Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Lo

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Lo


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Long (ICD – PORD Phúc Long)


  MỤC LỤC
  Mờ dầu Trang 01
  CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÉ TOÁN XÁC DỊNH KÉT QƯẢ KINHDOAN 04
  1.1. Ke toán doanh Ihu bán hàng và cung cấp dịch vụ 04
  1.1.1. Khái niệm doanh thu 04
  1.1.2. Các phương Ihức tiêu thụ 04
  1.1.3. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu 05
  1.1.4. Chứng từ sừ dụng 07
  1.1.5. sồ kế toán 08
  ] .1.6. Kết cấu và nội dung tài khoản sử dụng 08
  1.1.7. Phương pháp hạch loán 10
  1.1.8. Sơ đồ hạch toán 21
  1.2. Ke toán các khoản giàm Irừ doanh thu 22
  1.2.1. Chiết khấu thương mại 22
  1.2.1.1. Khái niệm 22
  1.2.1.2. Nguyên tắc hạch toán 22
  1.2.1.3. Chứng từ và sổ sách 22
  1.2.1.4. Tài khoán sù dụng 23
  1.2. L .5. Phương pháp hạch toán 23
  1.2.1.6. Sơ đồ hạch toán 24
  1.2.2. Hàng bán bị Irả lại 24
  1.2.2.1. Khái niệm 24
  1.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán 24
  1.2.2.3. Chứng từ và sô sách 25
  1.2.2.4. Tài khoản sử dụng 25
  1.2.2.5. Phương pháp hạch toán 25
  1.2.2.6. Sư dồ hạch toán 27
  1.2.3. Giảm giá hàng bán 27
  1.2.3.1. Khái niệm 27
  1.2.3.2. Nguycn tắc hạch toán 27
  1.2.3.3. Chứng từ và sồ sách 27
  1.2.3.4. Tài khoản sử dụng 28
  1.2.3.5. Phương pháp hạch toán 28
  1.2.3.6. Sơ đồ hạch toán 29
  1.2.4. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tãng
  Irực tiếp 29
  1.2.4.1. Thuế ticu thụ đặc biệt 30
  1.2.4.2. Thuế xuất khẩu 32
  1.2.4.3. Thué giá trị gia tăng trực ticp 33
  1.3. Ké toán chi ph Í34
  1.3.1. Chi phí giá vốn hàng bán 34
  1.3.1.1. Khái niệm 34
  1.3.1.2. Nguyên tắc hạch toán 34
  1.3.1.3. Chứng từ và sồ sách 35
  1.3.1.4. Tài khoản sử dụng 36
  1.3.1.5. Phương pháp hạch toán 36
  1.3.1.6. Sơ đồ hạch toán 39
  1.3.2. Chi phí bán hàng 40
  ỉ .3.2.1. Khái niệm 40
  1.3.2.2. Nguyên lác hạch toán 40
  1.3.2.3. Chứng từ và so sách 40
  1.3.2.4. Tài khoản sử dụng 40
  1.3.2.5. Phương pháp hạch toán 41
  1.3.2.6. Sa đồ hạch toán 43
  1.3.3. Chi phí quăn lý doanh nghiệp 44
  ỉ.3.3.1. Khái niệm 44
  1.3.3.2. Nguyên lắc hạch toán 44
  1.3.3.3. Chứng từ và sổ sách 44
  1.3.3.4. Tài khoản sử dụng 44
  1.3.3.5. Phương pháp hạch toán 45
  1.3.3.6. Sơ đồ hạch toán 48
  1.3.4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 49
  1.3.4.1. Khái niệm 49
  1.3.4.2. Chứng từ và sổ sách 49
  1.3.4.3. Tài khoàn sử dụng 49
  1.4. Ke toán doanh Ihu hoại động tài chính và chi phí lài chính 53
  1.4.1. Doanh thu hoạt động tài chính 53
  1.4.1.1. Khái niệm 53
  1.4.1.2. Nguycn tẳc hạch toán 54
  1.4.1.3. Chứng từ và sổ sách 54
  1.4.1.4. Tài khoán sử dụng 55
  1.4.1.5. Phương pháp hạch toán 55
  1.4.1.6. Sơ đồ hạch toán 57
  1.4.2. Chi phí tài chính 58
  1.4.2.1. Khái niệm 58
  1.4.2.2. Nguyên tẩc hạch toán 58
  1.4.2.3. Chứng từ và sổ sách 58
  1.4.2.4. Tài khoán sừ dụng 58
  1.4.2.5. Phương pháp hạch toán 59
  1.4.2.6. Sơ đồ hạch toán 61
