Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữ


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2010
  Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tân Trường Huy


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐÀU
  CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÝ LUẬN
  1.1 Nhừng vấn đề chung về chi pbí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1.1 Chi phí sán xuất 3
  1.1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.1.2 Phân loại 3
  1.1.2 Giá thành sán phầm 5
  1.1.2.1 Khái niệm 5
  1.1.2.2 Phân loại 5
  1.1.3 Mối quan hệ giừa chi phí sản xuất và giả thành sán phẳm 5
  1.2 Kế toán chi phí sản xuất 6
  1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 6
  1.2.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 6
  1.2.3 Ke toán tập hợp chi phí sản xuất 7
  1.2.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7
  1.2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 8
  1.2.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 10
  1.2.3.4 I lạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trà 11
  1.2.3.5 Hạch toán các khoàn thiệt hại trong sản xuất 13
  1.2.4 Kế toán tồng hợp chi phí sản xuất 15
  1.2.4.1 Tồng hợp chi phí sản xuất 16
  1.2.4.2 Đánh giá sản phẩm dớ dang cuối kỳ 16
  1.3 Tính giá thành sản phẩm 17
  1.3.1 Dối tượng tính giá thành 17
  1.3.2 Trình tự tính giá thành 17
  1.3.3 Phương pháp tính giá thành ! 8
  1.3.3.1 Phương pháp tinh giá thành giản đơn 18
  1.3.3.2 Phương pháp lính giá thành phân bước 18
  1.3.3.3 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 20
  1.3.3.4 Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất phự 21
  1.3.3.5 Phương pháp tính giá thành theo đan đặt hàng 21
  1.3.3.6 Phương pháp tính giá thành theo định mức 22
  CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU VÈ CÔNG TY
  2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 23
  2.2 Quy mô của công ty 23
  2.3 Cơ cấu ỉể chức bộ máy quản lý 24
  2.3.1 Sơ đo bộ máy tồ chức và quản lý 24
  2.3.2 Chức năng các phòng ban 25
  2.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty 26
  2.4.1 Sản phẩm của công ty 26
  2.4.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 26
  2.4.3 Quỵ trình công nghệ sản xuất sán phẩm 27
  2.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 28
  2.5.1 Hình thức tổ chức sổ ké toán 29
  2.5.2 To chức chứng từ và sổ kế toán 30
  CHƯƠNG III : THựC TRẠNG CÔNG TÁC KÉ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GĨÁ THÀNH SẢN PHẨM.
  3.1 Tổng quan về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 32
  3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 32
  3.1.1.1 Đối tuợng tập hợp chi phí sản xuất 32
  3.1.1.2 Đối tượng tính giá thành sàn phẩm 32
  3.1.2 Kỳ tính giá thành 33
  3.1.3 Phương pháp tập hợp chi phi sản xuất và tinh giá thành sản phầm 33
  3.1.4 Quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính eiá thành sản phẩm 33
  3.2 Ke toán tập hợp chi phí sản xuất 34
  3.2. ] Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35
  3.2.1.1 Nội dung 35
  3.2.1.2 Chứng từ sử dụng 35
  3.2.1.3 Tài khoản sử dụng 35
  3.2.1.4 Quy trình lưu chuyển chứng từ và trinh tự ghi sổ 35
  3.2.1.5 Quy trình hạch toán 36
  3.2.2 Ke toán chi phí nhân công trực tiếp 42
  3.2.2.1 Nội dung
  3.2.2.2 Chứng từ sử dụng
  3.2.2.3 Tài khoản sử dụng
  3.2.2.4 Quy trình lưu chuyền chửng từ và trình tự ghi sổ
  3.2.2.5 Quy trình hạch toán
  3.2.3 Ke toán chi phi sàn xuắt chung
  3.2.3.1 Nội đung
  3.23.2 Chứng từ sử dụng
  3.2.33 Tài khoản sử dụng
  3.23.4 Quy trình lưu chuyển chúmg (ừ và trình tự ghi sồ
