Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐÀU
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu đề tài 1
  3. Phương pháp nghiên cửu 2
  4. Phạm vi nghiên cửu 2
  5. Giới thiệu kểt cấu chuycn để 2
  Chương I: cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ KỂ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT
  QUÀ KINH DOANH
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quà kinh doanh 3
  1.1.1. Ke toán bán hàng 3
  1.1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.1.2. Các phươne thức bán hàng 3
  1.1.1.3. Yêu cầu quàn lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng 4
  1.1.1.3.1. Yêu cầu quản lý 4 I
  1.1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 5
  1.1.2. Xác định kết quả kinh doanh 5
  1.1.2.1. Khái niệm 5
  1.1.2.2. Vai trò 5
  1.1.2.3. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh 5
  1.2. Ké toán doanh thu bán hàng: tính theo phương pháp trực tiếp và phương pháp 1
  khấu trừ 6
  1.2.1. Khái niệm 6
  1.2.2. Nguyên tác ghi nhận doanh thu 6
  1.2.3. Chứng từ sừ dụng 6
  1.2.4. Tài khoản sử dụng 6
  1.2.5. Phương pháp hạch toán 7
  1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 11
  1.3.1. Ke toán chiết khau thương mại 11
  1.3.1. ]. Khái niệm 11
  1.3.1.2. Chứng từ sử dụng 11
  1.3.1.3. Tài khoản sử dụng 11
  1.3.1.4. Phương pháp hạch toán 12
  1.3.2. KÌ toán hàng bán bị trả lại 12
  1.3.2.1. Khái niệm 12
  1.3.2.2. Chứng từ sử dụng 12
  1.3.2.3. Tài khoản sử dụng 12
  1.3.2.4. Phương pháp hạch toán 13
  1.3.3. Ke toán giảm giá hàng bán 13
  1.3.3.1. Khái niệm 13
  1.3.3.2. Chứng từ sử đụng 13
  1.3.3.3. Tài khoản sử dụng 13
  1.3.3.4. Phương pháp hạch toán 14
  1.4. Kế toán giá ván hàng bán 14
  1.4.1. Khái niệm 14
  1.4.2. Chứng từ sử dụng 15
  1.4.3 Tài khoản sử dụng 15
  1.4.4. Phương pháp hạch toán 16
  1.5. Ke toán chỉ phí bán hàng 16
  1.5.1. Khái niệm 16
  1.5.2. Chứng từ sử dụne 17
  1.5.3 Tài khoản sử dụng 17
  1.5.4. Phương pháp hạch toán 18
  1.6. Ke toán chi phí quản lý doanh nghiệp 21
  1.6.1. Khái niệm 21
  1.6.2. Chứng từ sừ dụng 21
  1.6.3 Tài khoản sử dụns 2 i
  1.6.4. Phương pháp hạch toán 22
  1.7. Kế toán hoạt động tài chính 25
  1.7.1. Ke toán doanh thu hoạt dộng tài chính 25
  1.7.1.1. Khái niệm 25
  1.7.1.2. Chứng từ sử dụntĩ 25
  1.7.1.3. Tài khoàn sử dụng 25
  1.7.1.4. Phương pháp hạch toán 26
  1.7.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 27
  1.7.2.1. Khái niệm 27
  1.7.2.2. Chứng từ sừ dụng 27
  1.7.2.3. Tài khoản sử dụng 27
  1.7.2.4. Phương pháp hạch toán 27
  1.8. Kể toán hoạt động khác 28
  1.8.1. Kế toán thu nhập hoạt động khác 28

  1.8.1.1. Khái niệm 28
  1.8.1.2. Chứng lừ sử dụng 28
  1.8.1.3. Tài khoản sử dụng 29
  1.8.1.4. Phương pháp hạch toán 29
  1.8.2. Kế toán chi phí hoạt động khác 30
  1.8.2.1. Khái niệm 30
  1.8.2.2. Chứng từ sừ dụng 30
  1.8.2.3. Tài khoản sừ dụng 30
  1.8.2.4. Phương pháp hạch toán 31
  1.9. Kế toán chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31
  1.9.1. Khái niệm 31
  1.9.2. Chứng từ sử dụng 31
  1.9.3 Tài khoàn sử đụng 31
  1.9.4. Phương pháp hạch toán 32
  1.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 33
  1.10.1. Phương pháp tính 33
  10.1.2. Tài khoản sử dụng 34
  Chương II: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TV TNHH TMDV SONG HÀNH
  2.1. Giói thiệu về công ty TNHH TMDV Song Hành 36
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 36
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 36
  2.2.2.1 Chức năng 36
  22.2.2. Nhiệm vụ 37
  2*2. Tổ chức bộ máv quản lý 37
  2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ mảy quàn lý 37
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 37
  2.3. Tổ chức công tác kc toán 38
  2.3.1. Cơ cấu bộ máy kế toán 38
  2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 38
  2.3.3. Hình thức kế toán 39
  2.4. Đánh giá chung 42
  2.4.1. Thuận lợi 42
  2.4.2. Khó khăn 42
  2.4.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 42
