Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nước khoáng cúc phương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nước khoáng cúc phương  1. §Æc ®iÓm chung
  1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
  "C«ng ty n­íc kho¸ng Cóc Ph­¬ng Elmaco" ®­îc thµnh lËp th¸ng 9 n¨m 2004 sau khi chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ n­íc sang h×nh thøc c«ng ty TNHH lµ mét ®¬n vÞ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®­îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao. N­íc kho¸ng Cóc Ph­¬ng ®­îc khai th¸c tõ nguån n­íc kho¸ng nãng ë ®é s©u trªn 10 mÐt cã tªn khoa häc Bicacbonmagiª cã hiÖu qu¶ to lín cho hÖ tiªu ho¸ ®­îc Bé c«ng nghÖ cÊp giÊy phÐp khai th¸c sè 1221/Q§-§KKS ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 1997 vµ ®ãng chai trùc tiÕp trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña h·ng B.C Maerivictorio - Italya. N­íc kho¸ng Cóc Ph­¬ng lµ s¶n phÈm n­íc kho¸ng thiªn nhiªn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam ®­îc tæ chøc Quacert Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ m«i tr­êng cÊp chøng chØ theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi ®· kiÓm so¸t nghiªm ngÆt hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh 1626-1997/Q§-BKHCNMT cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng. V× vËy ®éi ngò CNV ®­îc chän rÊt phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ.
  1.2. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n


  Xem Thêm: Thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nước khoáng cúc phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nước khoáng cúc phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status