Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM&amp PT Thiều Hiền

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyên đề thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM&amp PT Thiều Hiền


  lêi Më ®Çu 1
  PhÇn Thø nhÊT 3
  §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i & ph¸t triÓn thiÒu hiÒn 3
  I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn: 3
  1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 3
  2. Vai trß chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty: 3
  3. ThuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty: 4
  3.1. ThuËn lîi: 4
  3.2 Bªn c¹nh nhưng thuËn lîi th× C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh: 4
  4. Mét sè chØ tiªu ®¹t ®­îc: 5
  II. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: 6
  1. §­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 6
  2. Vai trß chøc n¨ng cña tõng bé phËn: 7
  Víi c¸ch bè trÝ khoa häc nµy ®· ®¶m b¶o ®­îc sù ho¹t ®éng liªn tôc, th«ng suèt cña c«ng ty. 7
  III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 7
  1. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ: 7
  2. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông: 7
  phÇn thø hai. 9
  néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. 9
  A.C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 11
  I.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu: 11
  1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu: 11
  2.Yªu cÇu qu¶n lý, nhiÖm vô kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. 11
  2.1.Yªu cÇu qu¶n lý: 11
  2.2.NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: 11
  3.Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: 12
  3.1.Ph©n lo¹i vËt liÖu: 12
  3.2.§¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ : 13
  II. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: 15
  1.Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 15
  2.Sæ kÕ to¸n chi tiÕt doanh nghiÖp sö dông: 15
  III. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu: 16
  1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: 17
  2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu: 17
  2.1 H¹ch to¸n tæng hîp nhËp kho nguyªn vËt liÖu: 17
  2.1.1. NhËp vËt liÖu do mua ngoµi 17
  2.1.2. Ngoµi ra ë mét sè ®¬n vÞ cßn nhËp nguyªn vËt liÖu tõ c¸c nguån nh­ nhËp khÈu, nhËp nguyªn vËt liÖu do thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. 20
  2.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn chñ yÕu lµ xuÊt vËt liÖu cho kinh doanh. 20
  IV. KÕ to¸n kiÓm kª,®¸nh gi¸ l¹i nguyªn vËt liÖu: 22
  1.KÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu thõa, thiÕu, kÐm phÈm chÊt khi kiÓm kª: 22
  2. KÕ to¸n ®¸nh gi¸ l¹i nguyªn vËt liÖu: 22
  3. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sè chªnh lÖch giưa gi¸ ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i t¨ng h¬n sè gi¶m th× ®­îc xö lý theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn hµnh. 23
  V.KÕ to¸n lËp dù phßng gi¶m gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu: 23
  1. TK kÕ to¸n sö dông: 23
  2.Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: 23
  B.chuyªn ®Ò thùc tËp kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn 24
  I. Kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn: 24
  2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: 24
  2.1.§¸nh gi¸ NVL nhËp kho: 25
  2.2.§¸nh gi¸ NVL xuÊt kho: 25
  II. KÕ to¸n chi tiÕt NVL: 26
  1.KÕ to¸n chi tiÕt nhËp kho NVL: 26
  2.KÕ to¸n chi tiÕt xuÊt kho NVL: 26
  III.KÕ to¸n tæng hîp nhËp- xuÊt NVL: 27
  PhÇn thø ba: kÕt luËn 87


  Xem Thêm: Chuyên đề thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM&amp PT Thiều Hiền
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên đề thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM&amp PT Thiều Hiền sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status