Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây d

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây d


  Lêi nãi ®ÇuTrong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khi mµ nÒn khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn, ®êi sèng, kinh tÕ,v¨n ho¸, x· héi kh«ng ngõng n©ng cao th× x©y dùng c¬ b¶n ®· trë thµnh mét ngµnh hÕt søc quan träng. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín , thêi gian sö dông l©u dµi nªn rÊt cã ý nghÜa vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü do vËy còng cã ý nghÜa to lín vÒ v¨n ho¸ x· héi, thÓ hiÖn ®­îc nÐt ®Ñp truyÒn thèng.
  Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ th­íc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. D­íi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, h¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gÝa thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ thùc tr¹ng, kh¶ n¨ng cña m×nh. Trong ho¹t ®éng x©y l¾p, qua nhưng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh s¶n phÈm do kÕ to¸n cung cÊp, ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña tõng ®éi thi c«ng, cña tõng c«ng tr×nh còng nh­ cña toµn doanh nghiÖp tõ ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ , t×nh h×nh sö dông tµi s¶n, vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ nµy, nhµ qu¶n lý cã ®­îc c¸i nh×n toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp


  Xem Thêm: Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây d
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây d sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status