Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIÉT TẮT iv
  DANH SÁCH CÁC BÀNG sử DỤNG V
  DANH SÁCH CÁC sơ Đỏ, BIẺU ĐÒ sử DỤNG vi
  LỜI MỜ ĐÀU 1
  CHƯƠNG 1:NHỬNG LÝ LUẬN cơ BÀN VẺ THANH TOÁN KHÔNG DỬNG TIẺNMẶT TRONG NỂNKINH TÊ THỊ TRƯỜNG 3
  1.1 Sư cần thiết và vai trò của Thanh toán khóng đủng tiền mặt trong nền kinh te thị
  trướng 3
  ì.ỉ.ì Sự cẩn thĩết của hoạt động thanh toàn không dùng tìển mặt trong nền hnh
  tể thì trường 3
  ỉ. 1.2 Vai trỏ của thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh tế thị trường. 5
  1.2 Một số hình thức thanh toán không dùng tiển mặt tại các ngán hãng hién nay. -.8
  ĩ.2.1 Thẻ thức thanh toán Séc 8
  ì.2.2 Thế thức thanh toán ủy nhiệm chi - chuyển tiến 13
  Ỉ.2.S Thế thức thanh toán ủy nhiệm thu 16
  ĩ.2.4 Thể thức thanh toán thẻ 18
  1.2.5 Thirtỉn dụng (LJC) 2ỉ
  ì.2.6 Chuyến tiến điện từ W7 thanh toàn bù trừ gĩảy 27
  1.3 Các nhán to ảnh hường đển việc phát triển thanh toán khóng dùng tiển mặt . 28
  Ỉ.3.Ỉ Các nhân tẻ khách quan 28
  Ì.S.2 Các nhân tể chủ quan 30
  CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG VỂ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DỬNG TIẺN MẶT TẠI NHNo & PINT VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN ! 21
  2.1 Giới thiệu tong quan vể NHNo & PTNT VN và Chi nhánh Sài Gòn 21
  2. ỉ. ỉ Tong quan vể NHNo & PTNT Việt Nam 32
  2.Ỉ.2 Ngân hàng NN ác PTNT Việt Nam - Chì nhành Sàỉ gỏn S3
  2.2 Thực trạng hoat động thanh toán khóng dùng tiền mặt tai NHNo & PTNT VN -
  chi nhánh Sài Gòn 38
  2.2.ì Thanh toàn bằng ửy nhiệm thu - Lệnh thu 41
  2.2.2 Thanh toàn bằng ửy nhiệm chì - Lệnh chì 43
  2.2.3 Thanh toàn bằng tín dụng thư (L/C) 46
  2.2.4 Thanh toàn bằng phương thức chuyến tiền điện từ 48
  2.2.5 Thanh toàn bù trừ gĩắv thông qua ngân hàng nhà nưởc 52
  2.2.6 Thanh toàn thông qua các loại thẻ 54
  2.2.7 Các hình thức thanh toàn không dùng tiến mặt khác 56
  2.3 Đánh giá ve hoat động thanh toán khóng đủng tiền mặt tại NHNo & PTNT VN
  - chi nhánh Sài Gòn 57
  2.3.1 Những thành công đõ đạt được 57
  2.3.2 Những khỏ khân còn tồn tại trong hoạt động thanh toán không dùng tìển
  một 58
  2.3.S Nguvên nhân của những khò khăn còn tổn tại 60
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIẺN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DỬNG TIẺN MẶT TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN 64
  3.1 Đảnh giá tong quan ve điểm manh và điem yếu cùa Agnbank - chi nhánh Sài
  Gòn 64
  s.ỉ.l Điêm mạnh 64
  ỉ. 1.2 Điêm vểu 65
  3.2 Đinh hưóng phát triển hoạt đọng kinh doanh và hoạt đọng thanh toán khóng
  dũng tiền mặt tai NHNo & PTNT - CN Sài Gòn trong năm 2012 65
  3.3 Một so giải pháp cụ thể nhẳm phảt triển hoạt động thanh toán không dũng tiền
  mặt 69
  3.S.Ỉ Tạo thuận lợi cho khách hảng trong giao dịch 69
  $.3.2 Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng 71
  3.3.3 Tăng cường tuvên truvền quảng cáo vế thanh toán không dùng tiến mặt
  trong xđ hội 72
  3.3.4 Mở rộng, phát triên dịch vụ thẻ ngân hảng, đặc bĩệt ĩà dìch vụ thẻ thanh
  toán cá nhân trong nước Vớ quốc tế 73
  3.3.5 Chi nhảnh NHNo & PTNT Sà ĩ Gòn cắn phải xđv dựng tết chinh sàch đào
  tạo và tuyến dụng nhân viền 74
  3.3.6 Giải phảp vế von 75
  3.3.7 Tăng sự Hên kết giữa các ngân hảng 75
  3.4 Đề xuất của chi nhảnh đoi vói Ngán hãng nhã nước vả NHNo&PTNT Việt Nam
  76
  3.4.1 Đế xuất đốì với Ngân hảng nhò nước 76
  3.4.2 Đế xuất đốỉ với NHNo&PTNT Việt Nam 76
  KÉT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80


  LỜI MỜ ĐẦU
  Vấn đề phát triển kinh tế là vần đề mang tinh chất toàn cầu mà mọi quốc gia đểu đặt lén mục tiéu hàng đẩu, đi đói VỚI nõ là xu hưóng quốc tế hoá các hoạt động kinh te, lả nguyên nhấn khiến cảc quoc gia phải thực hiện chinh sách hoà nhập vão nền kinh te thể giời nôi chung. Nhằm thực hiện mục tiéu trén, Đàng và nhả nước ta đã chù trương chuyển đoi nền kinh tế từ co chế tập trung bao cấp sang cơ che thị trướng có sư quản lý cùa nhà nước. Đó lã tiền đề khách quan thúc đẩy các tiềm năng kinh te phát triển, tăng cường sàn xuất, trao đoi hãng hoả, từng bước chuyên món hóa quá trinh phán cóng lao động cũng như tạo dựng tiền đề cho hoat đọng tải chinh tiền tệ, đăc biét lã hoạt đọng ngấn hàng.
