Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại công ty cổ phần tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại công ty cổ phần tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại công ty cổ phần tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh  ệ MỤC LỤC

  ậ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  ệ DANH MỤC CÁC BẢNG V
  ệ DANH MỤC CÁC sơ ĐÒ vi
  ? LỜI MỞ ĐÀU 1
  Ắ .
  7 1. Tính cấp thiáỉ của đề tài ]
  1 2. Mục đích nghiên cửu đê tài ]
  *T 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ]
  V 4. Phương pháp nghiên cữu 2

  T 5. Các kêt quả đat đưạc của đê ỉài 2
  è ã ã
  ' 6. Kêt câu khóa luận 2
  A
  T CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU ệ - NỢ PHẢI TRÀ * " 3
  Ả * ã
  ? 1.1. Tông quan vê kê toán nợ phài thu - nợ phải trả 3

  * 1.1*1. Đôi với công tác kê toán nợ Ị)hài thu 3
  l^r
  V 1.1.2. Đối với công ĩác kể toán nợ phải trà 4
  ■ỊtỊ
  * 1.1.3. Nhiệm vụ cửa kế toán nợ phải thu - nợ phải trả 5
  á ã
  ' 1.2. Nội dung kê toán công nợ phải thu phải trả 6
  è
  ' 1.2.1 .Kê toán nơ phài ĩhu 6
  1.2.1.] Kê toán nợ phải thu khách hàng 6
  ề _ ,
  * ] .2.1.2 Thuế GTGTđược khấu trừ ] ]

  í 1.2.1.3. Kế toán nợ phải thu nội bộ 16
  í 1.2.1.4. Ke ỉoớn nợ phải thu khác 2 ì
  í 1.2.1.5. Kể toán dự phòng nợ phải thu khó đồi 25
  £
  í 1.2.1.6. Kê toán khoán tạm ửiig 28
  Sc
  í 1.2.1.7. Kế toán các khoản cắm cố, kỹ quỹ, ký cược 30
  ?
  í ] .2.2. Kế toán nơ phải ĩrả 33
  lễ
  1.2.2. ] Kế toán nợ v-av iigẳn han 33
  1.2.2.2 Kế toán nợ phải trà người bán 38 

  V
  %ế 1.2.2.3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 45
  & 1.2.2.4 Kế toán nợ phải Irả người lao đông 50
  i
  ^ 1.2.2.5 Kế toán nợ phải trà nội bộ 55
  ^ 1.2.2.6 Kế toán nợ phải trà khác 60
  ? CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NỢ PHẢI ặ ĨHƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẰN TƯ VÁN VÀ GIAO NHẬN VẠN HẠNH ị [ EVERGOOD CLC) 66
  ^ 2.1. Giới thiệu chung về Công Ty CP Tư vẩn và Giao Nhân Vạn Hạnh 66
  i
  « 2.1.1. Quá trình hình ỉhàith và phát triển ỉại công ty 66
  V
  Ặ 2.1.2. Chức nâng và nhiệm vụ 67
  i
  35 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản iý tại Công Ty 69
  i
  £ 2.2. Thực trạng tổ chức công tác ká toán nạ phải thu - nọ” phải trả tai Công Ty CP
  I Tư Vấn Và Giao Nhận Vạn Hanh (EVERGOOD CLC). 77
  2.2.1. Kế toán nợ phải ĩhu 77
  ^ 2.2.1.1 Các khoản nợ phải íht( phát sinh tại EVERGOOD 77
  A 2.2.1.2 Kế toán nợ phải thư khách hàng 77
  ^ 2.2.1.3. Kế toán thuế GTGTđược khấu trừ 84
  V
  ^ 2.2.1.4. Kế toán các khoản nợ phái ĩhit khác 88
  ý
  2.2.1.5. Kế toán khoán tạm ửiig 93
  V
  ^ Tóm tắt sơ lược tống (Ịitan về nợ phải ĩhu tại EVERGỠOD CLC 99
  V
  2 2.2.2. Kế toán các khoán nợ phải trà 100
  ầ 2.2.2.1 Các khoán nợ phải trả phới sinh ĩợị EVERGOOD 100
  V
  ă 2.2.2.2 Kế toán phải trá người bán 100
  % 2.2.2.3. Ke toán các khoải} íhitể phải nộp cho nhà nước 106
  5^ 2.2.2.4 Kể toán phải trả chơ ngtrời ỉao động 110
  IS 2.2.2.5 Kể toán nợ phải trả khác 116
  ^ Tóm íẳí sơ iược tồng íỊiian về nợ phải ỉrả íại EVERGOOD CLC 122
  ệ CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KỂ TOÁN
  ẳ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CP TƯ VÁN VÀ GIAO NHẬN VẠN HẠNH 124
  S 3.1. Nhận xét 124
  ẳ 3.1.1. Ưa điếm 124
  ầ 3.1.2. Nhược điếm 125
  ế 
  ?
  ệ 3.1. Kiến Nghi 127
  ậ KẾT LUẬN 130
  ậ PHỤ LỤC 132


