Đề tài: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH SD Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Phần I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT & TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SD VIỆT NAM


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH SD Việt Nam

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SD Việt Nam

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH SD Việt Nam

1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SD Việt Nam

1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH SD Việt Nam

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SD Việt Nam

1.3.1 Hệ thống tổ chức

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức

1.4 Tình hình tài chính và kết quản kinh doanh của Công ty TNHH SD Việt Nam


Phần II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SD VIỆT NAM

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH SD Việt Nam

2.1.1 Mô hình tổ chức

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tổng hợp và các trợ lý kế toán

2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty TNHH SD Việt Nam

2.2.1 Các chính sách kế toán chung

2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể

2.3.1 Tổ chức hạch toán phần hành nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

2.3.2 Tổ chức hạch toán phần hành chi phí và tính giá thành

2.3.3 Tổ chức hạch toán phần hành tiền

2.3.5 Kế toán phần hành bán hàng và xác định kết quả kinh doanh


Phần III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SD VIỆT NAM

3.1 Đánh giá về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

3.2 Về công tác tổ chức kế toán

3.2.1 Về cách thức và phương pháp hạch toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH SD Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH SD Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.