Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựn


  Lời mở đầu


  Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập tạo nên cơ sở hạ tầng cho xã hội. Đứng trước xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá, thị trường xây dựng cơ bản đang diễn ra một cách đa dạng và phức tạp. Hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng cơ bản đi tìm kiếm công việc chủ yếu thông qua đấu thầu, đó là sự cạnh tranh trong thị trường xây dựng cơ bản
  Trong xây dựng cơ bản, việc “sản xuất cái gì” và “sản xuất cho ai” đã được các chủ đầu tư có yêu cầu rất cụ thể, rất chi tiết trong hồ sơ thiết kế.Vấn đề còn lại, các nhà thầu phải tự xác định cần phải làm thế nào để vừa đảm bảo chất lượng công trình vừa tiết kiệm được chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng sao cho giá bán (giá dự thầu) có thể cạnh tranh được.Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong một thị trường có sự cạnh tranh, giải pháp quan trọng là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi cac doanh nghiệp xây dựng cơ bản phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp một cách khoa học, phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ mọi thông tin cụ thể chi tiết về chi phí và giá thành.
  Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 2, xuất phát từ tình hình thực tế tôi chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng số 2
  Nội dung của chuyên đề này gồm 3 chương:


  Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2.
  Chương 2: Thực trạng kế toán toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản


  phẩm, tại công ty cổ phần xây dựng số 2.


  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chứng từ kế toán chi phí sản


  xuất và tính giá thành sản phẩm, tại công ty Cổ phần xây dựng số 2.


  Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2.

  1.1 Đặc điểm ngành xây dựng cơ bản:


  “Công trình xây dựng” là sản phẩm của công nghệ xây lắp gắn liền với đất (bao gồm cả mặt nước, mặt biển và thềm lục địa) được tạo thành bằng vật liệu xây dựng, thiết bị và lao động.
  Công trình xây dựng bao gồm một hạng mục hoặc nhiều hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ đồng bộ, hoàn chỉnh (có tính đến việc hợp tác sản xuất) để làm ra sản phẩm cuối cùng nêu trong dự án.
  Do vậy, ngành xây dựng cơ bản có những đặc thù riêng về kinh tế kỹ thuật:


  Sản phẩm xây dựng thường có quy mô lớn; thời gian xây dựng dài, có khi đến 5-10 năm. Trong khi đó các doanh nghiệp xây dựng và chủ đầu tư hàng năm luôn phải kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng một cách toàn diện (thực hiện kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính hàng năm). Do đó không thể chờ đến khi công trình xây dựng xong mới tính toán và thanh toán mà phải theo dõi thường xuyên hàng quý, hàng năm. Điều đó đòi hỏi phải có giá (hoặc chi phí ) cho từng đơn vị, khối lượng xây lắp để có thể hạch toán chi phí cho khối lượng công tác xây lắp được thực hiện trong kỳ (tháng, quý, năm).
  Sản phẩm xây dựng được thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau nên chịu tác động của nơi xây dựng công trình về các mặt như giá vật liệu, giá nhân công, .Mặt khác, việc xây dựng còn chịu tác động của địa chất công trình và địa chất- thuỷ văn và cả điều kiện thời tiết khí hậu địa phương. Các nguyên nhân trên có thể làm cho giá của từng bộ phận công trình có thể khác nhau ngay cả khi sử dụng cùng một thiết kế Do đó có các định mức giá khác nhau đối với từng loại công tác xây lắp cho từng địa phương.
  Do các đặc diểm trên, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng có thể thực hiện


  theo trình tự sau:


  Trước hết xác định giá hoặc chi phí trực tiếp cho một đơn vị tính của từng loại công tác xây lắp; sau đó tổng hợp chi phí cho từng hạng mục, rồi cho cả công trình xây dựng theo các quy định hiện hành.

  Do đặc điểm của sản xuất kinh doanh xây dựng là sản xuất theo đơn đặt hàng thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu, tức là người bán(các nhà thầu xây dựng) và người mua (chủ đầu tư) được biết rõ từ đầu. Do đó trong giá nhận thầu (đơn giá hoặc giá hợp đồng) phải bao gồm đủ các chi phí, thuế và lãi định mức.
  Địa điểm sản xuất không cố định, sản phẩm là những công trình, hạng mục công trình có kết cấu kỹ thuật phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài phải lập dự toán cho từng công trình, hạng mục công trình trước khi sản xuất,nơi sản xuất cũng chính là nơi tiêu thụ.
  Khi tiến hành đầu tư và xây dựng chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình.chi phí bảo hiểm công trình là một bộ phận vốn đầu tư của dự án.chi phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ % so với giá trị công trình.
  Các tổ chức nhận thầu xây lắp, các tổ chức tư vấn phải mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế trong quá trình thực hiện dự án. Phí bảo hiểm được tính vào phí sản xuất.
  Các công trình xây dựng đều phải được các doanh nghiệp xây dựng thực hiện bảo hành xây lắp công trình trong thời hạn bảo hành và mức tiền bảo hành quy định tại quy chế bảo hành xây lắp công trình của BXD.
  Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng thì doanh nghiệp xây dựng gửi vào Ngân hàng khoản tiền bảo hành xây lắp theo mức quy định. Đến thời điểm kết thúc thời hạn bảo hành xây lắp công trình mà không xảy ra hư hỏng công trình do doanh nghiệp xây dựng gây nên, chủ đầu tư phải xác nhận để Ngân hàng hoàn trả đúng hạn cho doanh nghiệp xây dựng toàn bộ số tiền bảo hành công trình cộng với lãi suất theo thời hạn gửi tại Ngân hàng.
  Những đặc điểm trên của sản xuất kinh doanh xây lắp và sản phẩm xây dựng có ảnh hưởng lớn tới công tác kế toán nói chung và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng nói riêng.

  1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất.


  Quá trình hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là sự kết hợp các yếu tố: sức lao động của con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Sự tham gia của các yếu tố vào quá trình sản xuất hình thành nên các khoản chi phí tương ứng: tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định là chi phí khấu hao TSCĐ, tương ứng với sử dụng nguyên vật liệu là chi phí về nguyên vật liệu, tương ứng với sử dụng lao động là chi phí tiền lương, tiền công .Trong nền kinh tế thị trường các khoản chi phí trên đều được biểu hiện bằng tiền.
  Như vậy chi phí sản xuất xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất xây lắp.
  * Phân loại chi phí sản xuất.


  Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế của chi phí


  Theo chế độ quản lý chi phí hiện hành, chi phí sản xuất xâylắp của doanh


  nghiệp được chia làm các yếu tố như sau:


  - chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm .
  - chi phí nhân công: Là toàn bộ tiền công, tiền lương phải trả, các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân sản xuất trong doanh nghiệp.
  - chi phí công cụ, dụng cụ: Là phần giá trị hao mòn của các loại công cụ,


  dụng cụ trong quá trình sản xuất xây lắp.


  - chi phí khấu hao tài sản cố định: Là toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản cố định(giá trị bộ phận TSCĐ bị hao mòn) sử dụng vào hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status