Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt


  Môc lôc
  Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp dÞch vô. 6
  1.1 Kh¸i qu¸t vÒ kinh doanh dÞch vô. 6
  1.1.1 §Æc ®iÓm kinh doanh dÞch vô: 6
  1.1.2 C¸c lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô: 7
  1.1.2.1 DÞch vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt: 7
  1.1.2.2. DÞch vô kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt: 8
  1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô: 8
  1.2.1. C¸c m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô: 8
  1.2.1.1. Tæ chøc qu¶n lý kinh doanh dÞch vô theo m« h×nh c«ng ty: 8
  1.2.1.2. Tæ chøc kinh doanh dÞch vô theo m« h×nh tæng c«ng ty: 9
  1.2.2. Ph©n cÊp qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô: 10
  1.3. Doanh thu cung cÊp dÞch vô: 11
  1.4. KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong doanh nghiÖp dÞch vô: 14
  1.4.1. H¹ch to¸n ban ®Çu: 14
  1.4.2.Tµi kho¶n sö dông: 14
  1.4.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 19
  1.4.4. Sæ kÕ to¸n: 21
  1.4.4.1.H×nh thøc chøng tõ ghi sæ : 21
  1.4.4.2. H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i : 23
  1.4.4.3.H×nh thøc nhËt ký chøng tõ . 24
  1.4.4.4.H×nh thøc nhËt ký chung : 25
  1.4.4.5.H×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh: 26
  Ch­¬ng 2
  Thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n dÞch vô du lÞch t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV. 27
  2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV: 27
  2.1.1 §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV: 27
  2.1.1.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ: 27
  2.1.1.2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c«ng t¸c qu¶n lý cña ®¬n vÞ thùc tËp: 29
  2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV: 31
  2.1.2.1. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n: 31
  2.1.2.2 Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n: 34
  2.1.2.3 Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n: 36
  2.1.2.4 Tæ chøc b¸o c¸o tµi chÝnh: 37
  2.1.3. Du lÞch( Tour) s¶n phÈm ®Æc tr­ng cña c«ng ty. 38
  2.2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam - TKV. 40
  2.2.1 §Æc ®iÓm cña nghiÖp vô b¸n dÞch vô: 40
  2.2.2 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n : 41
  2.2.2.1 C¸c chøng tõ sö dông . 41
  2.2.2.2 Tµi kho¶n sö dông: 41
  2.2.2.3 Tr×nh tù kÕ to¸n . 42
  2.2.2.4.Sæ kÕ to¸n: 47
  2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng dÞch vô du lÞch t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV: 47
  2.3.1 VÒ ­u ®iÓm : 47
  2.3.2 VÒ nh­îc ®iÓm: 49
  Ch­¬ng 3
  Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n dÞch vô du lÞch t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV. 52
  3.1 Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô dÞch vô du lÞch t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV: 52
  3.1.1 sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n dÞch vô du lÞch: 52
  3.1.2 Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ho¸ t¹i c«ng ty cæ phÇn du lÞch vµ th­¬ng m¹i Than ViÖt Nam – TKV: 54
  3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty. 55
  KÕt luËn. 58
  Tµi liÖu sö dông : 60


  Xem Thêm: Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status