  Hoat động cùa Ngán hàng Thưong mại gồm nhiều loại hình khảc nhau như huy động vốn, huy đóng vàng, cấp tin đụng, các dich vu khảch hàng, Đóng vai trò lã trung gian thanh toán trong các giao dịch thương mại nén hoạt đọng thanh toán lả hoạt động co bản, chiếm tỷ trọng lớn vả góp phẩn quan trọng quyết định sự tồn tại và phát tri en của cảc ngân hãng.
  Thói quen dũng tiền mặt trong thanh toán chi trả hàng hoá, địch vụ của dán cư đã xuất hiện vã tồn tại trong Cỡ chế bao cấp. Moi năm phài tốn nhiều tỷ đồng cho chi phi, vận chuyển, bảo quàn, kiểm đếm., chưa ke thòi gian thanh toàn rất chấm và đó an toàn khóng cao Đây là mọt lẵng phí lón trong khi hiện nay ta đang cẩn von để đầu tư vã phát triển. Trưóc boi cảnh đó, dịch vụ thanh toán khóng dùng tiền mặt thóng qua ngán ra đòi hãng đã khắc phục được tình trang đó. Nó khóng chỉ tiết kiệm cho nền kinh te xẵ hội mả còn lả cóng cụ thiết thực để điều tiet vả thúc đẩy sàn xuất, lưu thóng hàng hoả và tăng vòng quay của vốn. Bén cạnh đó thanh toán khóng dũng tiển mặt giúp cho Ngán hãng Thưong mai có thêm nguồn von tăng cường cho hoạt đọng tin đụng. Đối vôi ngán hãng nhà nước, thanh toán khóng đùng tiền mặt làm giảm lượng tiển trong lưu thóng lã điều kiện quan trọng cùa chính sách tiền tệ quoc gia chống tiền giả vả lạm phát.
  SVTH: Lun Tiến Thành
  Sự tồn tại và phảt triển cùa thanh toán khóng đủng tiền mặt trong nền kinh tể thi trường lả mọt yêu cầu cầu tầt yeu khách quan, nó đáp ứng được các nhu cẩu thanh toán thường xuyén VỚI giá tri rất lớn cùa các giao dich thương mai trong và ngoài nước. Mặt khác, thanh toàn khóng dùng tiền măt còn có vai trò quan trong góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thị trường
  Chinh từ thưc trạng và tầm quan trọng néu trén cùa hoạt đọng thanh toán khóng dùng tiền mặt, em đã lưa chon thực hiện Khoá luận tot nghiệp về đề tài: “Các giãi pháp nhằm phát triên hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tai Ngân hàngNN & PTNT Việt Nam - CN Sài Gòn”. Kết cấu Khoả luận tốt nghiệp gồm 3 chưong
  Chương I: Những lý luận cơ bàn về thanh toán không dừng tiền mặt trong kinh tế.
  Chương II: Thực trạng về hoạt độugthanh toán không dùng ửểu mặt tại NHNNo & PTNT- CN Sài Gòn.
  Chương III: Giải pháp nhằm phát trìên hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNNo & PTNT- CN Sài Gòn.
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG LÝ LUẬN cơ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIÈN MẶT TRONG NỀN KINH TỂ THỊ TRƯỜNG
  1.1-Sự cần thiết và vai trò của Thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh te thị trường.
