Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đăng Phong


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đăng Phong
  Định dạng file word
  Mục Lục
  Trang


  PHẦN I 1


  LỜI MỞ ĐẦU .1


  1.Tính cấp thiết của đề tài .1


  2.Tình hình nghiên cứu .2


  3. Mục đich nghiên cứu .3


  3.1. Mục tiêu chung . 3


  3.2. Mục tiêu cụ thể . 3


  4. Nhiệm vụ nghiên cứu .3


  5. Phương pháp nghiên cứu 3


  5.1. Phương pháp thu thập số liệu 3


  5.2. Phương pháp phân tích số liệu 4


  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 4


  PHẦN II 5


  NỘI DUNG .5


  CHƯƠNG I .5


  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN
  PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN .5


  1.1. Tổng quan về Kế toán vốn bằng tiền 5


  1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền 5


  1.1.2. Phân loại vốn bằng tiền theo hình thức tồn tại 5


  1.1.2.1 Tiền Việt Nam 5


  1.1.2.2 Ngoại tệ . 5


  1.1.2.3. Vàng bạc, kim khí quý, đá quý . 5


  1.1.3. Phân loại vốn bằng tiền theo trạng thái tồn tại . 6
  1.1.3.1. Tiền tại quỹ . 6


  1.1.3.2. Tiền gửi ngân hàng 6


  1.1.3.3. Tiền đang chuyển . 6


  1.1.4. Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền . 6


  1.1.4.1. Đặc điểm vốn bằng tiền 6


  1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 6


  1.1.5. Quy định của kế toán vốn bằng tiền và của từng loại tiền . 7


  1.1.5.1. Vốn bằng tiền . 7


  1.1.5.2 Từng loại tiền cụ thể 8


  a. Tiền mặt 8


  b. Tiền gửi ngân hàng 8


  c. Tiền đang chuyển 9


  1.1.6. Thủ tục quản lý từng loại tiền . 9


  1.1.6.1 Tiền mặt . 9


  1.1.6.2. Tiền gửi ngân hàng 9


  1.1.6.3.Tiền đang chuyển 10


  1.2. Kế toán Vốn bằng tiền . 10


  1.2.1. Tiền mặt tại quỹ 10


  1.2.1.1. Tiền Việt Nam Đồng tại quỹ . 10


  a. Chứng từ sử dụng . 10


  b. Tài khoản sử dụng 10


  c. Sổ kế toán chi tiết 10


  1.2.1.2.Tiền mặt ngoại tệ tại quỹ . 13


  1.2.1.3.Vàng bạc Kim khí đá quý tại quỹ . 15


  1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 15


  a.Chứng từ 16
  b.Tài khoản sử dụng: . 16


  c. Sổ kế toán chi tiết 16


  1.2.2.1.Tiền gửi Ngân hàng bằng Việt Nam đồng . 17


  1.2.2.2. Tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ . 18


  1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển 19


  1.3 Kế toán nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán 22


  1.3.1. Kế toán nợ phải thu khách hàng . 22


  a. Nguyên tắc hạch toán 22


  b. Chứng từ 23


  c. Ghi sổ chi tiết 23


  d. Nguyên tắc quản lý các khoản nợ phải thu . 23


  1.3.2. Kế Toán nợ phải trả . 26


  a. Nguyên tắc hạch toán 26


  b. Chứng từ sử dụng 27


  c. Tài khoản sử dụng . 27  d.  Phương pháp kế toán 27  1.3.3. Kế toán Phải trả người lao động . 30


  CHƯƠNG 2 33


  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG
  TIỀN VÀ THANH TOÁN NỢ TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY
  DỰNG ĐĂNG PHONG .33


  2.1.GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KT XÂY DỰNG
  ĐĂNG PHONG 33


  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH KT Xây Dựng Đăng
  Phong . 33


  2.1.2. Đặc điểm sản xuất và tổ chức kinh doanh . 34


  2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh . 34


  2.1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 35
  2.1.2.3. Quy mô hoạt động của Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Đăng
  Phong 35


  2.1.2.4. Quá trình sản xuất kinh doanh . 35


  2.1.3. Tồ chức bộ máy quản lý của Công ty . 36


  2.1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý 36


  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty 37


  a. Hội đồng thành viên . 37


  b. Giám Đốc Công ty . 37


  c. Phòng tổ chức Hành chính 38


  d. Phòng kỹ thuật kế hoạch 38


  e. Phòng kế toán . 38


  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 39


  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 39


  2.1.4.2.Bộ máy kế toán trong công ty 39


  a. Sơ đồ bộ máy Kế toán trong công ty 40


  b.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 40


  2.1.4.3. Hình thức kế toán đang áp dụng 42  a.


  b.  Hình thức kế toán Nhật ký chung . 42


  Trình tự ghi sổ như sau . 43  2.1.4.4. Hệ thống TK sử dụng . 44


  2.1.4.5. Các phương pháp kế toán cơ bản đã thực hiện . 44


  a.Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền . 44


  b. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho . 45


  c. Phương pháp tính khấu hao 45
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH
  TOÁN NỢ TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐĂNG
  PHONG .46