  1.5. Ke toán hoạt động khác 61
  1.5.1. Ke toán thu nhập khác 61
  1.5.1.1. Khái niệm 61
  1.5.1.2. Nguycn tắc hạch toán 62
  1.5.1.3. Chứng từ vả sổ sách 62
  1.5.1.4. Tài khoàn sử dụng 62
  1.5.1.5. Phưưng pháp hạch toán 63
  1.5.1.6. Sơ đồ hạch toán 65
  1.5.2. Ke toán chi phí khác 65
  1.5.2.1. Khái niệm 65
  1.5.2.2. Nguyên tắc hạch toán 66
  1.5.2.3. Chứng từ và sổ sách 66
  1.5.2.4. Tài khoản sử dụng 66
  1.5.2.5. Phương pháp hạch toán 66
  1.5.2.6. Sơ đồ hạch loán 68
  1.6. Ke toán xác đinh kết quà kinh doanh 68
  1.6.1. Khái niệm 68
  1.6.2. Nhiệm vụ của kể toán xác đinh kết quà hoạt đông kinh doanh 69
  1.6.3. Nguvên tắc hạch toán 70
  1.6.4. Vai trò 71
  1.6.5. Chứng từ và sồ sách sử dụng 71
  1.6.6. Tài khoản sừ dụng 71
  1.6.7. Phương pháp hạch toán 72
  1.6.8. Sơ đồ hạch toán 74
  1.6.9. Phản ánh vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 75
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KÉ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN PHÚC LONG 77
  2.1. Giới thiệu về công ty Phúc Long 77
  2.1.1.1. ịch sừ hình thành và phát triền 77
  2.1.1.1. Giới thiệu chung 77
  2.1.1.2. Quá trình phái triền cùa công ty 77
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ và đặc điốm kinh doanh dịch vụ vận tải cùa
  công ty 78
  2.1.2.1. Chức năng 78
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 79
  2.1.2.3. Đặc điểm cùa hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tài 79
  2.1.3. Cơ cấu, quy mô tổ chửc kinh doanh 79
  2.1.3.1. Sơ đồ tồ chức 80
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 80
  2.1.4. Tố chức công tác kế toán tại công ty cồ phần Phúc Long 83
  2.1.4.1. Sơ đồ tồ chức bộ máy kế toán 83
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận 83
  2.1.4.3. Tồ chức vận dụng chế độ kế toán 85
  2.1.4.4. Tổ chức vận dụng ché dộ chứng từ kế toán 86
  2.1.4.5. Tồ chức vận dụng hệ thống tài khoàn kế loán 86
  2.1.4.6. Tồ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế loán . 86
  2.1.4.7. Tồ chức vận dụng chế độ sổ kế toán 86
  2.1.5. Nhừng thuận lợi và khó khăn 87
  2.1.5. ]. Thuận lợi 87
  2.1.5.2. Khó khăn 88
  2.2. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quá kinh doanh tại Công ty cồ phần Phúc Long tháng 12 năm 201 ] 88
  2.2.1. Ke toán doanh thu cung cấp dịch vụ 89
  2.2.1. !. Khái niệm 89
  2.2.1.2. Nguycn tắc hạch toán 90
  2.2.1.3. Chứng từ sử dụng 90
  2.2.1.4. 'lai khoản sừdụng 91
  2.2.1.5. sồ kế toán 92
  2.2.1.6. Phương pháp hạch toán 92
  2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 95
  2.2.2. ]. Khái niệm 95
  2.22.2. Chứng từ sử dụng 96
  2.2.2.3. Tài khoản sử dụng 97
  22.2.4. sồ sách và trình tự ghi chcp 97
  2.2.2.5. Phương pháp hạch toán 97
  2.2.3. Kê toán chi phí 97
  2.2.3.1. Kế toán chi phí giá vốn hàng bán 97
  2.23.2. Kế toán chi phí bán hàng 109
  2.2.33. Kc toán chi phí quàn lý doanh nghiộp 109
  2.2.4. K.C toán hoạt động tài chính 117
  2.2.4.1. Ke toán doanh thu hoạt động tài chính 117
