Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Sông Đà
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần 1: Tổng quan về cụng ty cổ phần cụng nghiệp thương mại Sông Đà 3
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành, phỏt triển của cụng ty 3
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về cụng ty 3
1.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh 4
1.1.3. Một số chỉ tiờu kinh tế tài chớnh chủ yếu 5
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất 6
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý 6
1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất 8
1.3. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn của cụng ty 10
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn 10
1.3.2.Đặc điểm tổ chức hỡnh thức sổ kế toỏn 12
1.3.3. Một số đặc điểm kinh tế tài chớnh khỏc 13
Phần 2: Thực trạng về kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty cổ phần cụng nghiệp thương mại Sông Đà 14
2.1. Đặc điểm kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty 14
2.1.1. Đặc điểm đối tượng kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty 14
2.1.2. Cỏc khoản mục hiện tại dùng để hạch toỏn chi phớ theo cụng ty 14
2.1.3. Khỏi quỏt trỡnh tự kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty 15
2.2. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 16
2.2.1. Nội dung kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 16
2.2.2 Thủ tục chứng từ 18
2.2.3. Tài khoản sử dụng 19
2.2.4. Kế toán và trình tự ghi sổ 21
2.3. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 24
2.3.1. Nội dung 24
2.3.2. Thủ tục chứng từ 28
2.3.3. Tài khoản sử dụng 29
2.3.4. Hạch toán và trình tự ghi sổ 30
2.4.Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 33
2.4.1. Nội dung 33
2.4.2 Thủ tục chứng từ 37
2.4.3. Tài khoản sử dụng 38
2.3.4. Kế toán và trình tự ghi sổ 38
2.5. Tổng hợp chi phớ sản xuất 41
2.5.1. Tài khoản sử dụng 41
2.5.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 42
2.6. Công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 45
2.6.1 Sản phẩm dở dang cuối kỳ 45
2.6.2 Phương pháp đánh giá 45
2.7. Tính giá thành sản phẩm 48
2.7.1. Đối tượng, kỳ tính giá thành sản phẩm 48
2.7.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 48
Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty cổ phần cụng nghiệp thương mại Sông Đà 60
3.1. Đánh giá tổ chức kế toỏn tại cụng ty 60
3.1.1 Đánh giá chung về cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty 60
3.1.2. Đánh giá về kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty cổ phần cụng nghiệp thương mại Sông Đà 64
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà 67
3.3. Phương hướng hạ giỏ thành sản phẩm nhằm nõng cao hiệu quả của cụng ty .70
KẾT LUẬN 73


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Sông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Sông sẽ giúp ích cho bạn.