  Chương III: THựC TRẠNG TÒ CHỬC CỒNG TÁC KÉ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV
  SONG HÀNH
  3.1. Những vấn đề chung 43
  3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 43
  3.2.1. Chứng từ sử đụng và trinh tự luân chuyển chứng từ 43
  3.2.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 44
  3.3. Kế toán giá vốn hàng bán 47
  3.3.1. Chứng từ sừ dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 47
  3.3.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 47
  3.4. Kế toán chi phí bán hàng 50
  3.4.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyền chứng từ 50
  3.4.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 50
  3.5. Ke toán chỉ phí quản ly doanh nghiệp 52
  3.5.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 52
  3.5.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 52
  3.6. Kế toán doanh thu hoạt động ỉài chính 54
  3.6.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 54
  3.6.2. Một sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 54
  3.7. Ke toán chỉ phí hoạt động tài chính 56
  3.7.1. Chứng lừ sử dụng và trình tự luân chuvển chửng từ 56
  3.7.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trone Quý IV năm 2009 56
  3.8. Ke ỉoán thuế thu nhập doanh nghiệp 58
  3.8.1. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 58
  3.8.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 58
  3.9. Kẻ toán xác định kết quả kinh doanh 60
  3.9.1. Chứng từ sừ dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 60
  3.9.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Quý IV năm 2009 60
  3.10. Bảng xác định kết quả kinh doanh năm 2009 64
  Chương IV: NHẬN XÉT VÀ K1ÉN NGHỊ
  4.1. Nhận xét 65
  4.1.1. Ưu điềm 65
  4.1.1.1. Nhận xét chung về công tv 65
  4.1.1.2. về công tác kế toán 65
  4.1.2. Nhược điềm 66
  4.2. Iột số kiến nghị 66
  4.2.1. Chiết khấu thương mại 66
  4.2.2. Lặp dự phòng giảm eiá hàng tồn kho 67
  4.2.3. Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 68
  4.2.4. Công ty càn thực hiện chiết khấu thanh toán và quan tâm hơn đến vấn đề
  chăm sóc khách hàng 68
  4.2.5. Công ty cần quan tâm hơn đen kc toán quàn trị 68
  4.2.6. Nâng cao trình độ nhân viên trong công ty 68
  4.2.7. Mờ rộng hoạt động kinh doanh 69
  KÉT LUẬN 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
  PHỤ LỤC 73
  LỜI MỞ ĐÀU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngày 11/01/2007 nước ta chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tồ chức thương mại the giới(VTO). Điều này đem đến cho các doanh nghiệp nhừng thuận lợi lớn nhưng cùng không ít khó khăn. Để tồn tại và phát triển ưong điều kiện cạnh tranh khốc liột nhu hiện nay, các doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phát huy được nhữne điểm mạnh, khắc phục được nhũrng điềm yếu. Các doanh nghiệp phải xác định đúng hướng đầu tư gồm ngành nghề kinh doanh, quy mô, chiến lược về mặt hàng, chất lượng, chi phí, giá bán, thị trường và rất nhiều vân đề khác nữa. Do vậy các doanh nghiệp phài dưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời để dạt được các mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên để có được các quvct định đúng đắn cảc nhà quàn trị khi đưa ra quyết định cần phải căn cứ vào tinh hình tài chính của công ty. Tất cả các chỉ tiêu đé đưa ra quyét định đều được thề hiện trên báo cáo tài chính của công ty. Thông tin trcn báo cáo tài chính rất quan Irọng vì nó có khả năng phân tích toàn diộn, trung thực và khách quan về tinh hình tài chính, két quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  Mục đích hoạt động cùa các doanh nghiệp là lợi nhuận đề tái đầu tu và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận càng cao thì tinh hình tài chính càng on định. Vắn đề đặt ra với cảc doanh nghiệp là làm sao đề đạt dược lợi nhuận cao. Do vậy cuối kỳ doanh nghiệp phải xác đinh kết quà hoạt động kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp.
