Đề tài: Tổ chức kế toán tại Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội - Thực trạng và đánh giá


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE KHÁCH HÀ NỘI


1.1. Khái quát về Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội

1.1.1.Giới thiệu chung về Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội

1.2.1. Đặc điểm kinh doanh của Xí nghiệp

1.2.1.1. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp

1.2.1.2. Các sản phẩm chủ yếu của Xí nghiệp

1.2.1.3. Quy mô hoạt động của Xí nghiệp

1.2.1.4. Một số chỉ tiêu quan trọng những năm gần đây

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp

1.2.2.1. Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp

1.2.2.2. Quy trình công nghệ chế biến đồ ăn sẵn

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Xí nghiệp

1.3.1. Ban giám đốc của Xí nghiệp

1.3.2. Bộ máy quản lý và tham mưu


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE KHÁCH HÀ NỘI

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán

2.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán

2.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thóng chứng từ kề toán

2.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán

2.2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu

2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền

2.3.1.1. Tài khoản sử dụng

2.3.1.2. Tổ chức chứng từ vốn bằng tiền

2.3.1.3. Tổ chức sổ kế toán vốn bằng tiền

2.3.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán và người mua

2.3.2.1. Tài khoản sử dụng

2.3.2.2. Tổ chức chứng từ kế toán thanh toán với người bán và người mua

2.3.2.3. Tổ chức sổ kế toán thanh toán với người bán và người mua

2.3.3. Kế toán Tài sản cố định ( TSCĐ)

2.3.3.1. Phân loại TSCĐ

2.3.3.2. Tính giá TSCĐ

2.3.3.3. Sửa chữa TSCĐ

2.3.3.4. Tài khoản sử dụng

2.3.3.5. Tổ chức chứng từ TSCĐ

2.3.3.6. Tổ chức sổ kế toán TSCĐ

2.3.4.Kế toán hàng tồn kho

2.3.4.1. Tài khoản sử dụng

2.3.4.2. Tổ chức chứng từ hàng tồn kho

2.3.3.3. Tổ chức sổ kế toán hàng tồn kho

2.3.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.5.1. Hình thức tiền lương và quỹ tiền lương của Xí nghiệp

2.3.5.2. Chế độ trích các khoản theo lương

2.3.5.3. Tài khoản sử dụng

2.3.5.4. Tổ chức chứng từ tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.5.5. Tổ chức sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.3.6. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3.6.1. Tài khoản sử dụng

2.3.6.2. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3.6.3. Tổ chức chứng từ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3.6.4. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.3.7. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

2.3.7.1. Tài khoản sử dụng

2.3.7.2. Tổ chức chứng từ kế toán tiêu thụ thành phẩm,lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

2.3.7.3. Tổ chức sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm và lưu chuyển hàng hóa

2.3.7.4. Tổ chức sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.3.8. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

2.3.8.1. Tài khoản sử dụng

2.3.8.2. Tổ chức chứng từ kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

2.3.8.3. Tổ chức sổ kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

2.4. Thực trạng công tác tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.1. Đặc điểm Nguyên vật liệu và tình hình quản lý Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.2. Phân loại Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.3. Tính giá Nguyên vật liệu

2.4.3.1. Nguyên tắc tính giá Nguyên vật liệu

2.4.3.2. Giá nguyên vật liệu nhập kho

2.4.3.3. Giá nguyên vật liệu xuất kho

2.4.5. Tổ chức chứng từ ban đầu về nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.5.1. Chứng từ về nguyên vật liệu nhập kho

2.4.5.2. Chứng từ về nguyên vật liệu xuất kho

2.4.5. Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.5.1. Phương pháp hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.5.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho

2.4.5.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán

2.4.6. Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp

2.4.6.1. Phương pháp hạch toán

2.4.6.2. Tài khoản sử dụng

2.4.6.3. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

2.4.6.4. Kế toán tổng hợp xuất Nguyên vật liệu


CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE KHÁCH HÀ NỘI

3.1. Những ưu điểm

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân

3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Xí nghiệp


KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tại Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội - Thực trạng và đánh giá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tại Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội - Thực trạng và đánh giá sẽ giúp ích cho bạn.