Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán thuế gtgt và thuế tndn tại công ty tnhh khách sạn – nhà hàng hoa long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán thuế gtgt và thuế tndn tại công ty tnhh khách sạn – nhà hàng hoa long


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG HOA LONG
  Định dạng file word


  MỤC LỤC


  Nội dung:

  Trang


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ
  THUẾ TNDN . 4
  1.1. Những vấn đề cơ bản về thuế. 4
  1.1.1. Khái niệm và vai trò của thuế đối với nền kinh tế quốc dân. 4
  1.1.1.1. Khái niệm: 4
  1.1.1.2.Vai trò của thuế đối với nền kinh tế quốc dân: . 5
  1.1.2. Các yếu tố cấu thành sắc thuế. 6
  1.1.2.1. Tên gọi: 6
  1.1.2.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng được miễn thuế: 6
  1.1.2.3. Cơ sở thuế (tax base): . 7
  1.1.2.4. Mức thuế, thuế suất: . 7
  1.1.2.5. Chế độ miễn, giảm thuế: . 7
  1.1.2.6. Thủ tục nộp thuế: 7
  1.2. Những nội dung cơ bản và phương pháp hạch toán thuế GTGT . 8
  1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT. . 8
  1.2.1.1. Khái niệm: 8
  1.2.1.2. Đặc điểm của thuế GTG : . 8
  1.2.2. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không thuộc diện
  chịu thuế 8
  1.2.2.1. Đối tượng nộp thuế: . 9
  1.2.2.2. Đối tượng chịu thuế: . 9
  1.2.2.3. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế: 9
  1.2.3. Vai trò của thuế GTGT. 10
  1.2.4. Căn cứ tính thuế . 10
  1.2.4.1. Giá tính thuế: 10
  1.2.4.2. Thuế suất thuế GTGT: 14
  1.2.5. Phương pháp tính thuế GTGT . 16
  1.2.5.1. Phương pháp khấu trừ thuế: . 16
  1.2.5.2. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT: 19
  1.2.6. Hạch toán thuế GTGT . 20
  1.2.6.1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào. 20
  1.2.6.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra. 30
  1.2.7. Hệ thống kê khai thuế GTGT hiện hành . 43
  1.3. Những vấn đề chung và phương pháp hạch toán thuế TNDN 43
  1.3.1.Khái niệm và đặc điểm và vai trò của thuế TNDN. . 43
  1.3.1.1. Khái niệm: 43
  1.3.1.2. Đặc điểm: 43
  1.3.1.3. Vai trò 44
  1.3.2. Đối tượng nộp thuế TNDN và đối tượng không thuộc diện nộp thuế TNDN
  45
  1.3.2.1. Đối tượng nộp thuế TNDN: 45
  1.3.2.2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế TNDN: . 45
  1.3.3. Căn cứ tính thuế . 46
  1.3.3.1. Thu nhập chịu thuế: 46
  1.3.3.2. Thu nhập chịu thuế khác: . 46
  1.3.3.3. Thuế suất thuế TNDN: 49
  1.3.4. Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp. . 50
  1.3.4.1. Phương pháp hạch toán các nghiệp chủ yếu liên quan đến chi phí thuế
  thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 50
  1.3.4.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ Thuế TN hoãn lại phải trả. . 53
  1.3.4.3. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ TS thuế TN hoãn lại. 55
  1.3.5. Kê khai báo cáo thuế TNDN hiện hành 57
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ
  THUẾ TNDN Ở CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG HOA LONG
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển. 58
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 58
  2.2.1. Hoạt động kinh doanh, đại lý và dịch vụ của Công ty. . 58
  2.2.1.1. Mặt hàng kinh doanh của Công ty: . 58
  2.2.1.2. Đại lý bán hàng của Công ty : 59
  2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty: . 60
  2.3.2. Chức năng của từng bộ phận. 60
  2.4. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty: . 61
  2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Hoa Long. 61
  2.4.2. Chức năng của từng bộ phận . 62
  2.4.3. Hình thức ghi sổ 62
  2.4.3.1. Nguyên tắc, đăc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung 62
  2.4.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung . 63
  2.5. Tình hình tài chính của công ty Hoa Long 64
  2.6. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN ở Công ty Hoa
  Long . 66
  2.6.1. Công tác kế toán thuế GTGT : . 66
  2.6.1.1. Thuế GTGT đầu ra phải nộp. 67
  2.6.1.2. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. . 73
  2.6.1.3. Kê khai và nộp thuế GTGT: 78
  2.6.2. Công tác kế toán thuế TNDN. 82
  2.6.2.1. Xác định thuế TNDN tại Công ty Hoa Long: . 82
  2.6.2.2. Kê khai và nộp thuế TNDN . 90
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 94
  3.1. Sự cần thiết khách quan cần áp dụng thếu GTGT, TNDN . 94
  3.1.1. Sự cần thiết khách quan cần áp dụng thuế GTGT. . 94
  3.1.2. Sự cần thiết áp dụng thuế TNDN : . 95
  3.2. Đánh giá công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN tại công ty Hoa Long
  95
  3.2.1. Những mặt đạt được: . 95
  3.2.2. Những mặt hạn chế. . 97
  3.3. Một số đề xuất hoàn thiện công tác thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty
  Hoa Long. 97
  3.3.1. Về công tác thuế GTGT . 97
  3.3.2. Về công tác thuế TNDN 99
  KẾT LUẬN . 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế
  thị trường với sự đa dạng hoá thành phần kinh tế, phong phú ngành nghề, quy mô
  kinh doanh. Song song với việc chuyển đổi nền kinh tế, vai trò quản lý kinh tế của
