Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦ THIÊM
  Định dạng file word


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1‱
  1.1Khái niệm về doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh 5‱

  1.2Kế toán các khoản doanh thu, thu nhập khác .6‱

  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6‱

  1.2.1.1 Phương thức tiêu thụ 6‱

  1.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 7‱

  1.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán .8‱

  1.2.1.4 Phương pháp hạch toán .8‱

  1.2.2 Kế toán doanh thu thuần 9‱

  1.2.2.1 Các khoản giảm trừ doanh thu 9‱

  1.2.2.2 Kế toán doanh thu thuần 11‱

  1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .12‱

  1.2.3.1 Khái niệm .12‱

  1.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 12‱

  1.2.3.3 Nguyên tắc hạch toán .13‱

  1.2.3.4 Phương pháp hạch toán .13‱

  1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác .14‱

  1.2.4.1 Khái niệm .14‱

  1.2.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 14‱

  1.2.4.3‱Nguyên tắc hạch toán 14‱

  1.2.4.4‱Phương pháp hạch toán 14‱

  1.3Kế toán các khoản chi phí 15‱

  1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán .15‱
  1.3.1.1 Nội dung giá vốn hàng bán 15‱

  1.3.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 16‱

  1.3.1.3 Nguyên tắc hạch toán .16‱

  1.3.1.4 Phương pháp hạch toán .17‱

  1.3.2 Kế toán chi phí tài chính 18‱

  1.3.2.1 Nội dung kế toán chi phí tài chính .18‱

  1.3.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 18‱

  1.3.2.3 Nguyên tắc hạch toán .18‱

  1.3.2.4 Phương pháp hạch toán .19‱

  1.3.3 Kế toán chi phí bán hàng .19‱

  1.3.3.1 Nội dung chi phí bán hàng .19‱

  1.3.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 20‱

  1.3.3.3 Nguyên tắc hạch toán .20‱

  1.3.3.4 Phương pháp hạch toán .21‱

  1.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .22‱

  1.3.4.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp .22‱

  1.3.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 22‱

  1.3.4.3 Nguyên tắc hạch toán .23‱

  1.3.4.4 Phương pháp hạch toán .23‱

  1.3.5 Kế toán chi phí khác .25‱

  1.3.5.1 Nội dung chi phí khác 25‱

  1.3.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 25‱

  1.3.5.3 Nguyên tắc hạch toán .26‱

  1.3.5.4 Phương pháp hạch toán .26
  1.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27‱

  1.3.6.1 Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .27‱

  1.3.6.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 27‱

  1.3.6.3 Nguyên tắc hạch toán .28‱

  1.3.6.4 Phương pháp hạch toán .28‱

  1.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh .29‱

  1.4.1 Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh 29‱

  1.4.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29‱

  1.4.2.1 Nội dung xác đinh kết quả kinh doanh .29‱

  1.4.2.2 Tài khoản sử dụng 29‱

  1.4.2.3 Phương pháp hạch toán .29‱

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦ THIÊM 32‱
  2.1Giới thiệu khái quát về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm .32‱

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 32‱

  2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công Ty 33‱

  2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 34‱

  2.1.3.1 Chức năng 34‱

  2.1.3.2 Nhiệm vụ 34‱

  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý .35‱

  2.1.4.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty 35‱

  2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận .36‱

  2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 39‱

  2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán .39‱
  2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán 42‱

  2.2 Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu
  Tư Thủ Thiêm .44‱

  2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh trong Quý IV/ 2011 44‱

  2.2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 45‱

  2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .45‱

  2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm doanh thu 52‱

  2.2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 53‱

  2.2.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác 55‱

  2.2.3 Kế toán các khoản chi phí 57‱

  2.2.3.1 Kế toán tập hợp giá vốn hàng bán .57‱

  2.2.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính .58‱

  2.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí bán hàng 59‱

  2.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 62‱

  2.2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí khác .65‱

  2.2.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .66‱

  2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 68‱

  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 72‱
  3.1 Nhận xét .72‱

  3.1.1 Nhận xét chung .72‱

  3.1.2 Nhận xét về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh 72‱

  3.1.2.1 Ưu điểm 73‱

  3.1.2.2 Nhược điểm 75‱
  3.2 Kiến nghị 76‱

  3.2.1 Kiến nghị về tổ chức công tác kế toán .76‱

  3.2.1.1 Về chứng từ sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản .76‱

  3.2.1.2 Phân bổ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp .77‱

  3.2.1.3 Công tác thu hồi nợ 80‱

  3.2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán .82‱

  3.2.2 Kiến nghị về công tác kế toán quản trị 83‱

  3.2.2.1 Đưa kế toán quản trị vào trong quản lý .83‱

  3.2.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp giữa kế toán quản trị
  và kế toán tài chính 88‱

