Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng kh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng kh


  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
  Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Phong
  Người hướng dẫn: 1. GS.TS. NGUYỄN VĂN CÔNG 2. PGS.TS. PHẠM THỊ BÍCH CHI

  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
  Từ lý luận về hiệu quả kinh doanh phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp vào kinh doanh sao cho hao phí nguồn lực là thấp nhất nhưng lợi ích mang lại là cao nhất, cùng với đặc điểm của các công ty cổ phần niêm yết, Luận án đã chỉ rõ đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK. Cụ thể:
  1) Biểu hiện cao nhất của hiệu quả kinh doanh là khả năng sinh lợi. Song, để có được khả năng sinh lợi cao đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế. Bởi vậy, phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp cần đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lợi của các nguồn lực. Bên cạnh đó, đối với các công ty cổ phần niêm yết còn phải phân tích và đánh giá chính xác hiệu quả sinh lợi của cổ phiếu công ty.
  2) Hiệu quả kinh doanh của công ty niêm yết cần phải được so sánh với các công ty khác trong cùng ngành, cũng lĩnh vực kinh doanh để thể hiện được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và phải được công khai, minh bạch, thuận tiện cho các đối tượng quan tâm tra cứu.
  Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
  (1) Qua kết quả khảo sát thực tế, Luận án đã chỉ ra các hạn chế tồn tại trong phân tích hiệu quả kinh doanh tại các công ty niêm yết như sau:
  - Nội dung và chỉ tiêu phân tích chung chung, chưa thể hiện đúng hiệu quả của doanh nghiệp;
  - Việc tính toán các chỉ tiêu thiếu chính xác;
  - Phương pháp phân tích đơn giản, thông tin cung cấp không thiết thực, chưa hữu ích cho người sử dụng;
  - Thông tin phân tích cung cấp chưa minh bạch, không thường xuyên;
  - Các công ty chưa tổ chức bộ phận phân tích độc lập, chuyên nghiệp;
  Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp về phân tích hiệu quả kinh doanh còn hạn chế và quy định của nhà nước chưa cụ thể.
  (2) Luận án đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể:
  - Xây dựng và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh theo 3 nội dung là phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích khả năng sinh lợi và phân tích hiệu quả sinh lợi của cổ phiếu công ty; trong đó hướng chủ yếu vào hệ thống chỉ tiêu phân tích HQKD công bố công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Hoàn thiện và chỉ rõ cách tính toán một số chỉ tiêu trước đây có nhiều quan điểm tính khác nhau nhằm phản ánh đúng bản chất của chỉ tiêu và tránh sự nhầm lẫn khi sử dụng.
  - Vận dụng phù hợp các phương pháp phân tích để đánh giá chính xác và toàn diện về hiệu quả kinh doanh của các công ty.
  - Đề xuất quy trình tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh phù hợp với đặc thù của công ty niêm yết nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch về thông tin cho các đối tượng quan tâm.
  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH
  DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .16
  1.1 Hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh 16
  1.1.1 Hiệu quả kinh doanh và ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả kinh doanh . 16
  1.1.2 Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh . 22
  1.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp .26
  1.2.1. Xác định nội dung và chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh . 26
  1.2.2. Xác định phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh 34
  1.2.3. Tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh . 43
  1.3 Đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên
  thị trường chứng khoán 45
  1.3.1 Đặc điểm của công ty cổ phần niêm yết có ảnh hưởng đến phân tích hiệu quả
  kinh doanh 45
  1.3.2 Đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên
  thị trường chứng khoán 47
  1.4 Kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các CTCP tại các nước trên
  thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .49
  1.4.1 Kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết
  tại một số nước trên thế giới 49
  1.4.2 Bài học kinh nghiệm về phân tích hiệu quả kinh doanh cho các công ty cổ phần
  niêm yết tại Việt Nam .59
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .61
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH
  TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG
  CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 62
  2.1 Tổng quan về hệ thống công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán
  Việt Nam 62
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam . 62
  2.1.2 Tình hình phát triển của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam . 67
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK Việt
  Nam . 71
  2.2 Tình hình thực tế phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm
  yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 73
  2.2.1. Thực trạng nội dung và chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh 73
  2.2.2. Thực trạng phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh . 88
  2.2.3. Thực trạng tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh . 90
  2.2.4 Kinh nghiệm phân tích HQKD của các công ty niêm yết tại các công ty chứng
  khoán . 93
  2.3. Đánh giá thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần
  niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam .97
  2.3.1 Về nội dung và chỉ tiêu phân tích 97
  2.3.2 Về phương pháp phân tích 101
  2.3.3 Về tổ chức phân tích . 101
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC CÔNG
  TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  VIỆT NAM 105
  3.1 Sự cần thiết, quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh
  trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 105
  3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh .105
  3.1.2 Quan điểm hoàn thiện . 107
  3.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện 108
  3.2 Các giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ
  phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam .110
  3.2.1 Xây dựng và lựa chọn nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh
  doanh .110
  3.2.2 Hoàn thiện cách thức vận dụng phương pháp phân tích 124
  3.2.3 Hoàn thiện qui trình tổ chức phân tích 133
  3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 141
  3.3.1 Về phía Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước .141
  3.3.2 Về phía các công ty niêm yết . 142
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .144
  KẾT LUẬN . 145
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 146
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 147
  PHỤ LỤC 152


  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng kh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng kh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status