Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng


  Đề tài: Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng
  Trong quá trình phát triển kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào, các doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ cũng đầu là một tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Vì vậy sự phát triển và tồn tại của một doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng vì nó quyết định đến sự tồn tại nền kinh tế của một nước, chính vì thế mà mỗi doanh nghiệp phải tạo cho mình một vị thế vững mạnh trên thị trường.
  Trong những năm gần đây, đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường và có nhiều khởi sắc. Để hòa nhập với thị trường thế giới thì chúng ta cần phải có nền kinh tế phát triển mạnh, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Và để đạt được điều đó thì doanh nghiệp phải trải qua hàng loạt vấn đề như mua nguyên vật liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, vấn đề tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa là một trong những khâu quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Số lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp nhiều và có chất lượng tốt, điều này cho thấy sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp ngày càng chiếm được ưu thế trên thị trường và qua đó uy tín của doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng cao.

  Hạch toán tốt quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ làm cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả cao. Để từ đó giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn đồng thời có cái nhìn trực diện và rõ nét hơn về thực trạng sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

  Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng tìm hiểu về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp, kết hợp với những kiến thức đã học, em đã chọn đề tài: “Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng” để hoàn thành Chuyên đề thực tập của mình.

  Nội dung của chuyên đề gồm có 3 chương :

  Chương I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng.
  Chương III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CH Ư ƠNG 1. 3
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 3
  1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 3
  1.1.1. Khái niệm tiêu thụ. 3
  1.1.2. Xác định kết quả tiêu thụ. 5
  1.2 Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 5
  1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán hạch toán tiêu thụ:. 5
  1.2.1.1. Ý nghĩa: 5
  1.2.1.2 Nhiệm vụ: 5
  1.2.2 Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 6
  1.2.2.1. Ý nghĩa. 6
  1.2.2.2. Nhiệm vụ. 6
  1.3. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ 6
  1.3.1. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng tiêu thụ. 6
  1.3.2. Các phương thức tiêu thụ và phương pháp thanh toán. 7
  1.3.2.1. Các phương thức tiêu thụ. 7
  1.3.2.1.1. Phương thức bán buôn. 7
  1.3.2.1.2. Phương thức bán lẻ. 8
  1.3.2.2. Phương thức thanh toán. 8
  1.3.2.2.1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt 8
  1.3.2.2.2. Thanh toán trả chậm 8
  1.3.3. Hạch toán doanh thu bán hàng. 9
  1.3.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 9
  1.3.3.1.1. Chứng từ sử dụng. 9
  1.3.3.1.2. Tài khoản sử dụng: 9
  1.3.3.2. Phương pháp hạch toán: 10
  1.3.3.2.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 10  1.3.3.2.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 17
  1.3.4. Hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ. 18
  1.3.4.1. Tài khoản sử dụng: 18
  1.3.4.2. Phương pháp hạch toán: 19
  1.3.4.2.1. Khi xuất kho hàng hóa để biếu tặng hoặc sử dụng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì kế toán phải lập hóa đơn GGT trong đó giá bán của hàng hóa chính là giá vốn của hàng hóa và gạch bỏ dòng thuế suất. 19
  1.3.4.2.2. Khi xuất kho hàng hóa để biếu tặng cho cán bộ công nhân viên được tài trợ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi hoặc dùng để trả lương cho cán bộ công nhân viên. 19
  1.3.5. Hạch toán giảm trừ doanh thu. 19
  1.3.5.1. Tài khoản sử dụng. 19
  1.3.5.2. Phương pháp hạch toán: 20
  1.3.5.2.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20
  1.3.5.2.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 21
  1.3.6. Hạch toán giá vốn hàng bán. 22
  1.3.6.1. Phân bổ chi phí mua hàng. 22
  1.3.6.2. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho. 23
  1.3.6.2.1. Phương pháp thực tế đích danh (Phương pháp tính trực tiếp). 23
  1.3.6.2.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước. 23
  1.3.6.2.3. Phương pháp nhập sau - xuất trước. 23
  1.3.6.2.4. Phương pháp bình quân gia quyền. 23
  1.4 xÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 25
  1.4.1 Hạch toán chi phí bán hàng (CPBH). 25
  1.4.1.1. Tài khoản sử dụng. 25
  1.4.1.2 Hạch toán chi phí bán hàng. 25
  1.4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQND). 26
  1.4.2.1 Tài khoản sử dụng. 26
  1.4.2.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 27
  1.4.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ. 28  1.4.3.1 Tài khoản sử dụng. 28
  CHƯƠNG 2. 29
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NĂNG 29
  2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 29
  2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 29
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 29
  2.1.1.1.1 Lịch sử hình thành. 29
  2.1.1.1.2 Quá trình phát triển. 29
  2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp. 30
  2.1.1.2.1 Chức năng. 30
  2.1.1.2.2 Nhiệm vụ: 30
  2.1.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 31
  2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý tại xí nghiệp. 31
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 32
  2.2.3. Mối quan hệ giữa các phòng ban:. 33
  2.1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 33
  2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Xí nghiệp. 33
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán:. 34
  2.1.3.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Xí nghiệp. 34
  2.1.3.3.1 Sơ đồ hình thức sổ kế toán tại Xí nghiệp. 34
  2.1.3.3.2 Trình tự hạch toán: 35
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 36
  2.2.1. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 36
  2.2.1.1. Phương thức bán hàng:. 36
  2.2.1.2. Thủ tục chứng từ. 36  2.2.1.3. Hạch toán doanh thu bán hàng. 37
  2.2.1.3.1 Tài khoản sử dụng. 37
  2.2.1.3.2 Trình tự hạch toán. 37
  2.2.1.4. Hạch toán giá vốn hàng bán. 46
  2.2.1.4.1 Phân bổ chi phí mua hàng. 46
  2.2.1.4.2 Phương pháp tính giá thành hàng xuất kho tại Xí nghiệp. 47
  2.2.1.4.3 Tài khoản sử dụng: 48
  2.2.1.4.4 Trình tự hạch toán. 48
  2.2.1.5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 52
  2.2.1.5.1 Tài khoản sử dụng: 52
  2.2.1.5.2 Trình tự hạch toán. 52
  2.2.2 HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 52
  2.2.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng. 52
  2.2.2.1.1 Tài khoản sử dụng. 52
  2.2.2.1.2 Trình tự hạch toán. 52
  2.2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 55
  2.2.2.2.1 Tài khoản sử dụng. 55
  2.2.2.2.2 Trình tự hạch toán. 55

  2.2.3 HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ: 58
  CHƯƠNG 3. 61
  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI. 61
  XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG 61
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG. 61
  3.1.1. Nhận xét chung về hoạt động sản xuất kinh doanh. 61
  3.1.2. Nhận xét về công tác hạch toán:. 62
  3.1.3. Nhận xét về bộ máy kế toán. 62
  3.1.4. Nhận xét về công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. 63  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG 63
  3.2.1. Hoàn thiện về ghi sổ kế toán. 64
  3.2.2. Hoàn thiện về sổ sách doanh thu bán hàng. 65
  3.2.2.1 Hạch toán chi tiết doanh thu. 66
  3.2.2.2 Hạch toán chi tiết giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 67
  3.2.2.2.1 Hạch toán chi tiết giá vốn hàng bán: 67
  3.2.2.2.2 Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 67
  2.3. Hoàn thiện về quản lý công nợ và xây dựng một số chính sách đối với khoản phải thu. 68
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status