  3.2.3 Kiến nghị về kinh doanh 88‱

  KẾT LUẬN 90‱
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU

  1 TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI:

  Trong xu thế hiện nay, nền kinh tế toàn cầu hóa làm cho mức độ cạnh tranh
  về kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ngày càng diễn ra gay gắt,
  khốc liệt. Việt Nam kể từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới - thành viên thứ
  150 của WTO đã không ngừng nỗ lực vươn lên để bắt kịp với những đổi thay và
  phát triển của nền kinh tế thế giới. Điều đó đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp lớn
  nhỏ ra đời với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh phong phú, đa dạng. Sự biến đổi
  của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và ngược lại hoạt động của
  doanh nghiệp cũng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

  Trong nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh gay gắt thì vấn đề lợi nhuận
  trong hoạt động kinh doanh được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Điều đó đặt ra
  câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp là sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai và sản xuất như
  thế nào? Vì thế các doanh nghiệp cần phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu
  và thị hiếu của khách hàng để sản xuất và cung cấp những sản phẩm phù hợp. Hiện
  nay, xu hướng chung của doanh nghiệp là không ngừng nâng cao lợi nhuận trong
  hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, xác định kết quả kinh doanh là quá trình
  nhận thức và đánh giá toàn bộ tiến trình và kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó
  hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu để tiến hành quản lý các
  hoạt động kinh tế. Hạch toán kế toán giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết
  quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thông qua các chỉ tiêu doanh thu và
  kết quả lãi, lỗ. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp các nhà
  quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh để đầu tư
  vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.

  Nhận thức được vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần
  Đầu Tư Thủ Thiêm, em chọn đề tài “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU:

  Công tác kế toán xác đinh kết quả kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng
  trong việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế đề tài
  Kế toán xác định kết quả kinh doanh đã được nhiều người nghiên cứu nhằm đóng
  góp một số ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán cho doanh nghiệp. Nhìn chung các
  khóa luận trước đã thể hiện được:

  ư Các lý luận cơ sở về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh.
  ư Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại đơn vị mình thực tập.
  ư Đưa ra những nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tại đơn vị và từ đó
  nhằm tìm giải pháp hoàn thiện việc hạch toán kế toán tại đơn vị.

  Riêng đối với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm – trong những năm qua
  cũng đã có nhiều người nghiên cứu công tác kế toán tại công ty về TSCĐ, vốn bằng
  tiền, kế toán thanh toán, kế toán tiền lương Đề tài “Kế toán xác định kết quả kinh
  doanh” tính đến thời điểm này mới chỉ có một sinh viên nghiên cứu nhưng chỉ
  nghiên cứu mức độ chung và đưa ra những nhận xét tổng quan về tình hình hoạt
  động của Công ty.

  Trong khóa luận của tôi, từ cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh
  doanh tôi đã tìm hiểu cụ thể cách hạch toán của từng loại hoạt động, đi sâu tìm hiểu
  về quy trình luân chuyển chứng từ của từng hoạt động. Số liệu đưa ra phân tích năm
  2011 nên mang tính cập nhật hơn. Hơn nữa đề tài nghiên cứu công tác kế toán của
  Công ty dựa trên hình thức kế toán máy nên những nhận xét, đánh giá, các giải pháp
  đưa xác thực và cụ thể hơn. Trong bài này tôi đưa ra và phân tích số liệu, phát hiện
  trường hợp hạch toán không phù hợp theo quy định cũng như việc vận dụng sáng
  tạo chế độ và quy định vào công tác hạch toán.
  3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

  · Đề tài nhằm giải quyết vấn đề về thực trạng công tác kế toán xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm.
  · Đưa ra những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm.
  · Đưa ra những nhận xét và những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

  4 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

  · Tìm hiểu về cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh.
  · Tìm hiểu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần
  Đầu Tư Thủ Thiêm.
  · Đánh giá thực trạng từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế
  toán và nâng cao kết quả kinh doanh của công ty.

  5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

  · Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp
  tìm hiểu thực tế, đánh giá thực trạng.
  · Thu thập tài liệu, số liệu và những thông tin cần thiết từ phòng kế toán,
  website của công ty, các sổ sách kế toán: sổ chi tiết, sổ tổng hợp, báo cáo tài chính,
  các chứng từ liên quan .
  · Tiếp thu từ ý kiến của giáo viên hướng dẫn.

  6 CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI:

  · Cung cấp cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh.
  · Cung cấp thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần
  Đầu Tư Thủ Thiêm.
  · So sánh, phân tích hiệu quả hoạt động kết quả kinh doanh tại công ty, đồng
  thời so sánh giữa lý luận và thực tiễn.
  7 KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

  Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận tốt nghiệp gồm ba chương chính sau:
  · Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh.
  · Chương 2: Thực trạng công tác kế toán xác đinh kết quả kinh doanh tại Công
  Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm.
  · Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.


  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status