Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN


1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XI MĂNG SÀI SƠN

1.1.1 Những nét khái quát chung về công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty cổ phần Xi Măng Sài Sơn

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG SÀI SƠN

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠNPHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN


2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

2.2.1. Các chính sách kế toán chung

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ

2.3.1 Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

2.3.2 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

2.3.3 Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.3.4 Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.3.5 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung

2.3.6 Tổ chức hạch toán Tổng hợp chi phí sản xuất, đách giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

2.3.7 Tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT – TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân

3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn sẽ giúp ích cho bạn.