  2.2A.2. Ke toán chi phí hoạt động tài chính 119
  2.2.5. Kê toán hoạt động khác 120
  2.2.5.1. Kế toán thu nhập khác 120
  2.2.5.2. Kế toán chi phí khác 122
  2.2.6. Ke toán chi phí thuế Ihu nhập doanh nghiệp 124
  2.2.6.1. Khái niệm 24
  2.2.6.2. Trình tự hạch toán 124
  2.2. Ó.3. Tài khoàn sử dụng 125
  2.2.6A. Chứng từ sừ dụng 125
  2.2.6.5. sồ sách kế toán 125
  2.2.6. Ó. Phương pháp hạch toán 126
  2.2.7. Kế toán xác định kết quà kinh doanh 127
  2.2.7.1. Cấu thành lợi nhuận của doanh nghiệp 127
  2.2.7.2. Tài khoản sử dụng 127
  2.2.7.3. Chứng từ và sồ sách sừ dụng 127
  2.2.7.4. Phương pháp hạch toán 128
  2.2.7.5. Sơ đồ hạch toán 131
  2.2.7.6. Phàn ánh vào báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh 132
  2.3. Đánh giá tình hình quàn lý và lố chức kế toán tại công ty 133
  2.3.1. Ưu điếm 133
  2.3.1.1. về bộ máy quản lý công ty 133
  2.3.1.2. về công tác kế toán tại công ty 133
  2.3.2. Nhược điềm 138
  2.3.2.1. về mặt hoạt dộng của công ty 138
  23.2.2. về công tác kế loán doanh thu, chi phí và xác dịnh kết quả
  kinh doanh 139
  CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CỔNG TY CỔ PHÀN PHÚC LONG 141
  3.1. Nhận xct chung 141
  3.2. Kiến nghị 141
  3.2.1. về phương hướng quàn lý và hoạt động của công ty 141
  3.2.2. về tồ chức bộ máy kc toán 142
  3.2.3. về công lác kế toán doanh Ihu, chi phí và xác định KQKD 142
  3.2.4. về các hoạt động kiềm soát 147
  3.2.5. về giài pháp tăng doanh Ihu 148
  Kết luận
  1. Tính cấp thiết cùa dề tài
  Toàn cấu hoá vã hội nhập đang là môt xu thể khách quan và diễn ra nhanh chỏng Sư kiên Viêt Nam chinh thúc gia nhâp WTO đánh dấu thời kỳ thuận lợi mã cũng nhiều thách thức của cảc doanh nghiệp ViêtNam Đe tồn tai và phát triển trong nển kinh tế hội nhập này, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực canh tranh của hàng hoá dịch vụ cũng như Nhã nưỡc phài nâng cao năng lưc canh tranh của nền kinh tể đề cơ chế till trưòng vẫn nằm trong vòng kiềm soát của Nhà nước Nầng lực cạnh ừanh của nền kinh tể lại phụ thuộc vào cơ chế chinh sảch cùa Nhà nuởc, năng lực và hiêu quả hoatđộng cùa cảc doanh nghiệp Theo đó, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả phài dựa trên cơ sờ lả hành lang pháp luât ồn đinh, chặt chẽ, linh hoạt và các chinh sách quàn lý có hiệu quả cùa nhà quàn ừị doanh nghiệp.
  Điều quan trong hàng đằu đối VỚI một doanh nghiệp lả hoạt động kinh doanh phải thu đươc lợi nhuân, đề đạt đươc điểu đó đòi hòi các doanh nghiệp phải có biộn pháp kinh té kỹ thuật phù hợp dé thực hiện hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp mình. Như vậy, trên thực tế tất cà các doanh nghiệp, kế toán đã phàn ánh, lính toán chính xác kết quà hoạt dộng kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định rõ các nhân tố ành hường đến hoại động của doanh nghiệp, lừ đó nhận định nguyên nhân làm tảng giảm lợi nhuận trong kỳ, nhàm có biện pháp khắc phục thiếu sót trong kinh doanh cũng như trong quản lý, tạo điều kiện thúc đầy việc kinh doanh ngàv càng hiệu quả.
