Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn


  MỤC LỤC​ LỜI MỞ ĐẦU 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài 4
  2. Mục đích nghiên cứu 5
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5
  4. Phương pháp nghiên cứu . 6
  5. Kết cấu của báo cáo . 6
  CHƯƠNG 1 7
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NVL, CCDC . 7
  TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7
  1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL, CCDC trong hoạt động sản xuất kinh doanh 7
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL, CCDC trong hoạt động sản xuất kinh doanh 7
  1.1.2. Vai trò của NVL, CCDC trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
  1.2. Phân loại và đánh giá NVL, CCDC. . 8
  1.2.1. Phân loại NVL, CCDC 8
  1.2.2. Đánh giá NVL, CCDC 9
  1.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC 14
  1.4. Kế toán chi tiết NVL, CCDC . 15
  1.4.1 Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán chi tiết NVL, CCDC: 15
  1.4.2 Kế toán chi tiết: . 17
  1.5. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC . 21
  1.5.1 Kế toán NVL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên. 21
  1.5.2. Kế toán NVL, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 30
  CHƯƠNG 2 44
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL, CCDC 44
  TẠI CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG BẮC KẠN 44
  2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn 44
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn 44
  2.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn . 45
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn 46
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn 48
  2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn 52
  2.2.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn. . 52
  2.2.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán NVL của Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn . 53
  2.2.3. Phương pháp kế toán chi tiết NVL, CCDC Công ty áp dụng. . 54
  2.2.4. Kế toán tổng hợp nhập - xuất kho NVL, CCDC. . 89
  CHƯƠNG 3 98
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG BẮC KẠN 98
  3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn . 98
  3.1.1. Ưu điểm: . 98
  3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục: . 99
  3.2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn . 99
  KẾT LUẬN . 100

  tLI MỞ ĐU1.Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước hệ thống chính sách, chế độ kế toán của Việt Nam cũng không ngừng được sửa đổi, cải tiến, hoàn thiện và phát triển cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng làm ăn hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi nước ta ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO (11/2007) theo cam kết của Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO thì mọi hàng rào thuế quan sẽ bị dỡ bỏ. Điều này vừa giúp các doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường nhưng cũng đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức lớn hơn đó là sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm ra giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động đơn vị vừa nâng cao chất lượng sản xuất vừa tiết kiệm được chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm. NVL, CCDC là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất vật chất. Trong thực tế, với các doanh nghiệp sản xuất chi phí NVL, CCDC chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp, vì NVL, CCDC khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm trong khi đó NVL, CCDC thường đa dạng và phong phú. Vì vậy các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kế toán NVL, CCDC luôn cải thiện công tác kế toán NVL, CCDC và thực hiện công tác này một cách có hiệu quả nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Việc hạch toán NVL, CCDC không chỉ phục vụ công tác quản lý NVL, CCDC mà còn là tiền đề để hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị sản xuất. Nếu kế toán nói chung là công cụ quản lý kinh tế thì hạch toán kế toán NVL, CCDC là công cụ thích hợp cho công tác quản lý NVL, CCDC của doanh nghiệp. Mặt khác NVL, CCDC còn là tài sản dự trữ thuộc tài sản lưu động do vậy việc sử dụng tiết kiệm hợp lý sẽ làm tăng tốc độ luân chuyển vốn của doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm vì vậy công tác kế toán NVL, CCDC có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán nói chung thì kế toán NVL, CCDC là một bộ phận quan trọng vì nó chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Làm tốt công tác kế toán NVL, CCDC sẽ góp phần làm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, khi đó kết quả sản xuất kinh doanh sẽ cao hơn và kéo theo đó là thu nhập của người lao động sẽ cao hơn. Công tác kế toán NVL, CCDC tốt sẽ giúp cho các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh tế hợp lý làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn. Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC là điều kiện quan trọng không thể thiếu được để quản lý NVL, CCDC thúc đẩy việc cung cấp kịp thời và đồng bộ NVL, CCDC cần thiết cho sản xuất và dự trữ, tiết kiệm NVL, CCDC trong sản xuất, ngăn ngừa các hiện tượng mất mát, hao hụt, lãng phí NVL, CCDC ở các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh như: thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng NVL, CCDC Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán NVL, CCDC với chuyên đề: “Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn” cho báo cáo tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Nhằm tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán NVL, CCDC nói riêng để từ đó có sự so sánh giữa lý thuyết và thực tế và rút ra nhận xét từ góc độ sinh viên. - Tìm hiểu công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn. - Qua nghiên cứu đánh giá tình hình NVL,CCCD tại Công ty từ rút ra ưu nhược điểm trong công tác kế toán. Đồng thời đề xuất những ý kiến nhằm phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm phục vụ công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty ngày càng tốt hơn. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là các loại chứng từ - Phạm vi nghiên cứu: Tài liệu kế toán tháng 3 năm 2012 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu và thông tin. - Phương pháp cân đối tổng hợp. - Phương pháp tài khoản. - Phương pháp chứng từ kế toán 5. Kết cấu của báo cáo Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Anh Ngọc, các cô các chú trong phòng kế toán công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn đã chỉ bảo tận tình, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này.  Xem Thêm: Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status