Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao dịch Quang Trung
  Định dạng file word


  LỜI MỞ ĐẦU

  NỘI DUNG

  Trang  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


  1.1

  1.2

  Khái quát về hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng 3

  1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân ngân hàng 3

  1.1.2 Đặc điểm chung về tín dụng cá nhân ngân hàng 3

  1.1.3 Chức năng và vai trò của hoạt động tín dụng . 4

  1.1.3.1 Đối với nền kinh tế 4

  1.1.3.2 Đối với khách hàng 5

  1.1.3.3 Đối với ngân hàng 6

  Phân loại tín dụng trong ngân hàng thương mại . 6  1.2.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay 6

  1.2.2 Căn cứ vào chủ thể vay vốn 6

  1.2.3 Căn cứ vào mục đích 7

  1.2.4 Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng 7

  1.3 Nguyên tắc chung của tín dụng cá nhân . 7

  1.3.1 Nguyên tắc tín dụng . 7

  1.3.2 Đối tượng cho vay . 8

  1.3.3 Điều kiện cho vay 8

  1.3.4 Đảm bảo tín dụng cá nhân . 9

  1.3.5 Mục đích vay vốn 9
  1.4 Các phương thức cho vay 10

  1.5 Quy trình tín dụng cá nhân 11

  1.5.1 Khái niệm quy trình tín dụng cá nhân . 11

  1.5.2 Yêu cầu của quy trình tín dụng cá nhân 11

  1.5.3 Nội dung cơ bản của quy trình tín dụng cá nhân . 11

  1.6 Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân . 14

  1.6.1 Doanh số cho vay . 14

  1.6.2 Doanh số thu nợ . 14

  1.6.3 Dư nợ cho vay 14

  1.6.4 Nợ quá hạn . 14

  1.6.5 Tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản có . 14

  1.6.6 Hệ số thu nợ . 15

  1.6.7 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ . 15

  1.6.8 Vòng quay vốn tín dụng 15

  1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cá nhân NHTM 16

  1.7.1 Nhân tố khách quan . 16

  1.7.2 Nhân tố chủ quan . 17

  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - PHÒNG GIAO DỊCH
  QUANG TRUNG

  2.1 Khái quát về ngân hàngTMCP Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao dịch
  Quang Trung . 19

  2.1.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 19

  2.1.2 Giới thiệu sơ lược về Phòng giao dịch Quang Trung 20

  2.1.3 Sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban
  PDG Quang Trung . 20
  2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức . 20

  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng ban 21

  2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân thực tế tại Ngân hàng Quốc Tế -
  PGD Quang Trung 22

  2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD Quang Trung qua 3 năm 2009 –
  2011 . 29

  2.3.1 Hoạt động huy động vốn 31

  2.3.2 Hoạt động tín dụng cá nhân . 35

  2.4 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân qua 3 năm 2009 - 2011 tại Ngân
  hàng TMCP Quốc Tế Việt nam – Phòng giao dịch Quang Trung . 38

  2.4.1 Phân tích doanh số cho vay cá nhân của PGD Quang Trung 38

  2.4.1.1 Theo kỳ hạn 38

  2.4.1.2 Theo sản phẩm 42

  2.4.2 Phân tích doanh số thu nợ cá nhân của PGD Quang Trung 47

  2.4.2.1 Theo kỳ hạn 48

  2.4.2.2 Theo sản phẩm 51

  2.4.3 Phân tích dư nợ tín dụng cá nhân của PGD Quang Trung . 53

  2.4.3.1Theo kỳ hạn 53

  2.4.3.2Theo sản phẩm 56

  2.4.4 Phân tích doanh số nợ cá nhân quá hạn của PGD Quang Trung . 58

  2.4.5 Tình hình lãi suất trên thị trường từ năm 2009 đến nay 60

  2.4.5.1 Diễn biến lãi suất huy động vốn Error! Bookmark not defined.

  2.4.5.2 Diễn biến lãi suất cho vay trên thị trường 62

  2.5 Đánh giá về hoạt động tín dụng cá nhân tại Phòng giao dịch Quang Trung 64

  2.5.1 Thành tựu đạt được 64

  2.5.2 Những mặt hạn chế 64
  Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – PGD QUANG TRUNG

  3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại PGD Quang Trung
  năm 2012 64

  3.1.1 Dự báo về tình hình kinh tế trong thời gian tới và những tác động lên
  ngành ngân hàng . 64

  3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng của PGD trong thời gian tới. 66

  3.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá
  nhân tại PGD Quang Trung . 67

