Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Công tác TSCĐ tại công ty Ô tô vận tải số 3

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác TSCĐ tại công ty Ô tô vận tải số 3


  PhÇn I
  Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3
  1. LÞch sö ra ®êi cña c«ng ty
  C«ng ty vËn t¶i vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyªn kinh doanh vËn t¶i trùc thuéc côc ®­êng bé viÖt nam – Bé giao th«ng vËn t¶i, quý tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®­îc ®¸nh bëi mèc thêi gian chÝnh sau:
  Th¸ng 3 n¨m 1983 Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§-BGTVT thµnh lËp xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3, xÝ nghiÖp míi nµy ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së ®­îc s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tr­íc :
  *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 20
  *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2
  *XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ qu¸ c¶nh C1
  Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1986 duy tr× h×nh thøc c«ng ty víi hai xÝ nghiÖp trùc thuéc 3-1vµ xÝ nghiÖp 3-2. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh nhưng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®­îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c vµo n¨m 1993 khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc, chÊm døt døt thêi kú bao cÊp. §Ó ®¸p øngvµ theo kÞp b­íc chuyÓn chung cña nÒn kinh tÕ xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3 ®æi tªn thµnh c«ng ty vËn t¶i « t« sè 3, tªn giao dÞch quèc tÕ LORRIMEX N03. c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n


  Xem Thêm: Công tác TSCĐ tại công ty Ô tô vận tải số 3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác TSCĐ tại công ty Ô tô vận tải số 3 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status