  Nhà nước cũng thay đổi, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế mà
  quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các công cụ, các chính sách quản lý
  kinh tế nhằm tác động đến cung, cầu, giá cả, việc làm nhằm mục đích tạo môi
  trường kinh doanh ổn định và phát triển.
  Trong đó, thuế được coi là một trong những công cụ quan trọng để điều tiết vĩ
  mô nền kinh tế. Thuế không những là nguồn thu quan trọng chủ yếu của ngân sách
  nhà nước mà cũng ảnh hưởng to lớn đến công cuộc phát triển kinh tế. Mỗi quyết
  định về thuế đều liên quan đến tích luỹ, đầu tư, tiêu dùng, đến vấn đề phân bổ
  nguồn lực trong xã hội. Cụ thể, nó biểu hiện qua các mặt: tạo sự ổn định môi trường
  kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực một
  cách có hiệu quả, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư, ổn định tài chính tiền tệ, tạo ra
  sự đảm bảo an toàn về tài chính cho các hoạt động kinh tế xã hội. Để bắt kịp với
  tình hình kinh tế ngày càng phát triển, những ngành nghề mới, thành phần kinh tế
  mới ra đời thì hệ thống luật thuế của Nhà nước cũng phải điều chỉnh, cải tiến liên
  tục. Tại Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 11 ngày 10/05/1997 đó thông qua luật thuế
  GTGT thay thế cho luật thuế doanh thu, luật thuế TNDN thay cho luật thuế lợi tức
  và hiệu lực thi hành của hai loại thuế này từ ngày 01/01/1999.
  Đến nay, trải qua hơn 10 năm thực hiện luật thuế GTGT và luật thuế TNDN,
  nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đã có những chuyển biến tích
  cực. Tuy nhiên trong việc áp dụng hai loại thuế này cũng nhiều vướng mắc cần giải
  quyết. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Khách Sạn – Nhà Hàng Hoa
  Long, nhận thấy tính cấp bách của vấn đề này, em xin chọn đề tài: Kế toán thuế
  GTGT và TNDN tại Công ty TNHH Khách Sạn – Nhà Hàng Hoa Long.
  2. Tình hình nghiên cứu:
  Trong thời gian thực hiện thuế GTGT và thuế TNDN vừa qua đã làm xuất hiện
  nhiều điều mới mẻ:
  Hình thức trốn thuế diễn ra ngày càng phong phú và đa dạng.
  Luật thuế GTGT chưa thật sự hòan chỉnh cần được bổ sung.
  Khâu mua bán từ cửa hàng thương mại bán trực tiếp cho người tiêu dùng, cán bộ
  quản lý không kiểm soát được doanh số thực của doanh nghiệp.
  Có doanh nghiệp cho rằng thuế GTGT phải nộp nhiều hơn thuế DT trước đây và
  chế độ kế toán sổ sách rườm rà, phức tạp khi áp dụng hai luật thuế này.
  Tất cả những vấn đề nảy sinh vừa nêu trên xuất phát từ việc áp dụng hai luật
  thuế mới trong các doanh nghiệp. Thuế GTGT và thuế TNDN trong thời gian đầu
  áp dụng ở nước ta không thể tránh khỏi những trở ngại và khó khăn, nhưng điều
  quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải tìm hiểu, phát hiện ra và tìm ra giải pháp
  nhằm khắc phục nó.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Tìm hiểu cơ sở lý luận của kế toán thuế GTGT, thuế TNDN
  Tìm hiểu thực trạng của công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN tại công ty.
  Đưa ra một số đề xuất cho công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN tại công ty.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Đánh giá công tác quản lý thuế hai năm 2010 và 2011 ở Công ty TNHH Khách
  Sạn – Nhà Hàng Hoa Long.
  Tìm ra những ưu nhược điểm của luật thuế GTGT, thuế TNDN.
  Tính thực thi của việc áp dụng ở người kinh doanh về hai luật thuế mới.
  Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý và thực hiện của
  các doanh nghiệp.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Nghiên cứu lý thuyết:
  Nghiên cứu Luật thuế DT và LT, Luật thuế GTGT và TNDN, cùng việc tham
  khảo các tài liệu có liện quan trong quá trình thực hiện đề tài.
  Phương pháp chứng từ kế toán:
  Xác định và kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế cụ thể. Mọi nghiệp vụ
  kinh tế tài chính phát sinh trong một doanh nghiệp kế toán phải lập chứng từ theo
  đúng qui định trong chế độ chứng từ kế toán.
  Phương pháp thu thập số liệu:
  Thu thập số liệu thực tế từ phòng kế toán:
  Báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh trong hai năm 2010 – 2011.
  Sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản 133, 333, 3334.
  Tờ khai quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN.
  Phương pháp xử lý số liệu:
  Xử lý, phân tích những thông tin tìm được bằng phương pháp tổng hợp và
  phương pháp so sánh.
  6. Kết cấu của ĐA/KLTN: Gồm có 3 chương.
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về thuế GTGT và thuế TNDN.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN ở công ty
  TNHH Khách Sạn –Nhà Hàng Hoa Long.
  Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế
  TNDN tại công ty TNHH Khách Sạn- Nhà Hàng Hoa Long.


  Xem Thêm: Kế toán thuế gtgt và thuế tndn tại công ty tnhh khách sạn – nhà hàng hoa long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thuế gtgt và thuế tndn tại công ty tnhh khách sạn – nhà hàng hoa long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status