Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam


  TRANG THÔNG TIN VỀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  Đề tài: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam
  Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán – Kiểm toán và Phân tích)
  Thực hiên: 11/2011
  Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Hà
  Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên 2. PGS.TS. Đinh Trọng Hanh

  Những đóng góp mới về mặt lý luận
  Trong bối cảnh tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính còn mới mẻ, chưa được hiểu và vận dụng đầy đủ, Luận án phát triển lý luận về kiểm toán nội bộ trong loại hình công ty tài chính, căn cứ vào phân tích tính chất rủi ro trong hoạt động của công ty tài chính và tính hiệu quả của phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro để khẳng định phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên định hướng rủi ro là cần thiết với loại hình công ty này. Trong khi các nghiên cứu trước về kiểm toán nội bộ chưa đề cập tới phạm vi, cách thức vận dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở định hướng rủi ro, Luận án xác định khả năng vận dụng của phương pháp tiếp cận này không chỉ trong kiểm toán thông tin tài chính, mà cả kiểm toán hoạt động đánh giá tính hiệu quả của các qui trình nghiệp vụ, không chỉ trong thực hiện kiểm toán mà cả trong xây dựng kế hoạch kiểm toán năm.
  Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
  Từ kết quả điều tra khảo sát, luận án chỉ ra các hạn chế của tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam: chưa thực sự dựa trên định hướng rủi ro khi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, chủ yếu thực hiện kiểm toán tuân thủ, chưa chú trọng kiểm toán hoạt động; phương pháp kỹ thuật kiểm toán mang nặng tính kiểm tra chi tiết chứng từ sổ sách, kiểm soát chất lượng chưa toàn diện, mô hình tổ chức chồng chéo. Nguyên nhân cơ bản của các hạn chế là do hoạt động kiểm toán thiếu chiến lược, qui trình kiểm toán chưa được xây dựng đầy đủ, hạn chế về đội ngũ kiểm toán viên nội bộ.
  Luận án đề xuất các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cho tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính, trong đó các giải pháp chủ yếu là:
  - Xây dựng chiến lược phát triển cho kiểm toán nội bộ tại công ty tài chính xuất phát từ việc nghiên cứu kỳ vọng của chủ sở hữu, ban lãnh đạo công ty vào hoạt động kiểm toán nội bộ; trong giai đoạn đầu, kiểm toán nội bộ nên chú trọng kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động. Trong giai đoạn phát triển sau, kiểm toán nội bộ cần hướng tới nâng cao giá trị của tổ chức, với khả năng tư vấn, cải tiến qui trình kinh doanh, đánh giá các qui trình quản lý rủi ro trong toàn bộ tổ chức;
  - Vận dụng phương pháp tiếp cận trên cơ sở định hướng rủi ro cho kiểm toán nội bộ, cụ thể là xây dựng mô hình chấm điểm rủi ro khi lập kế hoạch kiểm toán năm và đánh giá các rủi ro cụ thể trong các nghiệp vụ để xác định thủ tục kiểm toán phù hợp; các mô hình rủi ro xem xét các yếu tố rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, có thể định lượng, có thể tính toán so sánh để xác định mức độ ưu tiên kiểm toán;
  - Mở rộng loại hình kiểm toán, cụ thể là kiểm toán hoạt động chiến lược và hiệu quả nghiệp vụ, xác định các thước đo trong kiểm toán hoạt động tính hiệu quả của các nghiệp vụ tại công ty tài chính
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục từ viết tắt
  Danh mục bảng, sơ đồ v
  MỞ ĐẦU
  ii
  iii
  iv
  v
  vi
  vii
  1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH 9
  1.1. Kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 9
  1.1.1. Khái quát về các công ty tài chính 9
  1.1.2. Khái niệm, bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của kiểm toán
  nội bộ tại các công ty tài chính 17
  1.1.3. Loại hình kiểm toán của kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 26
  1.2. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 29
  1.2.1. Nội dung tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 29
  1.2.2. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 33
  1.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 52
  1.3. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng 61
  1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng 61
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm quốc tế rút ra cho Việt Nam 67
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC
  CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM 70
  2.1. Đặc điểm chung của các công ty tài chính Việt Nam với tổ chức kiểm
  toán nội bộ 70
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các công ty tài chính Việt Nam 70
  2.1.2. Hoạt động chính của các công ty tài chính Việt Nam 73
  2.1.3. Đặc điểm chính của các công ty tài chính Việt Nam ảnh hưởng đến tổ
  chức kiểm toán nội bộ 76
  2.2. Tình hình tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 88
  2.2.1. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 91
  v - 2
  2.2.2. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 115
  2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính
  Việt Nam 120
  2.3.1. Những kết quả đạt được và các hạn chế trong tổ chức kiểm toán nội
  bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 120
  2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 127
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI
  CHÍNH VIỆT NAM 136
  3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại
  các công ty tài chính Việt Nam 136
  3.1.1. Định hướng phát triển các tổ chức tín dụng Việt Nam với hoàn thiện
  tổ chức kiểm toán nội bộ 136
  3.1.2. Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài
  chính Việt Nam 139
  3.1.3. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài
  chính Việt Nam 140
  3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính
  Việt Nam 143
  3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển của kiểm toán nội bộ 143
  3.2.2. Đổi mới phương pháp tiếp cận kiểm toán trên cơ sở định hướng rủi ro 146
  3.2.3. Hoàn thiện qui trình và phương pháp kỹ thuật kiểm toán nội bộ 157
  3.2.4. Mở rộng loại hình, phạm vi kiểm toán 165
  3.2.5. Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán nội bộ 173
  3.2.6. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 175
  3.2.7. Phát triển nguồn nhân lực kiểm toán nội bộ 177
  3.3. Kiến nghị thực hiện giải pháp hoàn thiện và đổi mới công tác kiểm toán
  nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 180
  3.3.1. Đối với cơ quan nhà nước 180
  3.3.2. Đối với các công ty tài chính Việt Nam 181
  3.3.3. Đối với các tổ chức nghề nghiệp 183
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
  186
  viii
  v - 3
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ix
  x
  vi - 1
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Viết đầy đủ (Tiếng Việt) Viết đầy đủ (Tiếng Anh)
  BCTC Báo cáo tài chính
  BGĐ Ban giám đốc
  BKS Ban kiểm soát
  CTTC Công ty tài chính
  COSO Hội đồng các tổ chức tài trợ
  của Ủy ban về gian lận báo
  cáo tài chính
  Committee of Sponsoring
  Organizations of the Commission
  on Fraudulent Financial Reporting
  HĐQT Hội đồng quản trị
  HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ
  IFAC Liên đoàn kế toán quốc tế International Federation of
  Accounting Committee
  IIA Viện Kiểm toán viên nội bộ Institute of Internal Auditor
  KTNB Kiểm toán nội bộ
  KTĐL Kiểm toán độc lập
  KTNN Kiểm toán nhà nước
  KT, KSNB Kiểm tra, kiểm soát nội bộ
  KTV Kiểm toán viên
  KTVNB Kiểm toán viên nội bộ
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  SOA Đạo luật Sabanes – Oxley Sabanes – Oxley Act
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TGĐ Tổng giám đốc
  UBKT Ủy ban kiểm toán
  vii - 1
  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
  Danh mục bảng
  Bảng số Tên bảng Trang
  Bảng 2.1 Vốn điều lệ và tổng tài sản các công ty tài chính Việt Nam đến
  ngày 31.12.2009
  71
  Bảng 2.2 Phân loại các công ty tài chính Việt Nam theo số nhân viên đến
  ngày 31.12.2009
  72
  Bảng 2.3 Phân loại các công ty tài chính Việt Nam theo số chi nhánh đến
  ngày 31.12.2009
  72
  Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn của các công ty tài chính Việt Nam qua các
  năm gần đây
  74
  Bảng 2.5 Cơ cấu tài sản của các công ty tài chính Việt Nam qua các năm
  gần đây
  75
  Bảng 2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh – Lợi nhuận trước thuế của các
  công ty tài chính Việt Nam năm 2009
  76
  Bảng 2.7 Các công ty tài chính Việt Nam đã thành lập bộ phận KTNB tính
  đến ngày 31/12/2009
  88
  Bảng 2.8 Phân loại các công ty tài chính Việt Nam đã thành lập và chưa
  thành lập KTNB theo số lượng cán bộ, nhân viên
  89
  Bảng 2.9 Kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty tài chính Xi măng (Trích) 95
  Bảng 2.10 Mẫu kế hoạch cuộc kiểm toán 97
  Bảng 2.11 Mẫu chương trình kiểm toán báo cáo tài chính (Trích) 99
  Bảng 2.12 Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ (Trích) 101
  Bảng 2.13 Chương trình kiểm toán khoản cho vay khách hàng (Trích) 105
  Bảng 2.14 Mẫu hồ sơ kiểm toán 109
  Bảng 2.15 Mẫu báo cáo kiểm toán 112
  Bảng 2.16 Tổng hợp kết quả kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Tài chính
  Cổ phần Dầu khí từ năm 2007 đến năm 2009
  122
  Bảng 3.1 Minh họa bảng chấm điểm rủi ro 149
  Bảng 3.2 Minh họa bảng kế hoạch nhân sự - thời gian 152
  vii - 2
  Bảng 3.3 Bảng đánh giá ảnh hưởng và khả năng rủi ro 154
  Bảng 3.4 Minh họa thủ tục kiểm toán đối với nghiệp vụ tín dụng 155
  Bảng 3.5 Minh họa hồ sơ rủi ro của công ty tài chính 156
  Bảng 3.6 Minh họa chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động 169
  Danh mục sơ đồ
  Sơ đồ Tên sơ đồ Trang
  Sơ đồ 1.1 Vị trí của kiểm toán nội bộ trong tổ chức 32
  Sơ đồ 1.2 Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ tập trung 53
  Sơ đồ 1.3 Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ phân tán 54
  Sơ đồ 1.4 Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ kết hợp 55
  Sơ đồ 2.1 Mẫu qui trình kiểm toán nội bộ 96
  Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của các công ty tài chính cổ phần 116
  Sơ đồ 2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của các công ty tài chính 100% vốn tập đoàn 116
  Sơ đồ 3.1 Ma trận kiểm toán nội bộ 144


  Xem Thêm: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status