Lời mở đầu
Trưởng thành và phỏt triển ngay từ những ngày đầu khú khăn gian khổ của đất nước , cụng ty xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 873 mà tiền thõn là Đoàn khảo sỏt thiết kế trực thuộc ban xõy dựng số 64 đã sớm định hướng cho mỡnh hướng đi đỳng đắn trong cụng cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều những cụng ty khỏc trực thuộc sự quản lý của Tổng cụng ty xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 8 , cụng ty khụng những đã tự khẳng định được sự tồn tại và phỏt triển của mỡnh trong cơ chế thị trường mà đã và đang cú những bước đi vững chỏc trờn mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty. Tuy nhiờn , trong quỏ trỡnh phỏt triển , bờn cạnh những thuận lợi trong mụi trường kinh doanh như : nguồn lao động dồi dào , giỏ cả sức lao động rẻ ,cỏn bộ cụng nhõn viờn cú thế mạnh về chuyờn mụn , về cơ sở vật chất được chớnh phủ quan tõm giỳp đỡ về nhiều mặt , được sự quan tõm kịp thời của tổng cụng ty và cỏc cấp lãnh đạo .thỡ ngành xõy dựng vẫn cũn gặp nhiều khú khăn do cơ sở hạ tầng thấp kộm, trang thiết bị kĩ thuật phục vụ thi cụng xõy dựng lạc hậu , lỗi thời , và đặc biệt hơn cả là sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trong nội bộ ngành , mà bắt đầu cạnh tranh gay gắt ngay từ khi mới bắt đấu đấu thầu , kớ hợp đồng. Chớnh vỡ nhận thấy tỡnh hỡnh nổi cộm hiện nay trong ngành xõy dựng như vậy nờn em đã đi sau tỡm hiểu về thực trạng đấu thầu nơi cụng ty mỡnh thực tập nhằm tỡm ra cỏch thức đẩy mạnh hơn nữa năng lực cạnh tranh tronh đấu thầu cả cụng ty XDCTGT873 . Đú chớnh là lớ do giỳp em quyết tõm nghiờn cưua đề tài này , đề tài “Thực trạng và giải phỏp nhằm nõng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở cụng ty xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 873” .Với khoảng thời gian thực tập tại cụng ty xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 873, được sự hướng dẫn của cụ giỏo Nguyễn Thị Thu Hà và sự giỳp đỡ tận tỡnh của cỏc cụ chỳ , anh chị ở cụng ty xõy dụng cụng trỡnh giao thụng 873, em đã hoàn thành chuyờn đề thực tập này . Trong quỏ trỡnh tỡm hiểu và hoàn thiện chuyờn đề , khụng trỏnh khỏi cú những thiếu sút và suy nghĩ chưa thấu đỏo, em kớnh mong nhận được sự đỏnh giỏ và gúp ý của cụ giỏo và cỏc cụ chỳ, anh chị để chuyờn đề của em được hoàn chỉnh hơn.
Mục lục
Trang

Lời mở đầu
Chương I. Một số vấn đề lí luận cơ bản về đấu thầu và cạnh tranh
trong đấu thầu
I. Khái quát chung về đấu thầu
1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu
2. Nguyên tắc và phương thức của đấu thầu
2.1.Nguyên tắc đấu thầu
2.2. Phương thức đấu thầu
3. Các loại hình đấu thầu
3.1. Đặc điểm của đấu thầu xây lắp
3.2. Trình tự tổ chức đấu thầu xây lắp
3.3. Hồ sơ dự thầu xây lắp
3.4. Tiêu chuẩn đấnh giá và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
II. Thực tiễn của cạnh tranh trong đấu thầu ở các doanh nghiệp
xây dựng
1. Vai trò của chủ thầu xây dựng
2. Hình thức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong
đấu thầu xây lắp
3. Các tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh của các
doanh nghiệp xây dựng
4. Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong
đấu thầu xây dựng
4.1. Kinh nghiệm nhà thầu
4.2. Số liệu tài chính
4.3. Gía dự thầu
4.4. Mức độ đáp ứng các mục tiêu của chủ đầu tư
Chương II. Thực trạng đấu thầu xây lắp ở công ty xây dựng
công trình giao thông 873
I. Giới thiệu chung về công tyXDCTGT 873
1. Qúa trình phát triển của công ty trong thời gian qua
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
II. Tình hình đấu thầu ở công ty thời gian qua
1. Quy trình đấu thầu của công ty
1.1. Khảo sát thị trường
1.2. Đơn dự thầu
1.3. Hồ sơ mời thầu
1.4. Tham gia đấu thầu
1.5. Hoàn thiện và kí hợp đồng
2. Thực trạng đấu thầu diễn ra ở công ty XDCTGT873
3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đấu thầu
của công ty XDCTGT 873
3.1. Vốn và bố trí cơ cấu vốn
3.2. Máy móc thiết bị và công nghệ
3.3. Nguồn lực về con người
4.Những yếu tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh trong
đấu thầu của công ty XDCTGT 873
4.1. Gía dự thầu
4.2. Năng lực tài chính
4.3. Năng lực kĩ thuật
III. Đánh giá về tình hình đấu thầu và sức cạnh tranh trong
đấu thầu của công tyXDCTGT 873 thời gian qua
1. Kết quả đạt được
2. Những thuận lợi và khó khăn
2.1. Thuận lợi
2.2 .Khó khăn
3. Đánh giá sức cạnh tranh của công ty so với
doanh nghiệp khác
Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao
sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty XDCTGT 873
I. Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu
1. Về giá dự thầu
2. Về huy động và sử dụng vốn có hiệu quả
3. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị
4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
5. Tập trung mở rộng thị trường nâng cao uy tín của công ty
6. Tăng cường công tác quản lí chất lượng công trình và
giám sát thi công công trình
7. Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công
II. Một số kiến nghị
1. Kiến nghị với Nhà nước
2. Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan
3. Kiến nghị với các cơ quan chính quyền địa phương nơi
có công trình thi công
4. Kiến nghị với tổng công ty XDCTGT 8
Kết luận

[charge=150]http://up.4share.vn/f/2b1a12181e181f19/QT046.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Thực trạng và giải phỏp nhằm nõng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở cụng ty xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 873
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải phỏp nhằm nõng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở cụng ty xõy dựng cụng trỡnh giao thụng 873 sẽ giúp ích cho bạn.