  3.2.1 Thực hiện chính sách giá cả linh hoạt . 67

  3.2.2 Gia tăng hạn mức, thời hạn cho vay 68

  3.2.3 Giải pháp cải thiện quy trình cho vay cá nhân 68

  3.2.4 Biện pháp xử lý các khoản nợ quá hạn 68

  3.2.5 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng 69

  3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
  động tín dụng cá nhân tại PGD Quang Trung . 70

  3.3.1 Kiến nghị với NHNN Việt nam . 70

  3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam . 70  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  LỜI MỞ ĐẦU

  *********  v Tính cấp thiết của đề tài

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng ngày
  càng phát triển một cách đa dạng với sự tham gia của nhiều chủ thể kinh tế, theo đó
  quan hệ tín dụng cũng được mở rộng cả về đối tượng lẫn quy mô làm cho hoạt động
  tín dụng ngân hàng càng đa dạng và phức tạp hơn. Hiện nay các doanh nghiệp đang
  hoạt động trong môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt, ngân hàng cũng không nằm
  ngoài xu thế đó. Để NHTM có thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh thị trường
  gay gắt và phục vụ nền kinh tế ngày càng tốt hơn, đòi hỏi các NHTM phải đa dạng
  hoá hoạt động kinh doanh của mình, mở rộng phạm vi hoạt động, nghiên cứu và
  đưa nhiều sản phẩm mới vào phục vụ khách hàng và đặc biệt là nâng cao chất lượng
  tín dụng của ngân hàng để thích ứng tốt với tình hình mới. Nhận thức được tầm
  quan trọng của tín dụng trong hoạt động ngân hàng, vì vậy em chọn đề tài “Thực
  trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam –
  Phòng giao dịch Quang Trung”.

  v Mục tiêu nghiên cứu

  Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc
  Tế Việt Nam – Phòng giao dịch Quang Trung, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến
  nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quá trình hoạt động tín dụng cá nhân tại
  Phòng giao dịch Quang Trung.

  v Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu: Những sản phẩm, phương thức hoạt động, dịch vụ
  liên quan đến hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Phòng
  giao dich Quang Trung.


  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các tài liệu tại ngân hàng
  TMCP Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao dịch Quang Trung trong 3 năm, từ năm
  2009 đến năm 2011.

  v Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê.

  Phương pháp luận, giải: Đưa ra số liệu từ đó nhận xét biến động, đánh giá
  thực trạng.

  Nghiên cứu, tìm hiểu hồ sơ, tài liệu tại Phòng gaio dịch Quang Trung.

  v Kết cấu đề tài

  Ngoài các phần như: phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề
  tài được trình bày theo 3 chương như sau:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân NHTM.

  Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP
  Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao dịch Quang Trung.

  Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
  tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao dịch Quang
  Trung.
  CHƯƠNG 1

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG

  1.1 Khái quát về hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng
  1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân ngân hàng

  Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một tài
  sản ( bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp
  vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ
  khác.

  Cho vay là hoạt động truyền thống và quan trọng nhất của NHTM. Cho vay
  chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là
  hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó
  ngân hàng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và
  thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.

  Cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM bao gồm các hình thức cho vay mà ngân
  hàng cung cấp cho các cá nhân hay hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng, đầu tư
  hay sản xuất kinh doanh.

  1.1.2 Đặc điểm chung về tín dụng cá nhân ngân hàng

  Thứ nhất, đối tượng là các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn sử dụng cho
  các mục đích sinh hoạt tiêu dung hay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá
  nhân hay hộ gia đình, khác với các tổ chức kinh tế hay khách hàng doanh nghiệp,
  khách hàng cá nhân thường có số lượng rất lớn, nhu cầu vay vốn rất đa dạng nhưng
  thông thường nhu cầu vay vốn của mỗi khách hàng cá nhân là không thường xuyên
  và chịu sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Thứ hai, tín dụng cá nhân ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp
  tín dụng khi có lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu


  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. TS. Nguyễn Minh Kiều (2009). Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại.
  Nhà xuất bản thống kê.
  2. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009). Tiền tệ Ngân hàng. Nhà xuất bản Đại
  Học Quốc Gia TPHCM.
  3. PGS.TS Trần Thị Xuân Hương, Th.S Hoàng Thị Minh Ngọc (2012). Giáo
  trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản kinh tế TPHCM.
  4. Th.S Đồng Thị Vân Hồng (2009). Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng. Nhà
  xuất bản Lao Động.
  5. PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010). Giáo trình kinh tế tiền tệ Ngân hàng. Nhà
  xuất bản thống kê.
  6. Tạp chí ngân hàng các năm 2009, 2010 và 2011.
  7. Thời báo kinh tế Sài Gòn các năm 2009, 2010 và 2011.
  8. Các tài liệu, số liệu từ Phòng Giao Dịch Quang Trung.


  Xem Thêm: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam – Phòng giao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

tín dụng cá nhân luận văn

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status