Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Phân tích tình hình tài chính của công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính của công ty


  MỤC LỤC
  Số trang
  Phần mở đầu . 1
  Phần nội dung: .4
  Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính 4
  1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính .5
  1.2. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp 5
  1.2.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp .5
  1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 6
  1.3. Mục đích của phân tích tình hình tài chính 7
  1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 7
  1.5 Phương pháp và tài liệu và phân tích .8
  1.5.1. Phương pháp phân tích 8
  1.5.2. Tài liệu phân tích .12
  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & DV In Bao Bì
  Tân Đông Hưng .14
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đông Hưng .15
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động 15
  2.2.1. Chức năng . 15
  2.2.2. Nhiệm vụ 15
  2.2.3. Tính chất hoạt động . 16
  2.3. Cơ cấu tổ chức .16
  2.4. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty 18
  2.5. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 23
  2.5.1. Phân tích lợi nhuận . .23
  2.5.2 . Phân tích chung lợi nhuận của Công ty . 26
  2.6. Phân tích báo cáo dòng tiền 27
  2.6.1. Các khoản phải thu và các khoản phải trả . . 27
  2.6.2. Phân tích qua các tỷ số tài chính . .28
  2.6.3. Phân tích tỷ số hoạt động .30
  2.6.4. Tỷ số quản lý nợ . 33
  2.6.5. Tỷ số sinh lời . .34
  2.6.6. Phân tích Du Point 36
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả kinh quản
  lý tình hình tài chính Công ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đông Hưng 39
  4.1. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại
  Công ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đông Hưn . .40
  4.2. Một số kiến nghị 43
  Kết luận 47
  Tài liệu tham khảo
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển với tốc độ ngày càng cao và hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Hoạt động này trải qua nhiều giai đoạn và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau tác động đến với những nguyên nhân khách quan và chủ quan của nó. Mỗi doanh nghiệp để tồn tại được trong điều kiện cạnh tranh khóc liệt của nền kinh tế thị trường thì phải luôn luôn tìm ra phương án kinh doanh có hiệu quả cao nhất, và tùy theo tình trạng của doanh nghiệp mà có thể đặt ra những mục tiêu khác nhau, nhưng mỗi doanh nghiệp không ngừng phát huy sáng tạo, không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ, cải tiến phương thức sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động. Điều đó đòi hỏi con người phải có nhận thức đầy đủ kịp thời và chính xác để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
  Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất, tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi hoạt động tài chính ổn dịnh sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, và công tác tài chính tốt hay xấu sẽ thúc đẩy hay kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh. Khi doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính thì sẽ chủ động và thuận lợi hơn trong việc tiến hành sản xuất, dự trử cần thiết cũng như trong quá trình tiêu thụ sản phẩm Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phải thường xuyên đánh giá tình hình tài chính và đây là một công tác có vay trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp.
  Hiện nay nền kinh tế nước ta đã chuyển dần sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực kinh tế được chính phủ quan tâm cộng với các chính sách và biện pháp tích cực để nước ta có đủ điều kiện hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Năm 2006 nước ta đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, đây cũng là cơ hội thách thức của mỗi doanh nghiệp. Trước thực trạng đó để phát huy hết khả năng của doanh nghiệp và có những quyết định chính xác về phương thức, mục tiêu đầu tư, các biện pháp quản lý, sử dụng tài chính một cách hợp lý nhằm năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM và DV In Bao Bì Tân Đông Hưng em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau:
  “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM và DV In Bao Bì Tân Đông Hưng”
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty để thấy rỏ xu hướng tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của Công ty, trên cơ sở đề xuất và những phương pháp kiến nghị giúp cải tiến tình hình tài chính và giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn.
  3. Nội dung nghiên cứu:
  Dựa vào các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh, các báo biểu kế toán chúng ta sẽ tiến hành:
  - Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của Công ty.
  - Phân tích tình hình biến dộng và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảng cân đối kến toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  - Phân tích tình hình công nợ của Công ty.
  - Phân tích khả năng sinh lời của Công ty.
  Từ đó có thể đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thu thập số liệu: thu thâp số liệu qua các báo cáo tài chính và tài liệu của cơ quan thực tập.
  - Phương pháp xử lý số liệu: lý luận cơ bản chủ yếu sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập, so sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy được thực trạng Công ty trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hướng trong tương lai.
  5. Phạm vi nghiên cứu:
  Công ty TNHH TM và DV In Bao Bì Tân Đông Hưng là một doanh nghiệp In Bao Bì thương mại và dịch vụ, tuy nhiên đề tài của em chỉ tập trung nghiên cứu chung về tình hình tài chính của toàn công ty chứ không đi sâu phân tích tình hình tài chính trong từng lĩnh vực hoạt động.
  Phân tích báo cáo tài chính của công ty trong hai năm 2008, 2009 để đánh giá thực trạng tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  -------š­&­›-------

  1. Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp_TS. Trần Phước_Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.
  2. Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp_ PGSS.TS Phan Thị Cúc và TS. Nguyễn Trung Trực_ Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.
  3. Báo cáo thực tập: “ Phân tích tình hình tài chính của Công ty may xuất khẩu Mỹ An”, Hồ Hữu Hùng (2007).
  4. Báo cáo thự tập: “ Phân tích tình hình tài chính của Công ty Du lịch An Giang”, Ngô Thanh Xuân.
  5. http:///gooled.com.vn
  6. Báo cáo tài chính Công ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đông Hưng


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status