Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Định dạng file word
  MỤC LỤC
  
  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
  TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Phương pháp nghiên cứu . 2
  4. Phạm vi nghiên cứu và hạn chế của đề tài . 2
  5. Bố cục bài viết . 3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG
  TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
  1.1. Vị trí, nội dung và đặc điểm HTK . 4
  1.1.1. Nội dung 4
  1.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho 4
  1.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận, đánh giá và trình bày khoản mục HTK


  trên BCTC 6
  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 6
  1.1.1.3. Mối quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn 11
  1.1.1.4 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 12
  1.1.1.5. Một số chuẩn mực kiểm toán liên quan đến hàng tồn kho . 14
  1.1.2. Đặc điểm và các tài khoản sử dụng .16
  1.1.2.1. Đặc điểm . 16
  1.1.2.1.1. Trọng yếu 16
  1.1.2.1.2. Rủi ro gian lận .17


  1.1.2.1.3. Sai sót .18
  1.1.2.2. Các tài khoản sử dụng 18
  1.2. Mục tiêu kiểm toán hàng tồn kho 19
  1.3. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho 20
  1.3.1. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB .21
  1.3.1.1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho 22
  1.3.1.1.1. Nội dung tìm hiểu .23
  1.3.1.1.2. Cách thức tìm hiểu .24
  1.3.1.1.3. Ghi nhận về hệ thống kế toán và các chu trình 25
  1.3.1.2. Đánh giá việc thiết kế và thực thi các hoạt động kiểm soát đã
  chọn 26
  1.3.1.3. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 26
  1.3.1.4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ
  bản 29
  1.3.2. Thử nghiệm cơ bản .30
  1.3.2.1. Thủ tục phân tích 31
  1.3.2.2. Thử nghiệm chi tiết . 32
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO
  TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM


  TOÁN U&I . 39
  2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm Toán U&I . 39
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Kiểm Toán


  U&I .39
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và phương châm hoạt động 41
  2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 41
  2.1.2.2. Phương châm hoạt động . 42
  2.1.3. Các dịch vụ công ty cung cấp 43
  2.1.3.1. Kiểm toán 43
  2.1.3.2. Kế toán 44
  2.1.3.3. Thuế . 44
  2.1.3.4. Tư vấn doanh nghiệp 44
  2.1.4. Hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển 45
  2.1.4.1. Hiệu quả hoạt động . 45
  2.1.4.2. Chiến lược phát triển 45
  2.1.4.2.1. Chính sách phát triển thị phần và khách hàng .45
  2.1.4.2.2. Chính sách sản phẩm .45
  2.1.4.2.3. Chính sách giá cả .45
  2.1.4.2.4. Chính sách nhân sự 45
  2.2. Quy trình Kiểm toán hàng tồn kho . 46
  2.2.1. Quy trình kiểm toán chung tại Công ty TNHH Kiểm toán U&I .46
  2.2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán . 46
  2.2.1.1.1. Tiền kế hoạch kiểm toán .46
  2.2.1.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán 48
  2.2.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 49
  2.2.1.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán . 49
  2.2.2. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm Toán


  U&I .50
  2.2.2.1. Mục tiêu kiểm toán 50
  2.2.2.1.1. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn


  kho 50
  2.2.2.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 51
  2.2.2.2. Thử nghiệm cơ bản . 51
  2.2.2.2.1. Thủ tục phân tích .51
  2.2.2.2.2. Thử nghiệm chi tiết .53
  2.2.2.3. Đánh giá kết quả kiểm toán 57
  2.3. Một số ví dụ minh họa áp dụng quy trình kiểm toán hàng tồn kho cho


  Công ty TNHH ABC 57
  2.3.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH ABC 57
  2.3.1.1. Hoạt động chính 57
  2.3.1.2. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH


  ABC 58
  2.3.1.3. Đặc điểm và nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho . 58
  2.3.2. Quy trình kiểm toán hàng tồn kho đối với Công ty TNHH ABC 59
  2.3.2.1. Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với
  hàng tồn kho của Công ty TNHH ABC . 59
  2.3.2.2. Thử nghiệm cơ bản . 61
  2.3.2.2.1. Thủ tục phân tích 61
  2.3.2.3.2. Thử nghiệm chi tiết .61
  2.3.3. Đánh giá kết quả kiểm toán .63
  2.3.4. Các giấy tờ liên quan đến việc kiểm toán hàng tồn kho đối với


  Công ty TNHH ABC .63
  CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN
  VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN U&I 65
  3.1. Nhận xét . 65
  3.1.1. Nhận xét chung về công ty U&I .65
  3.1.1.1 Ưu điểm 65
  3.1.1.2 Nhược điểm 67
  3.1.2. Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại
  Công ty TNHH Kiểm toán U&I .68
  3.1.2.1. Ưu điểm . 68
  3.1.2.2. Nhược điểm . 70
  3.2. Kiến nghị 72
  3.2.1. Về công ty 72
  3.2.2. Về quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm


  toán U&I .73
  CHƯƠNG MỞ ĐẦU


  TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI


  1. Tính cấp thiết của đề tài


  Trong nền kinh tế không ngừng phát triển, quá trình hội nhập không ngừng
  diễn ra trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng đang tích cực tham gia vào quá
  trình hội nhập đó như là một xu thế tất yếu của thời đại. Mỗi khoản mục trên báo
  cáo tài chính đều quan trọng và cung cấp nhiều thông tin về tình hình hoạt động và
  tài chính của doanh nghiệp. Do đó, báo cáo tài chính được kiểm toán ngày càng
  đóng vai trò quan trọng trong đời sống tài chính của hầu hết các doanh nghiệp.


  Hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện một chương trình kiểm toán thật sự
  chặt chẽ, đầy đủ và hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu kiểm toán nhằm đưa ra
  nhận xét trung thực và hợp lý về các khoản mục trên báo cáo tài chính là một vấn đề
  đặt ra cho các công ty kiểm toán Việt Nam. Do đó, người viết xin chọn đề tài: “Một
  số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm
  toán báo cáo tài chính” cho khóa luận của mình cũng như giúp người viết tìm hiểu
  thêm về các vấn đề quan tâm và hiểu rõ hơn về ngành nghề người viết đang theo
  đuổi.


  Trong cuộc kiểm toán, hàng tồn kho được xem là một trong những khoản
  mục trọng yếu và đặc biệt quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp cũng như
  nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp do hàng tồn kho thường chiếm phần lớn trong
  tổng tài sản của doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
  nếu như hàng tồn kho không được trình bày trung thực và hợp lý trên báo cáo tài
  chính. Vì vậy việc nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho
  không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với kiểm toán viên mà còn giúp cho nhà quản
  trị Doanh nghiệp nâng cao hiệu quả việc quản lý hàng tồn kho.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài


   Tìm hiểu cơ sở lý luận của quy trình kiểm toán hàng tồn kho.


   Quy trình kiểm toán chung trên lý thuyết và quy trình kiểm toán cụ thể thực tế áp
  dụng tại Công ty TNHH Kiểm toán U&I.


   Đề xuất những nhận xét và kiến nghị về quy trình kiểm toán thực tế tại U&I.


  3. Phương pháp nghiên cứu  -  Quan sát: Trực tiếp đến công ty khách hàng quan sát cách làm việc của họ,

  đồng thời kết hợp quan sát những thủ tục kiểm toán mà các anh chị kiểm toán viên
  thực hiện.  -

  Phỏng vấn: Thu thập những thông tin cần thiết thông qua phỏng vấn những

  nhân viên trong công ty khách hàng hoặc trao đổi với các anh chị trong nhóm kiểm
  toán về những vấn đề có liên quan.  -

  Thu thập số liệu từ việc trực tiếp tham gia kiểm toán tại công ty khách hàng,

  đọc file hồ sơ của khách hàng và hồ sơ kiểm toán của công ty.  -

  Tham khảo thêm các tài liệu của Công ty TNHH Kiểm toán U&I về quy

  trình kiểm toán hàng tồn kho.


  4. Phạm vi nghiên cứu và hạn chế của đề tài


  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong
  kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán U&I.


  Thời gian: Thông thường quy trình kiểm toán hàng tồn kho thường đi cùng
  với kiểm toán giá vốn hàng bán, tuy nhiên nếu vậy thì đề tài sẽ quá rộng mà thời
  gian thực hiện tương đối ngắn (3 tháng), hơn nữa do những hạn chế về kinh nghiệm
  kiểm toán thực tế, do đó người viết chỉ tập trung vào quy trình kiểm toán hàng tồn
  kho tại Công ty TNHH kiểm toán U&I.
  5. Bố cục bài viết


  Khóa luận được trình bày thành 3 chương như sau:


  Chương 1: Cơ sở lý luận hàng tồn kho
  Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài
  chính tại công ty TNHH kiểm toán U&I
  Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện về quy trình kiểm toán
  hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán U&I.
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO
  TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH


  1.1. Vị trí, nội dung và đặc điểm HTK
  1.1.1. Nội dung
  1.1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho
  HTK là tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong
  quá trình sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp.


  Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – VAS 02 và chuẩn mực kế toán
  quốc tế số 02 - IAS 02 về hàng tồn kho , quy định hàng tồn kho là những tài sản:


   Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;


   Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;


   Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (gọi chung là vật tư) để sử dụng
  trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.


  Theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế (IAS) số 02 – HTK còn quy định: “đối với
  nhà cung cấp dịch vụ, HTK gồm có chi phí dịch vụ có khoản doanh thu tương ứng
  chưa được ghi nhận (chẳng hạn các công việc đang tiến hành của KTV , nhà thiết
  kế, luật sư )”


  Hàng tồn kho được trình bày trên Bảng Cân đối kế toán tại phần A “Tài sản
  ngắn hạn” và được trình bày bởi hai chỉ tiêu: giá trị hàng tồn kho, tổng số dự phòng
  giảm giá hàng tồn kho đã lập.


  Hàng tồn kho bao gồm:


   Hàng hóa mua về để bán (hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi đường,
  hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến): những vật tư, hàng hóa mua
  ngoài đã thuộc quyền sở hữu của đơn vị nhưng đến thời điểm khóa sổ vẫn chưa về
  hoặc đã đến nhưng chưa hoàn tất thủ tục nhập kho;
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (2006),
  Sách “Kế toán tài chính”, NXB ĐHQG, TP.HCM.
  2. Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (2006),
  Sách “Bài tập kiểm toán”, NXB ĐHQG, TP.HCM.
  3. Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế TP.HCM (2006), Sách “Kiểm
  toán”, NXB Lao Động XH, TP.HCM.
  4. Bộ Tài Chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Lao
  Động XH, TP.HCM.
  5. Bộ Tài Chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, NXB Lao
  Động XH, TP.HCM.
  6. Bộ Tài Chính (2006), Chế độ kế toán Việt Nam, NXB Lao Động XH,


  TP.HCM.
  7. Công ty TNHH Kiểm toán U&I, Quy trình kiểm toán mẫu.
  8. T.S Phan Đức Dũng (2006), Sách “Kế toán – Kiểm toán”, NXB ĐHQG,


  TP.HCM.

  9. Trang thông tin điện tử : www.kiemtoan.com.vn


  Xem Thêm: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status