Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính s

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính s


  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  Đề tài luận án: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội
  Chuyên ngành: Kế toán
  Thực hiên: 04/2012
  Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thu Mai
  Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Thị Đông 2. TS Trần Thị Nam Thanh

  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

  Nghiên cứu tổ chức hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, luận án chỉ rõ tổ chức hạch toán kế toán tác động tới hiệu quả quản lý tài chính trên các mặt:
  (1) Khả năng kiểm soát hoạt động thu chi;
  (2) Tính minh bạch, công khai các khoản thu, chi;
  (3) Mức độ tuân thủ quy chế tài chính và tính thích ứng của cơ chế tài chính hiện hành.

  Luận án phát triển cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trên góc độ kế toán trở thành ngành dịch vụ và khi đơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong các mô hình tổng kế toán nhà nước.
  Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
  Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội, trong đó giải pháp mới bao gồm:
  (1) Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy kế toán, phân công lao động kế toán và tổ chức công tác kế toán nhằm tăng cường khả năng kiểm soát thu, chi và tính minh bạch công khai trong thu chi ngân sách tại đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội.
  (2) Đề xuất giải pháp tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và xã hội khi kế toán trở thành một ngành dịch vụ.
  (3) Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc kế, cơ sở kế toán dồn tích xây dựng hệ thống báo cáo kế toán, nguyên tắc ghi nhận các giao dịch và phương pháp hạch toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . i
  Danh mục chữ viết tắt . ii
  Danh mục sơ đồ .iv
  Danh mục phụ lục .v
  Danh mục các biểu vii
  Sanh mục các biểu đồ viii
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỚI VIỆC TĂNG
  CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ
  NGHIỆP 10
  1.1. Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính trong đơn
  vị hành chính sự nghiệp 10
  1.1.1. Khái niệm, phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp . .10
  1.1.2. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp 13
  1.1.3. Đặc điểm quản lý trong các đơn vị hành chính sự nghiệp .16
  1.1.4. Quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp 17
  1.2. Khái niệm, căn cứ, cơ sở và nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong các
  đơn vị hành chính sự nghiệp 24
  1.2.1. Khái niệm tổ chức hạch toán kế toán . . 24
  1.2.2. Căn cứ tổ chức hạch toán kế toán đối 26
  1.2.3. Cơ sở kế toán và nguyên tắc của tổ chức hạch toán kế toán
  29
  1.3. Nội dung của tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản lý
  tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp . 34
  1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán . .35
  1.3.2. Tổ chức công tác kế toán . .44
  1.4. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị thuộc
  lĩnh vực Lao động – Xã hội và bài học đối với Việt Nam .71
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG
  CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG
  BINH VÀ XÃ HỘI .76
  2.1. Tổng quan về các đơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính
  tại các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương
  binh và xã hội 76
  2.1.1. Đặc điểm hoạt động và đặc điểm quản lý . .76
  2.1.2. Đặc điểm quản lý tài chính . 80
  2.2. Thực trạng xây dựng và ban hành khuôn khổ pháp lý về kế toán trong các
  đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh vâx hội .91
  2.3. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các đơn vị hành chính
  sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và xã hội .94
  2.3.1. Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán 94
  2.3.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán .100
  2.4. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán và sự ảnh hưởng đối với
  quản lý tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động –
  Thương binh và xã hội .120
  2.4.1. Ưu điểm của tổ chức hạch toán kế toán và sự tác động đến quản
  lý tài chính .120
  2.4.2 Những tồn tại trong tổ chức hạch toán kế toán và sự ảnh hưởng tới quản
  lý tài chính .121
  2.4.3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại 126
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN
  KẾ TOÁN NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC
  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG
  BINH VÀ XÃ HỘI .132
  3.1. Sự cần thiết và định hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các
  đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và xã hội 132
  3.1.1. Định hướng phát triển ngành Lao động - Thương binh và xã hội trong tương
  lai . 132
  3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện 134
  3.1.3. Định hướng hoàn thiện . 136
  3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các
  đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và xã hội .138
  3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện .138