  1.1.1.Sự cầu thiết cùa hoạt động ứiauh toán không dùng ửển mặt trong nền kinh tể thị trường:
  Cùng với sự phát triển của so lưcrng hệ thống cảc ngán hãng vả những ứng dụng thành tựu cóng nghệ thóng tin, tự đóng hòa , có rat nhiều hình thức thanh toán khóng đủng tiển mặt nhanh chóng, tiện lợi, an toàn đã và đang đurơc sùr dung pho biến ò nhiều nưóc trén thế giới. Phương tiện thanh toán tiển mặt là khóng thể thiếu, song thanh toàn băng tiền mặt đã khóng còn là phương tiện thanh toán toi ưu trong các giao địch thương mại, dịch vụ nữa, đặc biệt lã giao dịch có giá trị lớn.
  Ngây nay, cảc hoạt động giao dịch thương mại, địch vụ, hàng hóa dien ra moi lúc, mọi nơi, vượt qua cả giói hạn ve khoảng cách đia lý. Xét trén nhiều khia canh, khi hoạt động thanh toán trong xã hội còn thực hién chủ yếu bằng tien măt, nhất là trong thanh toán các khoản cô giá trị lón có thể dan đến mót so bất lợi vả rủi ro như: Chi phi to chức hoạt động thanh toán (như chi phi cho việc in tiền, chi phi vận chuyển, bào quản, kiem đếm tiền của hệ thong ngán hàng, của cảc chù the tham gia giao địch thanh toàn) lả rất tốn kém. Việc thực hiện giao dich thanh toán bằng tiền mặt VỚI khối lượng lón de bị các đối tượng phạm pháp lợi dụng đe gian lấn, trốn thue, tri hoãn hoặc khòng thưc hiện nghĩa vụ trả nợ đồi vôi ngán hãng hoặc các chủ no, vẩn đề an ninh trong thanh toán, bảo quản, vận chuyen tiển mặt luón tiem an nhiều nguy hiểm, Sử dụng nhiều tiển mặt trong giao dich thanh toán sẽ là mói trường thuận lợi cho tội phạm lưu hãnh tiển giả, trọm cướp, đe dọa loi ích của các to chức, cả nhân vã tình hinh an ninh kinh tế, xẵ hội quốc gia.
  Các bất lợi và rủi ro trên đáy lả vần đề xảy ra với bất kỷ quốc gia nào, song VỜI
  các nước mè thanh toán bằng tiển mặt còn ò mức phố biến trong xã hội, tình hinh sẽ càng phức tạp vả khó kiểm soảt hon.
  Bén cạnh đó, Ngán hãng luón giữ vai trò trọng tâm của toàn bộ nền kinh te, phải đi trước cảc ngành kinh te khác trong cóng cuóc đoi mới và phảt triển cùa đất nước. Phải có chiến lưcrc ổn định vã mục tiéu phảt triển láu dài Đàng và nhả nưóc lu on đề cập đến vai trò nòng cot của các hoat đóng ngán hàng đoi VỜI nền kinh te
  Sau quả trinh chuyển minh sang Cỡ che kinh tế thị trường, các loai hinh hoat đọng kinh doanh ngày câng phong phũ đa dạng hơn, so lượng các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều, các hoạt đọng thanh toán cũng theo đõ mà tăng mạnh về so lượng và giá tri giao dịch Trong hoàn cành đõ, vai trò trung gian thanh toán cùa ngân hãng đẵ chứng minh được sự tiện ich của minh khi giúp cho các hoat động giao dich tiển tệ trò nén de dàng vả nhanh chõng. Đồng thòi, ngán hàng côn lưu giữ nguồn vốn cùa quốc gia, tạo điều kiện tin dung cho cảc doanh nghiệp tìm kiem nguồn von đầu tư
  Trên điện rọng, Ngán hãng phản ánh tình hình kinh tế của một nước. Nhin vào những hoạt động và trinh đọ cóng nghệ của các nghiệp vụ trong ngân hàng ta có thể đảnh giá được trinh đó phát triển kinh tế của nước đó Hé thong ngán hàng phát triển mạnh mẽ sẽ tạo ra động lực cho moi ngành kinh tế khác phảt triển và ngược lại.
  Tuy nhién, cùng với sự phát triển của sản xuất hãng hóa, thanh toán bằng tiển mặt ngây càng bộc lộ nhiểu nhược điểm bòi các quan hé kinh tế trò nén đa dạng, phức tạp, thanh toàn khóng ngừng tăng lén ve khoi hr ong vã chất lượng Như vậy, chinh sự phát tri en của nền sản xuất và lưu thóng hàng hoả cùng với xu hướng quoc te hóa kinh tế đẵ dan đến sự ra đôi của mọt phương thức thanh toán mới ưu việt hơn: “Thanh toán khóng đủng tiển mặt”
  Thật vấy, hình thức thanh toán khóng dùng tiền măt ra đời đã khẳc phục những hạn chế của thanh toán đủng tiền mặt, đồng thôi thúc đẩy sự phát triền sản xuất và lưu thóng hãng hoả trong nển kinh te.Thanh toán không đùng tiền mặt lả một bưóc phát tri en tất yếu của nghiệp vu thanh toán trong nền kinh tể thị trường và chinh nó đẵ từng
  SVTHĩ Lưu Tiến Thành


  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status