  2.2.1. Kế toán tiền mặt . 46


  2.2.1.1. Công tác quản lý 46


  2.2.1.2. Phương pháp hạch toán . 48


  2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 50


  2.2.2.1. Công tác quản lý 50


  2.2.2.2. Phương pháp hạch toán . 52


  2.2.3. Kế toán nợ phải thu khách hàng . 54


  2.2.3.1. Công tác quản lý 54


  2.2.3.2 Phương pháp hạch toán 55


  2.2.4 Kế toán nợ phải trả người bán . 57


  2.2.4.1. Công tác quản lý 57


  2.2.4.2. Phương pháp hạch toán . 58


  2.2.5. Kế toán phải trả cho người lao động 60


  2.2.5.1. Công tác quản lý 60


  2.2.5.2. Phương pháp hạch toán . 61


  CHƯƠNG 3 63


  GIÁI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  VỐN BẰNG TIỀN VÀ PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH KỸ
  THUẬT XÂY DỰNG ĐĂNG PHONG 63


  3.1. Nhận xét .63


  3.1.1.Ưu điểm 63


  3.1.2. Nhược điểm . 67


  3.1.2.1 Về kế toán các khoản phải thu khách hàng . 68


  70


  3.2. Giải Pháp .70
  3.2.1. Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng . 70


  3.2.2 Đối với kế toán các khoản phải trả người bán 73


  3.2.3. Đối với khoản phải trả người lao động . 76


  . 78


  79


  . 80


  3.3.2. Việc phân tích báo cáo . 80


  3.3.3 .Việc nguồn nhân lực của công ty 81


  KẾT LUẬN .81


  TÀI LIỆU THAM KHẢO .83


  PHẦN I


  LỜI MỞ ĐẦU


  1.Tính cấp thiết của đề tài


  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và
  tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá
  trình sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất
  lớn và phức tạp. Vì vậy, việc sử dụng và quản lý là có ảnh hưởng quyết định đến
  hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


  Nếu hoạt động tài chính tốt DN sẽ ít công nợ, khả năng thanh toán dồi dào và
  đảm bảo doanh nghiệp sẽ ít đi chiếm dụng vốn. Ngược lại nếu hoạt động tài chính
  kém thì sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản nợ phải thu, phải
  trả sẽ kéo dài. Điều này sẽ không tốt cho DN chủ động về vốn để đảm bảo quá trình
  SXKD và mang lại hiệu quả cao.


  Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động về kinh tế và
  kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia
  ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó
  tạo thành một hệ thống quản lý.


  Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy, ở các doanh nghiệp việc sử
  dụng vốn đầu tư nói chung và vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp, chưa khai thác
  hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng vốn trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản
  xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.


  Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái
  tăng theo, lãi suất cho vay không giảm, tình hình kinh tế thế giới không mấy khả
  quan, .do đó đối với một doanh nghiệp nói chung vấn đề về vốn để hoạt động sản
  xuất kinh doanh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Đối với Công Ty TNHH Kỹ
  Thuật Xây Dựng Đăng Phong thì yếu tố này lại càng quan trọng hơn. Là một Công
  ty hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng, thì Vốn bằng tiền để phục vụ cho việc thanh
  toán cho nhà cung cấp ( Nguyên vật liệu, tạm ứng cho nhà thầu phụ, tiền lương
  nhân viên .) là rất quan trọng. Do đó, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan
  đến thu, chi tiền mặt, công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán là liên tục và
  thường xuyên. Giải quyết tốt vấn đề Vốn,Phải thu, phải trả là một cách tích cực để
  quản lý nguồn tài chính của Doanh nghiệp.


  Nắm vững vốn, khoản phải thu - phải trả nói chung và phải thu khách hàng,
  phải trả người bán nói riêng nhằm tránh các hao hụt ngân sách, điều chỉnh tình hình
  tài chính, chủ động trong các giao dịch, duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, đảm
  bảo không vi phạm pháp luật phát triển được các mối quan hệ trong và ngoài
  doanh nghiệp. Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu khách hàng, phải trả người
  bán cùng với các khoản phải thu phải trả khác ta có thể đánh giá được tình hình tài
  chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán và khả năng sử dụng vốn vào hoạt
  động kinh doanh đạt hiệu quả như thế nào?


  Xuất phát từ yêu cầu mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về công tác kế
  gắn liền với một đơn vị cụ thể. Trong thời gian thực tập
  tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Đăng Phong, em đã chọn đề tài: “ Kế toán

  Vốn bằng tiề
  Xây Dựng Đăng Phong” để


  2.Tình hình nghiên cứu


  Đối tượng nghiên cứu: Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một
  doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành
  cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, quy mô và kết
  cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp. Vì vậy, việc sử dụng và quản lý là có ảnh
  hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


  Các khoản phải thu, phải trả Phải thu của khách hàng là các khoản nợ phải thu
  về tiền bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ mà đơn vị chưa thu.


  Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá
  trình : Vốn và nguồn, tăng và giảm . Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TS.Phan Đức Dũng(năm 2008), Kế toán tài chính,Nhà xuất bản thống kê.


  TS.Võ Văn Nhị(năm 2005), Kế toán tài chính,Nhà xuất bản tài chính.


  Hệ thống tài khoản kế toán ( Ban hành theo quyết định 15/2006 – QĐ/BTC
  ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính ), Nhà xuất bản tài chính.
  Trang web: www.scribd.com


  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đăng Phong
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Đăng Phong sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status