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện 138
  3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản
  lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao
  động - Thương binh và xã hội 139
  3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 139
  3.3.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán . .144
  3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp 188
  3.4.1. Về phía Nhà nước và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội .188
  3.4.2. Về phía các dơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao động - Thương
  binh và xã hội .190
  Kết Luận chung 194
  Danh mục tài liệu tham khảo .195
  Danh mục các công trình đã công bố của tác giả .201
  Phụ lục .202
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  STT Ký hiệu viết tắt Viết đầy đủ
  1 BTC Bộ tài chính
  2 BCQT Báo cáo quyết toán
  3 CTMT Chương trình mục tiêu
  4 CTGS Chứng từ ghi sổ
  5 CSDT Cơ sở dồn tích
  6 CSTM Cơ sở tiền mặt
  7 DS Danh sách
  8 DT Dự toán
  9 GTGT Giá trị gia tăng
  10 HCSN Hành chính sự nghiệp
  11 IPSAS Chuẩn mực kế toán công quốc tế
  12 KT Kế toán
  13 KP Kinh phí
  14 KPĐP Kinh phí địa phương
  15 KPTW Kinh phí trung ương
  16 LĐTBXH Lao động – Thương binh xã hội
  17 NT Ngày tháng
  18 NSNN Ngân sách nhà nước
  19 PS Phát sinh
  20 QĐ Quyết định
  21 QT Quyết toán
  22 SDNS Sử dụng ngân sách
  23 SH Số hiệu
  24 SXKD Sản xuất kinh doanh
  25 SNCT Sự nghiệp có thu
  26 TK Tài khoản
  27 TKKT Tài khoản kế toán
  28 TSCĐ Tài sản cố định
  29 ƯĐNCC Ưu đãi người có công
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Số thứ tự
  sơ đồ
  Tên sơ đồ
  Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa đơn vị HCSN với các cơ quan chức năng
  Sơ đồ 1.2 Chu trình lập, chấp hành dự toán thu chi trong các đơn vị hành chính sự
  nghiệp
  Sơ đồ 1.3 Căn cứ tổ chức hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  Sơ đồ 1.4 Tổ chức Lao động kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
  Sơ đồ 2.1 Quy trình lập và giao dự toán, quyết toán kinh phí trong các đơn vị
  HCSN ngành LĐ- TBXH
  Sơ đồ 2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
  ngành LĐ - TBXH
  Sơ đồ 2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ thu phí, lệ phí tại các đơn vị SNCT ngành
  LĐ-TB XH
  Sơ đồ 2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại
  Phòng LĐ TBXH
  Sơ đồ 2.5 Luân chuyển chứng từ thu quỹ đền ơn đáp nghĩa tại Phòng LĐ – TB XH
  Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại các Sở LĐTBXH
  Sơ đồ 3.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán tại các đơn vị dự toán
  cấp 2 ngành LĐTBXH
  Sơ đồ 3.3 Hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa tại quỹ cấpTrung ương
  Sơ đồ 3.4 Hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa tại quỹ cấpTỉnh
  Sơ đồ 3.5 Hạch toán quỹ đền ơn đáp nghĩa tại quỹ cấp Huyện
  Sơ đồ 3.6 Hạch toán chi phí và kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán trong
  các đơn vị sự nghiệp ngành LĐ TBXH
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
  Số thứ tự
  phụ lục
  Tên phụ lục
  Phụ lục 1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của các đơn vị HCSN
  Phụ lục 1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu tập trung tại ĐVDT cấp 3
  Phụ lục 1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại ĐVDT cấp 3
  Phụ lục 1.4 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu phân tán tại ĐVDT cấp 1,2
  Phụ lục 1.5 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán kiểu hỗn hợp tại ĐVDT cấp 1,2
  Phụ lục 1.6 Phương pháp hạch toán trên tài khoản kế toán trong đơn vị HCSN
  Phụ lục 1.7 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái
  Phụ lục 1.8 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
  Phụ lục 1.9 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
  Phụ lục 1.10 Trình tự ghi sổ một số phần hành kế toán chủ yếu
  Phụ lục 2.1 Quy mô mẫu điều tra
  Phụ lục 2.2 Mẫu phiếu điều tra
  Phụ lục 2.3 Mẫu phỏng vấn cá nhân
  Phụ lục 2.4 Kết quả điều tra , phỏng vấn
  Phụ lục 2.5 Mô hình tổ chức ngành LĐTBXH
  Phụ lục 2.6 Danh mục chứng từ kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát
  Phụ lục 2.7 Danh sách chi trả trợ cấp một lần (Lập chung cho các loại trợ cấp)
  Phụ lục 2.8 Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng (lập chung cho các loại trợ cấp)
  Phụ lục 2.9 Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục
  Phụ lục 2.10 Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí chi trả trợ cấp
  Phụ lục 2.11 Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng
  Phụ lục 2.12 Danh mục tài khoản kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát
  Phụ lục 2.13 Danh mục sổ kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát
  Phụ lục 2.14 Sổ chi tiết các tài khoản
  Phụ lục 2.15 Sổ chi tiết chi ưu đãi người có công
  Phụ lục 2.16 Sổ chi tiết chi hoạt động
  Phụ lục 2.17 Trình tự ghi sổ một số phần hành kế toán chủ yếu trong đơn vị
  HCSN ngành LĐ TBXH
  Phụ lục 2.18 Danh mục báo cáo kế toán sử dụng tại các đơn vị khảo sát
  Phụ lục 2.19 Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính s
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính s sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status