Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương


  Mục lục
  lời mở đầu Chương i
  Những vấn đề cơ bản về kiểm toán kinh tế và kiểm toán nội bộ tronghoạt động ngân hàng thương mại.
  I. CƠ Sở LÝ LUậN CHUNG Về KIểM TOÁN .8
  1. Sự hình thành và phát triển của toán trên thế giới và ở Việt nam. .8
  2. Bản chất của kiểm toán. .11
  3. Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường. 15
  4. Các loại hình kiểm toán và các bước cơ bản để tiến hành một cuộc
  kiểm toán .17
  4.1. Các loại hình kiểm toán .17
  a. Phân loại kiểm toán theo chức năng: .17
  b. Phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành. .18
  4.2. Các bước tiến hành một cuộc kiểm toán. .21
  a. Lập kế hoạch và chương trình kiểm toán: .21
  b. Thực hiện kiểm toán: 22
  c. Hoàn tất và lập báo cáo kiểm toán. .23
  d. Theo dõi sau kểm toán: .24
  4.3. Các phương pháp, kỹ thuật sử dụng trong quá trình kiểm toán.24
  a. Phương pháp kiểm toán cơ bản: 25
  b. Phương pháp kiểm tra, kiểm soát: .25
  c. Phương pháp kiểm toán cân đối: .26
  d. Phương pháp đối chiếu: 26
  đ. Phương pháp kiểm kê: 26
  e. Phương pháp điều tra: .26
  f. Phương pháp thực nghiệm (còn gọi là phương pháptrắc nghiệm).26
  g. Phương pháp chọn mẫu kiểm toán : 27
  II .KIểM TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG: 27
  1. Sự cần thiết phải kiểm toán ngân hàng : .27
  2. Những hình thức kiểm toán trong ngân hàng thương mại. 28
  3. Những lĩnh vực kiểm toán chủ yếu trong Ngân hàng thương mại .31
  a. Trong Kiểm toán tài sản và nguồn vốn, kiểm toán các nội dung
  sau: .31
  b. Kiểm toán hoạt động tín dụng: .31
  c. Kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh: 33

  III. KIểM TOÁN NộI Bộ ĐốI VớI HOạT ĐộNG TÍN DụNG TạI CÁC NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MạI TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờNG: 33
  1. Kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại. 33
  a. Nhận thức cơ bản về kiểm toán nội bộ trong các NHTM. .33
  b. Một số quy định cơ bản về kiểm toán nội bộ trong Ngân hàng. 34
  2. Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng trong các NHTM. 39
  a. Khái niệm tín dụng, đặc trưng, vai trò của tín dụng: .39
  b. Các loại tín dụng: .39
  3. Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các NHTM. .43
  a. Vai trò, vị trí của kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng
  trong các NHTM. .43
  b. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng. 44
  4. Quan điểm cơ bản khi xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ đối với
  hoạt động tín dụng tại các NHTM. .46
  a. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán. 46
  b. Thực hiện kiểm toán. 47
  c. Hoàn tất công tác kiểm toán và công bố kết quả kiểm toán. 47
  d. Theo dõi việc thực hiện kiến nghị đã được Giám đốc thông qua. 48
  Chương II
  thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa
  I. ĐặC ĐIểM KINH Tế XÃ HộI CủA ĐịA BÀN QUậN ĐốNG ĐA. 49
  II. ĐÔI NÉT Về HOạT ĐộNG NHCTĐĐ VÀ KếT QUả HOạT ĐộNG KINH DOANH CủA NGÂN HÀNG. .51
  1. Khái quát về hoạt động của chi nhánh NHCTĐĐ: 51
  2. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. .54
  III, THựC TRạNG CÔNG TÁC KIểM TOÁN NộI Bộ ĐốI VớI HOạT ĐộNG TÍN DụNG
  TạI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐốNG ĐA. 58
  1. Tổ chức và hoạt động của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa. . 58
  a. Cơ cấu tổ chức của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa. .58
  b. Nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh
  Ngân hàng công thương Đống Đa. .60