  3.2.3.5 Quy trình hạch toán
  3.3 Ke toán tống hợp CPSX và tính giá thành thực tế một đơn hàng
  3.3.1 Tồng họp chi phí sản xuất thực té
  3.3.2 Tính giá thành thực tế một đơn hàng
  CHƯƠNG IV : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
  4.1 Nhặn xét
  4.1.1 Ưu điểm
  4.1.2 Nhược điểm
  4.2 Kiên nghị
  4.2.1 Xác đinh đối tương tập hợp chi phí
  4.2.2 Hach toán chi phí nguvcn vật liệu
  4.2.3 Hach toán chi phí nhân công
  4.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung
  4.2.5 Hạch toán các khoản thiột hại trong sản xuất
  4.2.6 Hệ thống sổ sách
  4.2.7 Phương pháp ké toán
  KÉT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  LỜI MỞ ĐẦU
  .*
  1. Lý do chon đề tài:
  ilạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẳm có vị trí hết sức quan trọng trong công tác kế toán cùa các doanh nghiệp sản xuất. Kết quà hoạt động sản xuất kinh doanh có được cung cấp kịp thời hay không phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin về chi phí sản xuất được tập hợp vả thông tin về giá thành sản phâm. Nhở vào các ihông tin cùa phần hành kế toán này mà lãnh đạo doanh nghiệp mới có căn cứ đề ra các quyết định đúng dán, hợp lý và chính xác. Với một doanh nghiệp sản xuất theo dơn đặt hàng như công ly TNHH sx TM DV Tân Trường Huy thì thông tin về chi phỉ sản xuắỉ và tính giá thảnh sản phẩm sẽ giúp cho ban lãnh đạo công ty chập nhận hay từ chồi đơn đặt hàng.
  Cũng bời vai trò quan trợng của chi phí sản xuắl và tính giả thành sản phẩm đã đặt ra yêu cầu cho các nhà quản lý kinh tế phải tìm ra cách thức quản lý chi phí và giá thành hợp lý hơn. Hợp lý ờ đây chính lả việc làm sao tiết kiệm được chi phí sản xuất để hạ giá thành sàn phẩm nhưng vẫn phải đàm bào nâng cao chắt lượng sản phẩm để lăng uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
  Thực ticn luôn biến đổi. đặt ra vêu cầu về lý luận cùng như ché dộ kế toán luôn phải sửa đổi, bồ sung cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ kế toán quốc tể. Ngay trong thực tiễn, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, viộc áp dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp không phải lúc nào cũng hợp lý, cũng đúng, đù theo yêu câu nhất là việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sàn phẩm.
  Qua một thời gian Ihực tập tại phòng kế toán của công ty TNHH sx TM DV Tân Trường Huy, em đã nhận thấy công ty đã không ngừng cài tiến và hoàn thiện công tác kế toán nói chung và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Nhưng bên cạnh đó công ty cũng còn mẳc phải một số tồn lại trong công tác hạch toán chi phi và lính giá thành sản phẩm. Với mong muốn hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất vả tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHỈI sx TM DV Tân Trường Huy, em đâ mạnh dạn chọn dề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản Xttẫt và tỉnh giả thành sản phầm tại công ty TNHH sx TM D V TẲN TRƯỜNG HUY’ cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Múc tiêu để tài
  Nghicn cứu về mật lv luận kế toán chi phi sàn xuất và các phương pháp tính giá thành sàn phầm, cũng như phương pháp quán lv chi phí sản xuất và tính giá thành sàn phẩm hiện nay tại công ty TNHH sx TM DV Tân Trường Huy, trên ca sỡ đó đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách nhanh nhất, chính xác nhất, cung cấp kịp thời mọi thông tin về chi phí phục vụ công tác quản lý cùa lãnh đạo công ty, đồng thời nhẳm nâng cao chất lượng công tác kế toán chi phí sàn xuất và linh giá thành sản phẩm phục vụ cho quàn lý sản xuất kinh doanh hiệu quà.