  Ngành vận tài hiện nay chiếm vị trí không nhò trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cỏ ành hường đến hàng loạt mặt hàng sàn xuất vật chất. Hoạt động nãy có những nét đặc thũ riêng và có sự khác biệt đãng kể so VỠ1 các ngành sàn xuất khác. Trong đó Cảng là nơi tập trung, là đầu mối lưu thông hàng hoá.
  Công ty cồ phần Phúc Long là càng tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải được 16 năm và đã khàng định dược vị trí trong việc khai thác càng.
  Vi thế, em chọn để tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ Phần Phúc Long” đề tìm hiểu thực tế công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quà kinh doanh tại đơn vị thực tế.
  2. Tình hình nghiên cứu
  - Tham khảo cơ sở lý luận kế toán xác định kết quả kinh doanh.
  - Thu thập tài liệu về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong tháng 12 năm 2011.
  - Nhận xét ưu điếm và những tồn tại của công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cố phần Phúc Long. Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuyết điểm công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Giới thiệu về công ty, phàn ánh thực trạng công tác kế toán xác định kết quà kinh doanh tháng 12/2011. Từ đó đưa ra ý kiến đóng góp nhàm hoàn thiện công tác kế loán xác định kếl quả kinh doanh tại công ty.
  4. Nhiệm vụ nghicn cứu
  Nghiên cứu công tác kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí và xác dịnh két quà kinh doanh tháng 12/2011 tại công ty.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thống kê kinh nghiệm và thu thập thông tin:
  - Thống kê kinh nghiệm: Thông qua việc lấy ý kiến trực tiếp từ các anh chị các phòng ban để có thêm thông tin về công ty. Tiếp xúc, gặp gỡ và đặt các câu hỏi trực tiếp VỚI các anh chị trong phòng kế toán.
  - Thu thập thông tin: Dựa vào số liệu có sẵn về doanh thu cung cấp dịch vụ, chi phí thực tế phát sính của công ty trong tháng 12 năm 2011. Thông qua các hoá đơn, chứng từ, số kế toán từ phòng kế toán và phòng khai thác của công ty.
  6. Các kết quà đạt đưực
  Sau thời gian Ihực tập và nghiên cứu tình hình kế toán xác dịnh kết quà kinh doanh lại công ty cổ phàn Phúc Long, em hy vọng sẽ dạt dược những kết quà như sau:
  ã I ỉiổu rõ tổ chức công tác kế toán tại công ty cồ phần Phúc Long
  ã Nắm dược các thức ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động sàn xuất và cung cấp dịch vụ tại công ly.
  ã Nhận biết được các đicm mạnh và các điổm còn chưa hoàn thiộn của công tác kế toán tại công ty cũng như đề ra một số biện pháp tham khào nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quà kinh doanh tại công ty.
  7. Ket cấu của khóa luận tát nghiệp:
  Khoa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sờ lý luận chung về kế toán xác định kết quà kinh doanh. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công tv cổ phần Phúc Long.
  Chương 3: Kiến nghị đối với công tv cồ phần Phúc Long.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. “Ké toán tài chính I” - Th.s Trịnh Ngọc Anh - ĐH Kỳ Thuật Công Nghệ TP.HCM”- Nhà xuất bản thống kê năm 2011.
  2. “Kế toán tài chính” - PGS.TS.Vỗ Vãn Nhị (chủ bicn) - ĐH Kinh tế TP.IICM - Nhà xuất bản tài chính năm 2010.
  3. “Chuẩn mực kế toán số 14” - Bộ Tài Chính, Nhà xuất bản thống kê năm 2009.
  4. Tài liệu nội bộ cõng ty cồ phần Phúc Long.
  5. Khoá luận tốt nghiệp các khóa trước.
  6. Qua mạng Internet.
  http://www.webketoan.vn/traiigchu/ http://www.mof.^ov.vn/portal/page/portal/roof vn


  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Lo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Phúc Lo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status