Đề tài: Thực trạng và một số đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long


MỤC LỤC​

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỤNG GIAO THÔNG THĂNG LONG


1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

1.2.Đặc điểm HĐSXKD của Công ty

1.2.1.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

1.2.2.Đặc điểm HĐSXKD của Công ty

1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất SP của Công ty

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý HĐSXKD của Công ty

1.4.Tình hình tài chính và KQKD của Công ty

1.4.1.Tình hình về kết quả kinh doanh

1.4.2.Tình hình Tài sản và Nguồn vốn

1.4.3.Tình hình cơ sở vật chất

1.4.4.Tình hình lao động


PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỤNG GIAO THÔNG THĂNG LONG

2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.1.1.Chức năng của phòng Kế toán

2.1.2.Nhiệm vụ của phòng Kế toán

2.1.3.Sơ đồ tổ chức phòng Kế toán

2.2.Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty

2.2.1.Các chính sách kế toán chung

2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

2.3.Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể

2.3.1.Tổ chức kế toán phần hành Vốn bằng tiền

2.3.2.Tổ chức kế toán Bán hàng và Công nợ phải thu

2.3.3.Tổ chức kế toán Mua hàng và Công nợ phải trả

2.3.4.Tổ chức kế toán Hàng tồn kho

2.3.5.Tổ chức kế toán Tài sản cố định

2.3.6.Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thànhPHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỤNG GIAO THÔNG THĂNG LONG


3.1.Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán

3.2.Đánh giá về tổ chức công tác kế toán


Xem Thêm: Thực trạng và một số đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Cơ k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Cơ k sẽ giúp ích cho bạn.