  3. Phương pháp nghiên cừu ;
  ❖ Quan sát, phỏng vấn. dánh giá. so sánh giừa lý thuyết và thực tiễn.
  ❖ Nehiên cứu tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ .) của công ty trong năm cũ và năm hiện hành.
  ❖ Quan sát quy trình, cách thức tiến hành côns việc cùa các nhân viên kế toán tại phòng kế toán và các phòng ban khác.
  ♦> Xác minh những thông tin tự tìm hiểu được bằng cách hỏi lại kế toán trưởng công ty.
  4. Kểt cấu của đề tài:
  Gom 4 chương :
  Chương ỉ: Cơ sờ lý htận Chương Ị Ị: Giới ỉhiệu về cồng ty
  Chương HI: Thực trạng công tác kế toán chi phí sàn xuất và tinh giả thành sản phẩm Chương ĨV: Nhận xét và kiến nghị
  CHƯƠNG I : Cơ SỎ LÝ LUẬN
  1.1 Nhfrng ván đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phầm
  1.1.1 Chì phí sản xuất
  1.1.1.1 Khái niệm
  Chi phi sản xuất là biểu hiện bàng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vặt hóa mà doanh nghiộp bò ra tiêu thụ sản phẩm. Thực chất quả trình thực hiện chi phí là quá trình chuyển dịch vốn, chuyển dịch các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá thành sán phầm, lao vụ, dịch vụ).
  1.1.1.2 Phân loại
  Trong doanh nghiệp sản xuất có rất nhiều chi phí phát sinh theo nội dung, công
  dụng, vêu cẩu quàn lý và các mục đích khác nhau. Đe thuận lợi cho công tác quản lý,
  tập hợp và hạch toán cùng như kiểm tra chặt chõ việc thực hiộn các dịnh mức chi phí, tính toán được kết quả kinh doanh cần phải phân loại CPSX. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo nhừng dặc trưng nhất (lịnh. Xuất phái từ yêu cầu mục đích quản lý khác nhau mà CPSX được phân loại theo các tiêu thức khác nhau. Đây là một số cách phân loại chủ yếu:
  > Phân loại chi phí theo yếu tố chi phi
  > Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
  > Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí
  > Phân loại chi phi ihco quan hệ cúa chi phí với khối lượng công việc, sán phẩm hoàn thành.
  Sau dâv em xin được trình bảy hai cách phân loại chủ yếu:
  ❖ Phân loại theo yếu tố chi phí:
  Căn cứ vào nội dung kinh lế để phân loại, theo quy định hiện hành toàn bộ chi phí
  dược chia thành các yếu tố sau:
  x Chi phí nguyên vật liệu : loàn bộ giá trị nguycn vặt liệu chính, phụ, phụ tùng thay thé, công cụ dụng cụ .sử dụng vào sàn xuất kinh doanh (trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. NGƯT VŨ Huy cẩm. “Ke toản ĩập hợp chi phỉ sản xuất và tỉnh giá thành sàn phấm ”, NXB Thống kê, (1996).
  2. Phan Đức Dũng, "Kế toán chỉ phí giá thành", NXB Thống kê, (2007).
  3. Võ Văn Nhị* *'Ke (oản chi phí sản xuất và tinh giả thành sản phẩm trong doanh nghiệp’ NXB Tài chính.
  4. Vò Văn Nhị, “Kể toán tài chính”, NXB Thống kê (2001).
  5. ĐH Kinh tế TP.HCM, khoa kể toán - kiểm toán, "Ké toán chi phi”, NXB [.ao động, (2009).
  6. Tập thê tác già khoa Ke íoán - Kiểm toán, “Ke toán tài chinh”, NXB Tài chính.NXB Tài chính, (2000).


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiệm hữ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status