Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức công tác kế toán NVl,CCDC tại công ty may xuất khẩu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán NVl,CCDC tại công ty may xuất khẩu


  PhÇn I
  §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp
  1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp
  Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo nhu cÇu x· héi còng cao lªn nhÊt lµ nhu cÇu vÒ may mÆc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng may ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong x· héi. HiÖn nay c¸c c«ng ty may ra ®êi ngµy cµng nhiÒu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ra ®êi còng nh»m môc ®Ých ®ã.
  C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
  C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai.
  §Þa ®iÓm: Khu D ph­êng Ph­¬ng Mai, quËn §èng §a, Hµ Néi.
  C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo Q§ 02NN- TCCB/Q§ ngµy 02/01/1990 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã TK tiÒn ViÖt vµ TK ngo¹i tÖ göi t¹i ng©n hµng.
  TK tiÒn ViÖt: 431101000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi
  TK ngo¹i tÖ: 43210137000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi
  C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chñ yÕu s¶n xuÊt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng vµ quÇn ¸o Jacket xuÊt khÈu. C«ng ty tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nh­ng d­íi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty, c¸c c«ng nh©n viªn ®· dÇn kh¾c phôc khã kh¨n ®i vµo æn ®Þnh, lµm ¨n ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao.
  C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña c«ng ty rÊt s¬ sµi vµ thiÕu thèn. C«ng ty gåm cã 1 d·y nhµ kho khung TiÖp, 1 d·y nhµ cÊp 4 háng n¸t vµ mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc nh­ contenek, m¸y kh©u, m·y chư
  Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o l¹i nhµ kho thµnh 1 x­ëng s¶n xuÊt gåm 2 tÇng: TÇng 1 chưa nhiªn liÖu thµnh phÈm. TÇng 2 lµm ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ C«ng ty x©y dùng thªm 1 d·y nhµ tÇng míi. Ngoµi ra m¸y mãc thiÕt bÞ còng ®­îc mua s¾m thªm (100% lµ m¸y may c«ng nghiÖp), m¸y thïa khuy, m¸y v¾t sæ, m¸y c¾t, m¸y lµ
  Víi vèn cè ®Þnh vµo kho¶ng: 1.500.000.000 ® vµ 200.000 USD


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán NVl,CCDC tại công ty may xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán NVl,CCDC tại công ty may xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status