Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty máy tính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty máy tính


  I - §Æc ®IÓm , t×nh h×nh cña ®¬n vÞ .
  1. §Æc ®iÓm , t×nh h×nh chung cña C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I
  1.1 Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
  C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I tªn quèc tÕ lµ ViÖt Nam Informatics Company, ®­îc thµnh lËp n¨m 1984. §©y lµ mét trong nhưng doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Çu tiªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ tù ®éng ho¸.
  KÓ tõ khi ®­îc thµnh lËp C«ng ty ®· lµ thµnh viªn chÝnh cña tæng C«ng ty §iÖn tö, Tin häc ViÖt Nam vµ Phßng Th­¬ng m¹i & C«ng nghiÖp ViÖt Nam, lµ héi viªn héi Tin häc ViÖt Nam vµ héi C«ng nghÖ Tù ®éng ho¸ ViÖt Nam .
  C«ng ty ®­îc thµnh lËp l¹i theo N§ 338-CP quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i sè 308 Q§/TCLS§T ngµy 25/5/1993 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp nÆng nay lµ Bé C«ng NghiÖp .
  C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc & ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty §iÖn tö vµ Tin häc ViÖt Nam ®· ®­îc Bé tr­ëng Bé C«ng NghiÖp phª chuÈn sè 39/Q§-TCCB ngµy 6/1/1996 .
  C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I lµ mét daonh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« võa. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi nh­ng C«ng ty cßn cã chi nh¸nh ®Æt t¹i TP HCM


  Xem Thêm: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty máy tính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty máy tính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status