Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học h.t.l

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học h.t.l


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L
  Định dạng file word
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH 3
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH 3
  Khái niệm 3
  Ý nghĩa của việc Xác định kết quả kinh doanh 3
  Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh . 4
  KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH 4
  DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 4
  Khái niệm 4
  Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4
  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU . 5
  Chiết khấu thương mại 5
  Hàng bán bị trả lại . 6
  Giảm giá hàng bán 7
  KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH . 8
  Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 8
  Chứng từ sử dụng . 8
  Sơ đồ tài khoản . 8
  KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN . 10
  Khái niệm 10
  Phương pháp tính giá xuất kho . 10
  Chứng từ kế toán . 10
  Tài khoản sử dụng . 10
  Sơ đồ hạch toán . 10
  KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH . 12
  Khái niệm 12
  Chứng từ kế toán . 12
  Sơ đồ hạch toán . 12
  KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP13
  Khái niệm 13
  Chứng từ kế toán . 13
  Tài khoản sử dụng . 13
  Sơ đồ hạch toán . 13
  KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 16
  Khái niệm 16
  Chứng từ kế toán . 16
  Sơ đồ hạch toán 16
  KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 17
  Khái niệm 17
  Chứng từ kế toán . 18
  Sơ đồ hạch toán . 18
  KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 18
  Tài khoản sử dụng . 18
  Phương pháp hạch toán . 18
  Sơ đồ hạch toán . 19
  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 19

  1.2.10.1 Khái niệm 19
  1.2.10.2 Phương pháp hạch toán . 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN
  HỌC H.T.L
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
  TIN HỌC H.T.L 21
  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 21
  CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY . . 21
  QUY MÔ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 22
  TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 22
  Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 22
  Chức năng và nhiệm vụ 23
  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY H.T.L . 25
  Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty 25
  Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 25

  2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L . 29
  ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KÌNH DOANH TẠI CÔNG TY 29
  KẾ TOÁN DOANH THU . 29
  Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 29

  2.2.2.1.1 Nguyên tắc xác định và ghi nhận doanh thu . 29
  2.2.2.1.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 29
  2.2.2.1.3 Tài khoản sử dụng . 29
  2.2.2.1.4 Quy trình ghi sổ 30

  2.2.2.2

  Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 36

  2.2.2.2.1Nội dung . 36
  2.2.2.2.2Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 36
  2.2.2.2.3Tài khoản sử dụng . 36
  2.2.2.2.4Quy trình ghi sổ 36

  2.2.3
  2.2.3.1

  KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 36
  Kế toán giá vốn hàng bán 36

  2.2.3.1.1 Nội dung 36
  2.2.3.1.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 36
  2.2.3.1.3 Tài khoản sử dụng . 36
  2.2.3.1.4 Quy trình ghi sổ 36

  2.2.3.2

  Kế toán chi phí tài chính . 38

  2.2.3.2.1 Nội dung 38
  2.2.3.2.2 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 38
  2.2.3.2.3 Tài khoản sử dụng . 38
  2.2.3.2.4 Quy trình ghi sổ 38

  2.2.3.3

  Kế toán chi phí bán hàng 38

  2.2.3.3.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 39
  2.2.3.3.2 Tài khoản sử dụng . 39
  2.2.3.3.3 Quy trình ghi sổ 39
  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 39

  2.2.3.4.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 39
  2.2.3.4.2 Tài khoản sử dụng . 40
  2.2.3.4.3 Quy trình ghi sổ 40

  2.2.4
  2.2.4.1

  KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC 44
  Thu nhập khác . 44

  2.2.4.1.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 44
  2.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng . 45
  2.2.4.1.3 Qui trình ghi sổ . 45

  2.2.4.2

  Chi phí khác 45

  2.2.4.2.1 Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 45
  2.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng . 45
  2.2.4.2.3 Qui trình ghi sổ . 45
  KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 47
  Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ . 47
  Tài khoản sử dụng . 47
  Qui trình ghi sổ . 47
  KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 52
  Các công việc cần làm trước khi khóa sổ kế toán . 52
  Thời điểm và phương pháp tính xác định kết quả kinh doanh . 52
  Tài khoản sử dụng . 53
  Quy trình ghi sổ 53

  CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 58
  NHẬN XÉT CHUNG . 58
  Ưu điểm . 58
  Nhược điểm . 58
  KIẾN NGHỊ 59

