Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM công ty TNHH Thành Thắng
  Định dạng file word


  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN . 3
  1.1.Những vấn đề chung về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . 3
  1.1.1Chi phí sản xuất 3
  1.1.1.1.Khái niện chi phí sản xuất . 3
  1.1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất . 3
  1.1.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 5
  1.1.2.Giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm 6
  1.1.2.3.Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 7
  1.1.2.4.Kỳ tính giá thành sản phẩm 7
  1.1.3.Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 8
  1.2.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
  1.2.1.Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
  1.2.2.Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của sản xuất . 12
  1.2.2.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 12
  1.2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 15
  1.2.2.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 17
  1.2.3.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 19
  1.2.3.1.Theo phương pháp kê khai thường xuyên 19
  1.2.3.2.Theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 21
  1.2.4.Kế toán sản sản xuất phụ 23
  1.2.4.1.Giữa các bộ phận sản xuất phụ không cung cấp sản phẩm, dịch vụ
  lẫn nhau . 23
  1.2.4.2.Giữa các bộ phận sản xuất phụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ lẫn
  nhau . 23
  1.2.5.Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 24
  1.2.5.1.Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất . 24
  1.2.5.2.Kế toán các thiệt hại về ngừng sản xuất . 25
  1.3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 27
  1.3.1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28
  1.3.2.Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 29
  1.3.3.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 29
  1.4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 29
  1.4.1.Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp . 29
  1.4.1.1.Phương pháp giản đơn 29
  1.4.2.2. Phương pháp hệ số . 30
  1.4.1.3.Phương pháp tỷ lệ . 31
  1.4.2.Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước . 32
  1.4.2.1.Phương pháp kết chuyển tuần tự . 32
  1.4.2.2.Phương pháp kết chuyển song song 33
  1.4.3.Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng 33
  NH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
  THÀNH THẮNG . 34
  2.1.Giới thiệu chung về công ty Công ty TNHH Thành Thắng 34
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thành Thắng 34
  2.1.2.Ngành nghề kinh doanh . 35
  2.1.3.Quy mô doanh nghiệp 35
  2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy Công ty TNHH Thành Thắng 35
  2.1.4.1.Bộ phận trực tiếp sản xuất 35
  2.1.4.2.Bộ phận lao động gián tiếp . 36
  2.1.5.Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ kế toán tại Công ty
  TNHH Thành Thắng . 38
  2.1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán 38
  2.1.5.2.Hình thức ghi sổ 39
  2.2.Thực trạng công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty TNHH Thành Thắng . 42
  2.2.1.Những vấn đề chung 42
  2.2.1.1.Chi phí sản xuất 42
  2.2.1.2.Giá thành sản phẩm . 43
  2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 43
  2.2.2.1.Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 43
  2.2.2.2.Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất 44
  2.2.2.3.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  72
  2.2.3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang . 76
  77
  Chương III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 78
  3.1.Nhận xét . 78
  3.1.1.Ưu điểm . 78
  3.1.1.1.Đối với công tác tổ chức kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty . 78
  3.1.1.2.Đối với Kế toán tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm
  tại công ty 79
  3.1.2.Nhược điểm 81
  3.1.2.1.Đối với công tác tổ chức kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty . 81
  3.1.2.2.Đối với Kế toán tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm
  tại công ty 81
  3.2.Kiến nghị 81