  2. Thực trạng hoạt dộng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng công
  thương Đống Đa dưới góc độ đánh giá của kiểm toán nội bộ. 63
  a. Về chỉ tiêu tổng dư nợ: .63
  b. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn. 64
  c. Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế: 66
  d. Cơ cấu dư nợ theo ngàng kinh tế. .67
  e. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: VNĐ và ngoại tệ. 68
  3. Tình hình công tác kiểm tra nội bộ đối với hoạt đông tín dụng tại
  ngân hàng. 70
  3.1. Những đóng góp của công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ đối
  với hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương Đống Đa. .71
  a. Việc thực hiện quy chế vế quy trình kiểm tra nghiệp vụ tín dụng
  của Ngân hàng Công thương Việt Nam. . 72 b, Những kết quả đạt được qua kiểm tra: 85
  c. Những dạng sai phạm chủ yếu qua kiểm tra, kiểm toán. .87
  d. Biện pháp của tổ kiểm tra tín dụng đối với những sai phạm
  thường xuyên xảy ra. 88
  e. Những đóng góp của tổ kiểm tra, kiểm toán tín dụng với cương vị
  là kiểm toán nội bộ NHCTVN. .89
  3.2. Những hạn chế cần khắc phục trong công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đống Đa. .90
  a. Hạn chế về kết quả kiểm toán : 91
  b. Hạn chế về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của bộ phận
  kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại chi nhánh. 91
  c. Công tác kiểm soát từ xa và việc áp dụng công nghệ tin học trong
  kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế. .92
  d. Chức năng của hoạt động kiểm toán chưa được thực hiện đầy đủ.92
  e. Hạn chế trong phối hợp giữa kiểm tra, pháp chế với phòng kinh doanh tín dụng. .93
  f, Những tồn tại khác. .93
  Chương III
  một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ đối vơí hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa
  I. Sự CầN THIếT PHảI GIảI QUYếT NHữNG TồN TạI, HạN CHế CủA CÔNG TÁC KIểM
  TRA TÍN DụNG TạI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐốNG ĐA. .95

  II. MộT Số BIệN PHÁP NHằM KHắC PHụC HạN CHế, TồN TạI CủA CÔNG TÁC KIểM
  TRA, KIểM TOÁN TÍN DụNG TạI CN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐốNG ĐA 95
  1. Đề xuất về biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế của
  công tác kiểm toán tín dụng. .96
  a. Giải pháp để nâng cao chất lượng công tác KTKTNB đối với hoạt động tín dụng. 96
  b. Tăng cường công tác kiểm soát từ xa và áp dụng cộng nghệ tin
  học vào kiểm tra kiểm toán 97
  c. Đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của tổ KTKTNB tín dụng
  tại Ngân hàng công thương Đống Đa. 98
  d. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong kiểm tra kiểm toán,
  thực hiện tốt giữa tự kiểm tra nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ. 98
  e. Thực hiện đầy đủ chức năng của kiểm toán nội bộ. 99
  f. Giải pháp cho các vấn đề khác. .99
  III. NHữNG KIếN NGHị Cụ THể . 100
  1. Đối với các cơ quan Nhà nước và Ngân hàng cấp trên. 101
  a. Kiến nghị với NHNN và các cấp có thẩm quyền về hoàn thiện
  cơ cấu tổ chức của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ .101
  b. Kiến nghị với các cấp lãnh đạo Ngân hàng cấp trên về việc trang bị thêm máy vi tính cho bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ NHCTĐĐ: 102
  c. Kiến nghị với NHNN và các cấp về giải quyết TSTC thu hồi nợ
  tồn đọng. 102
  d. Kiến nghị với Ngân hàng cấp trên (NHCTVN) về tăng cường kiến thức thực tế trong công tác của cán bộ kiểm tra, kiểm toán nội bộ. 103
  2. Kiến nghị đối với lãnh đạo Ngân hàng công thương Đống Đa. 103
  3. Kiến nghị đối với các cán bộ kiểm tra tín dụng Ngân hàng công
  thương Đống Đa. 104
  Kết luận


  Xem Thêm: Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status