Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành


  Đề tài: Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành

  1.
  Tính cấp thiết của đề tài
  Sau cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra với quy mô lớn và sâu rộng trên toàn thế giới đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải có các chính sách năng động, sáng tạo và thích hợp hơn đối với thị trường, làm sao để có thể sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả nhất giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và ngày càng phát triển. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hiệu quả của quá trình kinh doanh, chú trọng đến chi phí doanh thu, chi phí và kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Hiện nay kế toán KQKD trong các doanh nghiệp đều vận dụng theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên tùy theo quy mô, loại hình kinh doanh cũng như công tác tổ chức kế toán ở từng doanh nghiệp cụ thể mà kế toán KQKD tại mỗi đơn vị sẽ được bố trí, hạch toán sao cho phù hợp nhất. Điều này đã làm cho công tác kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp được tiến hành một cách khoa học, hợp lý để từ đó cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác cho nhà quản cái nhìn tổng hợp và chi tiết về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giúp nhà quản lý đưa ra nhận định và quyết định chính xác đối với doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có các biện pháp tích cực nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành, mặc dù trong một khoảng thời gian không dài được thực tập tại công ty cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty tìm hiểu về kế toán, cũng như qua các câu hỏi phỏng vấn điều tra và kết quả thực tập tổng hợp đã cho thấy công tác kế toán KQKD về cơ bản là thực hiên theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Phương pháp kế toán, hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty là tương đối đầy đủ và phù hợp với đặc điểm của hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có sự thiếu sót trong quá trình vận dụng các loại sổ kế toán như việc chỉ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật kí chung, sổ cái, mà không tiết cho TK 6421, TK 6422, TK 421, sẽ gây khó khăn trong việc xác định KQKD cho từng mặt hàng của kế toán. Chính vì vậy việc khắc phục những thiếu sót trên là thực sự cần thiết góp phần vào việc hoàn thiện kế toán KQKD để công ty có thể kịp thời hoạch định được chính sách, chiến lược kinh doanh hiệu quả và tối ưu.

  Bên cạnh đó về mặt chế độ, chuẩn mực kế toán cũng như các thông tư hướng dẫn do Nhà nước ban hành có quy định rất rõ rằng cần phải hạch toán chi tiết kết quả kinh doanh cho từng loại hoạt động nhưng trên thực tế thì khi áp dụng vào thực tế thì lại không được các doanh nghiệp áp dụng một cách triệt để do còn tuỳ thuộc vào điều kiện, đặc điểm kinh doanh của đơn vị mình.

  Xuất phát từ cơ sở lý luận về tính cấp thiết của việc nghiên cứu kế toán kết quả kinh doanh cùng với thực tế về công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành và ý thức được vai trò quan trọng của kế toán KQKD đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, em đã lựa chọn đề tài “Kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành” làm chuyên đề tốt nghiệp.

  2.
  Các mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Về mặt lý thuyết
  Chuyên đề đi sâu vào nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán KQKD theo chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định, thông tư hướng dẫn có liên quan tới kế toán KQKD.
  2.2. Về mặt thực tiễn
  Chuyên đề nhằm làm rõ thực trạng kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành thông qua việc khảo sát, phân tích từ đó đưa ra được các đánh giá tìm ra được các ưu điểm cần phát huy, nhược điểm cũng như các tồn tại cần khắc phục đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu thực hiện trên cơ sở thực tập thực tế kế toán KQKD tại phòng kế toán Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành trong điều kiện áp dụng Chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
  Đề tài khảo sát dữ liệu năm 2010 tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành trong thời gian từ ngày 21/03/2011 đến ngày 22/5/2011.

  4. Kết cấu của chuyên đề

  Chuyên đề có kết cấu gồm 3 chương:

  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản lý luận về kế toán KQKD

  Chương này nêu khái quát một số lý luận cơ bản về vấn đề nghiên cứu như: định nghĩa, khái niệm cơ bản, các quy định về tính toán các chỉ tiêu liên quan đến KQKD theo chế độ kế toán Việt Nam. Ngoài ra, trong chương này cũng tóm lược một số nghiên cứu của các tác giả trên một số tạp chí về kế toán KQKD.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thực trạng kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành.
  Chương này chỉ ra phương pháp nghiên cứu các vấn đề và thông qua đó tiến hành tìm hiểu, phân tích các dữ liệu thu thập được về thực trạng kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành.
  Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành.
  Từ kết quả khảo sát thực tiễn về công tác kế toán KQKD tại công ty TNHH Thương mại điện tử Minh Thành chuyên đề đưa ra nhận xét về các ưu điểm, nhược điểm, các vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành. Đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề còn tồn tại nhằm hoàn thiện công tác kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành trên cơ sở hiệu quả, tiết kiệm và khả thi.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2.Các mục tiêu nghiên cứu 2
  2.1. Về mặt lý thuyết . 2
  2.2. Về mặt thực tiễn . 3
  2.3.Phạm vi nghiên cứu . 3
  2.4. Kết cấu của chuyên đề . 3
  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản lý luận về kế toán KQKD 3
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN 5
  KẾT QUẢ KINH DOANH 5
  1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản 5
  1.1.1. Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 5
  1.1.2. Giá vốn hàng bán . 6
  1.1.3. Chi phí . 6
  1.2. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 7
  1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 8
  1.2.2. Kết quả hoạt động khác . 8
  1.2.3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 9
  1.3. Một số lý thuyết về kế toán kết quả kinh doanh 9
  1.3.1. Kế toán kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán Việt Nam . 9
  1.3.1.1. Chứng từ sử dụng 9
  1.3.1.2. Tài khoản sử dụng 9
  1.3.1.3. Trình tự hạch toán (Sơ đồ 1.1 ) 12
  1.3.1.4. Sổ kế toán . 13
  1.3.1.4. Báo cáo kế toán 20
  1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài kế toán kết quả kinh doanh của một số tác giả . 20
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 24
  TIN HỌC MINH THÀNH . 24
  2.1. Phương pháp nghiên cứu 24
  2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 24
  2.1.2. Các phương pháp phân tích dữ liệu 25
  2.2. Đánh giá tổng quan tình hình kế toán kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành . 26
  2.2.1. Tổng quan tình hình công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành 27
  2.2.1.1. Khái quát về công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành . 27
  Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 27
  Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 28
  2.2.1.2. Khái quát về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành. 29
  2.2.2. Kết quả điều tra phỏng vấn vấn đề kế toán kết quả kinh doanh . 30
  2.2.3. Kế toán KQKD tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành . 30
  2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 30
  2.2.3.2. Tài khoản sử dụng 30
  2.2.3.3. Trình tự hạch toán 31
  2.2.3.4. Sổ kế toán . 33
  CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIN HỌC MINH THÀNH 34
  3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 34
  3.2. Quan điểm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Cụ thể như sau: . 35
  3.2.1. Các quan điểm giải quyết các vấn đề: 36
  3.2.2. Nguyên tắc giải quyết các vấn đề: . 36
  3.3. Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán KQKD tại Công ty TNHH
  3.3.1. Về việc hạch toán chi tiết kết quả kinh doanh 37
  3.3.2. Về việc mở sổ kế toán theo dõi chi tiết . 37


  Xem Thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại điện tử tin học Minh Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status