Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC


  MỤC LỤC
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU MẪU 5
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 7
  LỜI MỞ ĐẦU 8
  PHẦN THỨ NHẤT 10
  TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG BTC. 10
  1. Tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC. 10
  1.1 Lịch sử hình thành công ty và phát triển. 10
  1.2 Các ngành nghề kinh tế chủ yếu của công ty. 11
  1.3 Một số chỉ tiêu mà công ty đạt được. 12
  1.4 Cơ cấu bộ máy quản lý. 15
  1.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC. 15
  1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty. 16
  1.4.2.1 Giám đốc Công ty chỉ đạo chung. 16
  1.4.2.2 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật 16
  1.4.2.3 Phòng Tài chính – Kế toán. 17
  1.4.2.4 Ban chỉ huy công trường. 17
  1.4.2.5 Các tổ, đội thi công. 18
  2.1. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh. 18
  1.5.1 Đặc điểm tổ chức thi công. 18
  2.1.1. Đặc điểm Quy trình thi công sản phẩm xây lắp. 20
  2.1. Lao động. 21
  2.1.1 Phân loại lao động trong doanh nghiệp. 21
  2.1.2 Tình hình lao động tại doanh nghiệp. 22
  2.2. Các hình thức trả lương. 23
  2.2.1. Tính lương ở bộ phận quản lý thuộc khối văn phòng. 23
  2.2.2 Tính lương cho cán bộ công nhân viên sản xuất cấp đội. 23
  3. Quản lý vật liệu, dụng cụ. 24
  4. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp. 25
  PHẦN THỨ HAI. 27
  THỰC TẾ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG BTC 27
  Tổ chức công tác kế toán trong Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC. 27
  1.1.Tổ chức vận dụng hình thức kế toán, sổ kế toán, hình thức luân chuyển chứng từ. 27
  1.1.1 Chứng từ kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng. 27
  1.1.2. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán. 28
  1.2. Tổ chức vận dụng Tài khoản kế toán. 30
  1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC. 31
  1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 31
  1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán. 32
  1.5.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận. 33
  2. Thực tế các phần hành kế toán. 34
  2.1 Kế toán vốn bằng tiền. 34
  2.1.1 Khái niệm 34
  2.1.2 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. 34
  2.1.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty. 35
  2.2 Kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC. 45
  2.2.1. Kế toán các nghiệp vụ đầu tư: 45
  2.2.2. Kế toán các khoản dự phòng. 47
  2.2.2.1. Các khoản trích lập dự phòng. 47
  2.2.2.2 Kế toán dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 48
  2.2.2.3 Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. 49
  2.3 Kế toán tài sản cố định. 50
  2.3.1 Khái niệm, đặc diểm tài sản cố định. 50
  2.3.2 Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ: 50
  2.3.3 Phân loại TSCĐ: 51
  2.3.4 Tổ chức kế toán tài sản cố định. 52
  2.4 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 67
  2.4.1 Khái niệm, đặc điểm của NVL, CCDC. 67
  2.4.2 Nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC 68
  2.4.3 Phân loại NVL, CCDC. 69
  2.4.4 Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 70
  2.5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 80
  2.5.1Một số khái niệm 80
  2.5.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 80
  2.5.3. Phân loại công nhân viên và phân loại quỹ lương, quỹ thưởng. 81
  2.5.4. Các hình thức trả lương và cách tính lương mà doanh nghiệp đang áp dụng. 81
  2.5.5 Hạch toán chi tiết và tổng hợp tiền lương. 84
  2.5.6. Hạch toán các khoản trích theo lương. 91
  2.6. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành phẩm 93
  2.6.1. Chi phí sản xuất kinh doanh. 93
  2.6.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh. 93
  2.6.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 93
  2.6.2. Giá thành sản phẩm. 95
  2.6.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 95
  2.6.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 95
  2.6.3. Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. 97
  2.6.4. Đánh giá sản phẩm dở dang. 99
  2.6.5. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 100
  2.6.6 Tổ chức kế toán giá thành. 100
  2.7. Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh. 106
  2.7.1. Hạch toán kết quả kinh doanh. 106
  2.7.2. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh. 107
  2.8. Hạch toán kế toán nợ phải trả và nguồn gốc vốn chủ sở hữu. 108
  2.8.1. Nội dung và yêu cầu quản lý các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. 108
  2.8.2 Kế toán các khoản nợ ngắn hạn. 109
  2.8.3 Kế toán vốn chủ sở hữu. 110
  2.9 Kế toán thuế trong công ty. 112
  2.9.1 Kế toán thuế giá trị gia tăng. 112

  2.9.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 115
  2.10 Báo cáo kế toán tài chính. 117
  2.10.1. Tổng quan về báo cáo tài chính. 117
  2.9.2.Cách lập các báo cáo. 120
  PHẦN 3. NHỮNG Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI TIẾN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG BTC. 124
  1-Nhận xét về công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán. 124
  1.1-Ưu điểm. 124
  1.2 Những tồn tại. 126
  2-Một số ý kiến đề xuất nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC. 127
  KẾT LUẬN 130
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 131
  LỜI MỞ ĐẦU

  Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu. Nền kinh tế thị trường với các quy luật khắt khe cho phối mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đến mọi hoạt động của doang nghiệp sản xuất. Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lý và hệ thống quản lý có sụ thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn. Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh. Hạch toán tập hợp chi chí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu của hạch toán kế toán giữ một vai trò hết sức quan trọng. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trình độ tổ chức, là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản lý doanh nghiệp. Đây là một đòi hỏi khách quan của công tác quản lý. Để phát huy tốt chức năng đó thì công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, qua thời gian học tập tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC tôi đã đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.
  Nội dung báo cáo gồm 3 phần chính:
  Phần I: Tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC
  Phần II: Thực tế các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC.
  Phần III: Nhưng ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Nguyễn Thị Sức cùng các Anh chị trong phòng kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Quân đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
  Do thời gian có hạn nên báo cáo của em không thể trách khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của Cô giáo Nguyễn Thị Sức cùng các Anh chị phòng kế toán để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
  Xem Thêm: công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng BTC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status