  KẾT LUẬN . 68
  Tài liệu tham khảo . 70
  Phụ lục đính kèm . 71
  LỜI MỞ ĐẦU
  I. Tính cấp thiết của đề tài:
  Xu hướng vận động của nền kinh tế là hội nhập, việc canh tranh của các doanh
  nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt thì chất lượng của thông tin kế toán được xem là
  tiêu chuẩn quan trọng đảm bảo an toàn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn
  hay nhỏ. Kế toán không chỉ thực hiện việc ghi chép, luân chuyển nguồn vốn hợp lý
  mà còn đưa ra những thông tin nhanh chóng giúp cho nhà quản lý kịp thời đưa ra
  các quyết định kinh doanh
  Khi đi vào hoạt động thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu giảm
  chi phí và nâng cao lợi nhuận, hiệu quả hoạt động kinh doanh là yếu tố quan trọng
  quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược
  kinh doanh rõ ràng, nghĩa là doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường.
  Hơn nữa, việc hạch toán cũng rất quan trọng, tránh trường hợp “lỗ thật, lãi ảo”. Vì
  vậy vai trò của kế toán xác định kết quả kinh doanh cần phải chính xác. Giúp doanh
  nghiệp có chiến lược mới sau mỗi chu kỳ kế toán. Nhất là đối với các doanh nghiệp
  thương mại có nhiều hình thức bán hàng.
  Chính vì lý do đó, nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC
  H.T.L”
  II. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp luận duy vật biện chứng
  Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
  Phương pháp phân tích tổng hợp thông qua các tài liệu trên mạng,
  sách báo, các báo cáo tổng kết cuối năm của Công ty Cp Công Nghệ Tin Học HTL
  đồng thời quán triệt các mục tiêu, chính sách của cơ quan thuế và bộ tài chính
  Các phương pháp kế toán khác: cân đối, tài khoản,
  III. Phạm vi nghiên cứu
  Nội dụng: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  Không gian: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC H.T.L
  Thời gian: Thời gian thực hiện khóa luận từ 18/06/2012 đến
  15/09/2012, thực hiện nghiên cứu và phân tích số liệu tháng 12 năm 2010
  IV. Kết quả đạt được
  Kết quả nghiên cứu đề tài này giúp tôi hiểu sâu hơn thực tiễn công tác kế toán
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Tin Học H.T.L, để có thể
  hiểu rõ được lý thuyết ngành kế toán – tài chính nói chung và kế toán xác định kết
  quả kinh doanh nói riêng.
  Quá trình nghiên cứu thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty CP Công Nghệ Tin Học H.T.L giúp tôi đánh giá, phân tích tình hình quản lý
  tài chính của doanh nghiệp và kiến nghị với công ty H.T.L đưa ra những giải pháp
  để hoàn thiện công tác quản lý nâng cao sức cạnh tranh.
  V. Kế cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở bài và kết luận, đề tài gồm 3 chương:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC
  H.T.L
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
  Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện khóa luận nhưng không thể
  tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý của Quý thầy, cô và các
  Anh, Chị trong công ty để khóa luận được hoàn thiện hơn.
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1.1 Khái niệm:
  Khái niệm về doanh thu:
  Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ
  thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh
  nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu
  Khái niệm về chi phí:
  Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức
  các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn
  đến làm giảm vốn chủ sở hữu. Không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc
  chủ sở hữu.
  Khái niệm về kết quả kinh doanh:
  Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động
  trong doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm). Đây là chỉ tiêu
  kinh tế quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm: kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động khác.
  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần – (Giá vốn
  hàng bán + Chi phí tài chính+ Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh
  nghiệp)
  Kết quả hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác – Chi phí hoạt
  động khác
  1.1.2 Ý nghĩa của việc Xác định kết quả kinh doanh:
  - Xác định kết quả kinh doanh cho thấy được tổng giá trị các lợi ích kinh tế (doanh
  thu và thu nhập khác) mà doanh nghiệp đã thu được và tổng giá trị các khoản làm
  giảm lợi ích kinh tế (chi phí) thực tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
  - Xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá được hoạt động kinh


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đại Học Kinh Tế (2010) - Giáo trình kế toán tài chính
  2. Bộ tài chính (2006)– chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống kế toán
  Việt Nam.
  3. Các tài liệu tham khảo từ internet
  ã www.webketoan.vn
  ã www.danketoan.com
  ã http://ketoantruong.com.vn
  ã


  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học h.t.l
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học h.t.l sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status