toán . 72
  4.2.1. Trường hợp máy thi công thuộc quyền Công ty quản lý sử dụng .72
  4.2.2. Trường hợp đi thuê máy . 75
  5.1. Chi phí nhân viên quản lý 77
  5.2. Kế toán chi phí công cụ dụng cụ sản xuất 77
  5.3. Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định 79
  5.4. Kế toán dịch vụ mua ngoài 81
  5.5. Kế toán chi phí khác bằng tiền . 82
  5.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 84
  5.7. Kế toán tính giá thành công trình xây dựng ở Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 85
  Chương III. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây DựNG tại Công ty Cổ PHầN xây dựng THĂNG LONG 88
  I - Đánh giá thực trạng công tác kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây DựNG. 88
  1. Những ưu điểm cơ bản . 88
  1.1. Về bộ máy kế toán . 89
  1.2. Về tổ chức công tác kế toán . 90
  1.3. Bộ máy quản lý của Công ty 90
  1.4. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 91
  2. Một số tồn tại cần khắc phục 92
  2.1. Về tổ chức công tác kế toán . 92
  2.3. Về hạch toán chi phí 92
  2.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 92

  2.3.2. Đối với chi phí sản xuất chung . 93
  2.3.3. Tập hợp chi phí sản xuất . 94
  II - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thăng
  long. . 94
  1. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 95
  2.1. Về phía Bộ Tài Chính 95
  2.2. Về phíai Công ty 95
  2.2.1. Luân chuyển chứng từ 95
  2.2.2. Sổ sách kế toán . 96
  2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu 96
  2.2.4. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành . 97
  Kết luận 98


  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status