  Muôn vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí của quá trình mua hàng và xác định kết quả kinh doanh vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở đề doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bô ra, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sờ để doanh nghiệp tồn tại và phát triển ngày càng vững chác. Nhận thức tằm quan trọng cùa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh , em chọn dề tài “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành” làm đề tài của mình.
  2. Mục tiêu đề tài
  - Tồng kết và hệ thống nhừng vắn đề liên quan đến kế toán bán hàng và xác dịnh KQKD trong doanh nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng công tác bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH TMDV Song Hảnh.
  - Từ việc đánh giá thực thực trạng công tác bán hàng và xác định K.QKD ở công ty đưa ra ưu nhược điểm và nhừng tồn tại trong công lác kế toán.
  - Đề xuất nhữne eiải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD ở công ty.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được vận đụng trong đề tải là phân tích, tông hợp, so sánh, quy nạp, diễn địch, két hợp eiữa phân tích ]ý luận với thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu.
  4. Phạm vi nghiên cửu
  - Nghiên cứu tình hình bán hàng và xác định KQKD tại -công ty TNHH TMDV Song Hành.
  - Các số liệu của công tv TNHH TMDV Song Hành trong nãm 2009.
  5. Giói thiệu kết cấu chuyên đề:
  Bài chuyên đề có kết cấu gồm 4 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kc toán bán hàng và xác định két quà kinh doanh. Chương II: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TMDV Song Hành. Chương III: 'ITìực trạng tồ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quá kinh doanh tại cône ty TNHH TMDV Song Hành.
  Chương IV: Nhận xét và kiến nghị.
  CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ KẺ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH
  1.1. Nhũng vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:
  1.1.1. Ke toán bán hàng
  l.l. ỉ.l. Khái niệm
  Bán hàng là khâu cuối cùng trong quả trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thươne mại, là quá trình người bán chuyến giao quyền sở hũru hàng hóa cho người mua đề nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền người mua. ỉ.í.1.2. Các phương thức bán hàng
  Hoạt động tiêu thụ thành phầm trong doanh nghiệp có thể tiến hành theo nhiều phương thức, về nguyên tắc kế toán sẽ ghi nhặn nghiệp vụ bán hàng vào sổ sách kế toán khi nào doanh nghiệp không còn quyền sở hữu về hàng hóa nhưng bù lại được quyền sờ hữu về tiền do khách hàng thanh toán hoặc được quyền đòi tiền.
  - Phương thức bán buôn
  Là phương thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh nehiệp sản xuất để thực hiện bán ra hoặc dề gia cône chế biến rồi bán ra.
  Đặc điềm của hàng hóa bán buôn lả hàng hóa vẫn nằm ưong liunh4 vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy giá tri và giá trị sử đụng của hàng hóa chưa được thực hiện. Hàng thường được bán theo lô hàng hoặc bản với số lượng lớn, giá bán biến động tùy vào khối lượng hàns bán và phương thức thanh toán. Trong bán buôn hàng hóa thường bao gồm hai phương thức:
  + Bán hàng qua kho
  + Bán buôn vận chuyển thẳng
  - Phương thức bản [ẻ hàng hỏa
  Là phương thửc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh te, các đơn vị kinh tc tập thể mua về mang tính chất tiêu đùng nội bộ. Đặc điềm là hàng hóa đã ra khói lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùĩig. Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hỏa đã được thực hiện.Bán lc thường bán với số lượng nhỏ hoặc bán đơn chiếc, giá bán thường ổn định. Phương thức bán lẻ thường cổ các hỉnh thức:
  + Bán hàng thu tiền tập trung
  + Bán hàng (hu tiền trực tiếp
  Ngoài hai phương thức trên, trong bán lẻ còn có các hình thức khác như bán lẻ tự phục vụ. bán hàng tự động, .
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thông tu số 03/TT-BTC ngày 13/01/2009 cùa Bộ Tải Chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tc, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đàm an sinh xã hội
  2. Nguyên iý kố toán - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do TS. Phan Đức Dùng chủ biên - Nhà xuất bản Thống kê năm 2007.
  3. Kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do TS. Phan Đức Dũng chù biên - Nhà xuất bản Thống kê năm 2007.
  4. Ke toán lài chính do Phan K.C Dũng chủ biên - Nhà xất bản Thong kê năm 2009.
  5. Tài liộu tham khảo trên Internet.


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Song Hành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

khóa luận công ty cổ phần thương mại dịch vụ tứ quý

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status