  83


  Lời nói đầu


  Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam chịu nhiều tác động
  mạnh như lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến tăng trưởng kinh tế
  chậm lại. Ngoài ra, giá dầu mỏ và một số nguyên vật liệu tăng mạnh, diễn biến phức
  tạp, cùng với lãi suất cao gây ra áp lực cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là khi Việt
  Nam gia nhập WTO, xu hướng toàn cầu hóa đang ngày càng tác động mạnh mẽ vào
  Việt Nam, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Do đó, việc đưa ra các quyết
  định kinh doanh đúng đắn là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định
  đến sự thành công của doanh nghiệp.
  Với một doanh nghiệp sản xuất, khâu tâp hợp chi phí sản xuất – tính giá
  thành sản phẩm đưa ra kịp thời, chính xác có vai trò rất quan trọng để giúp cho các
  nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định tối ưu nhất
  cho sản phẩm cũng như chiến lược kinh doanh .
  Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  sẽ đảm bảo tính đúng và đủ của giá thành sản phẩm với tiêu chuẩn đề ra về giá cả
  cũng như chất lượng của sản phẩm nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng
  cạnh tranh. Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân
  tố trong đó khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết khai thác tiềm
  năng sẵn có của mình để giảm chi phí tới mức thấp nhất có thể và đạt được lợi nhuận
  mong muốn. Ngoài ra, thông tin chi phí và giá thành có ý nghĩa sâu sắc với công tác
  quản trị doanh nghiệp bởi vì trên cơ sở đó người quản lý mới xây dựng được cơ cấu
  chi phí s ản xuất, cơ cấu sản phẩm sao cho hợp lý nhất.
  Mục tiêu của khóa luận là vận dụng lý thuyết Kế toán chi phí sản xuất – tính
  giá thành sản phẩm đã học ở trường và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như
  một số định nghĩa, khái niệm có liên quan để có cái nhìn khách quan và sự đánh giá
  tổng quát về Kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế
  hiện nay nói chung và Công ty TNHH Thành Thắng nói riêng.
  Phương pháp nghiên cứu đề tài kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản
  phẩm là vận dụng các phương pháp đi sâu vào phân tích vấn đề tại Công ty TNHH
  Thành Thắng làm rõ những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất – tính giá
  thành sản phẩm.
  Sử dụng phương pháp thu thập xử lý số liệu, phương pháp hạch toán kế toán,
  phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp nghiên cứu lý luận khoa học.
  Về mặt lý luận của đề tài: Khái quát hóa những khái niệm cơ bản, hệ thống
  tài khoản sử dụng và các trình tự hạch toán, về chi phí sản xuất và tập hợp tính
  giá thành
  Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí
  sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thành Thắng về chứng từ, tài
  khoản, phương pháp hạch toán cũng như sổ sách kế toán từ đó chỉ ra những ưu điểm
  cũng như những tồn tại trong công tác kế toán tại công ty. Từ đó đưa ra các giải
  pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất – tính giá
  thành sản phẩm.


  Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1.Những vấn đề chung về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm
  1.1.1. Chi phí sản xuất

  1.1.1.1.

  Khái niện chi phí sản xuất

  Quá trình sản xuất sản phẩm là quá trình phát sinh thư ờng xuyên, liên tục các
  loại chi phí sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm. Chi phí sản xuất là biểu hiện
  bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa trong quá trình sản
  xuất sản phẩm.

  Hao phí lao động sống là hao phí sức lao động của con người biểu hiện
  qua chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương.
  Hao phí lao động vật hóa là hao phí các đối tượng lao động và tư liệu lao
  động biểu hiện qua chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu; chi phí sử dụng
  công cụ - dụng cụ, nhà xưởng hay máy móc thiết bị, .
  Tài liệu tham khảo
  Luật Kế toán Việt Nam được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
  Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 17 tháng 6
  năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

  Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

  .

  Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC “về việc ban hành Chế độ kế toán
  doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các
  thành phần kinh tế” vào ngày 20 tháng 3 năm 2006.
  Thông tư số 244/2009/TT-BTC “ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ
  Kế toán Doanh nghiệp” ngày 31 tháng 12 năm 2009.
  Đại học Quốc Gia Tp HCM – Khoa Kinh tế - Bộ môn Kế toán – Kiểm
  toán, Kế toán Tài chính, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp HCM
  PGS.TS Võ Văn Nhị (năm 2011), Kế toán Tài chính, Đại học Kinh tế
  Tp HCM, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status