  LỜI MỞ ĐẦU
  ******
  1. Tính Cấp thiết cùa đề tài
  Đồi với bẩt kỳ môt nền kinh tể nào. viêc tổ chức công tác ká toán một cách hạp lý có vai trò hết sửc quan trong, đặc biệt để thực hiện tổt viêc quân lý kinh tể ờ doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán tồt là điểu kiên để phát huy đẩy đù các chức năng nghiệp vụ của ká toán đồng thài giảm chi phí tói mức thẩp nhất.
  Và đồi v<ri công tác kể toán nợ phải thu - nợ phải trà nói riêng doanh nghiệp cẩn phải năm vững về nôi dung và cách quàn lý nhẳm tránh các hao hut ngân sách, điều chinh tình hình tài chính, chù đông trong các giao dich. duy trì tổt các mối quan hệ với đồi tác. đâm bảo không vi phạm pháp luật .phát triển đưcrc các mối quan hê trong và ngoài doanh nghiêp. Mặt khác, cỗn cứ vào tình hình nợ phải thu - no&#039; phải trả ta có thể đánh giá đirạc tình hình tài chính của doanh nghiệp về khà năng thanh toán, khà năng huy đông vốn. tình hình chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vồn.
  Nhân thửc được tẩm quan trọng trên nên tôi đã đì sâu vào nghiên cứu thực tế tại Công Ty cồ Phẩn Tư vẩn Và Giao Nhận Vạn Hạnh để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp vái đề tài: “Công tác kể ỉoán nợ phải thu - n<r phải trả tai Công Ty cổ Phẩn Tư Vẩn Và Giao Nhận Van Hạnh”.
  Mạc đích nghiên cúu đề tài
  - Tổng hợp ca sờ lý luận của kể toán nạ phải thu - nợ phài ưả.
  - Thu thập, đánh giá tình hình tổ chức công ỉác kể toán nơ phải thu - nạ phải trả tại Công Ty CP Tư vẩn Và Giao Nhận Van Hạnh.
  - Đề xuất một sổ kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiên công tác kể toán nạ phải thu - no&#039; phải trả tại Công ty.
  3. Nhiệm vụ nghiên cúu
  Nhiệm vu của để tài là tìm hiểu CO’ sờ lý luân của kế toán nợ phải thu - nợ phải trả đúng theo quy đinh hiện hành làm CO&#039; sờ để đì sâu tìm hiểu, phân tích tình hình áp dung vào thực ỉể của Công Ty CP Tư vấn Và Giao Nhân Vạn Hạnh. Tữ đó rút ra những nhận xét ưu nhược điểm về tình hình áp dụng vào công ỉác kể ỉoán n<r phải thu - n<r phài tại công ty. Cuối cùng trên CO’ sả nhận xét nêu ra sẽ đề xuẩt những kiến nghị của bân thân nhẳm hoàn thiện và phát triển công tác kế toán no&#039; phải thu - nạ phải trà tại đơn vị này.
  Phương pháp nghiên cúu
  - Phương pháp thu thập: Thu (hập các quy định của pháp luật về công tác kế toán, các quy đinh của công ty vể nơ phải thu - nợ phải ưả.
  - Phưcmg pháp tâp hop: Tập hạp các chững tũ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán no&#039; phải thu - no&#039; phải trả.
  5. Các kết quả đạt được cùa đề tài
  - Đề tài đâ đì sâu tìm hiểu, nghiên cửu tương đồi đẩy đù các khía cạnh của công tác kể toán nợ phải thu - nợ phải trà tại công ty CP Tư vẩn Và Giao Nhận Vạn Hanh.
  - Qua việc đì sâu tìm hiểu và phân Ưch tình hình thực tế tại công ty. để tài đã đưa ra những nhân xét và kiến nghi sát với thực tế và phẩn nào phát huy Ưnh hiệu quà của công tác kế toán no’ phải thu - no&#039; phải trả tại công ty.
  6. Ket cấu khóa luận Khóa luận gồm 3 chương:
  s Chưcrng 1: Co’ sả lý luận về hoạch toán kể toán nơ phải thu - nợ phải trà.
  s Chương II: Thực trạng tồ chức công tác kể toán tại Công Ty CP Tư vẩn Và Giao Nhận Vạn Hạnh (EVERGOOD CLC).
  s Chương III: Nhân xét và kiển nghị về công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công Ty CP Tư vẩn Và Giao Nhận Van Hạnh (EVERGOOD CLC).
  Trong quá trình nghiên cứu và viết khóa luận do trình độ và thỡi gian có hạn nên trong khóa luân tổt nghi ép sẽ không tránh khỏi những thiểu sót. Do đố. mong đưtrc những ý kiển đóng góp cùa quý thấy cồ cũng như các Anh. Chị trong công ty để khóa luận này được hoàn thiên hơn.
  Xin chân thành cảm ơn.
  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NỢ PHẢI THU-NỢ PHẢI TRẢ
  1.1 Tổng quan về kế toán nọ phải thu - nợ phải trả ỉ.1.1 Đổi với công tác kể toán nợ phái thu ỉ.ỉ.i.ỉ Khái niệm
  Nạ phải thu là khoản phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp khi doanh nghiệp thưc hiện việc cung cap hàng hóa. sàn phẩm, dich vụ và những trường họp khác liên quan đến một bộ phân vổn của doanh nghiêp bị chiếm dụng tạm thời như chi hộ chođcrn vị bạn hoặc cẩp trên, cho mư<m ngắn hạn .
  i.i.i.2 Phân hai
  => Phân loại theo thài gian thu hồi nự: Gổm nợ phải thu ngăn hạn và nợ phài thu dài hạn.
  * Nạ phải thu ngắn hạn: là khoản nạ có thời han thu hồi không quá một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thướng nểu chu kỳ kinh doanh lớn h<yn 12 tháng.
  ã Nạ phải thu dài hạn: là khoản nợ có thái hạn thu hổi hơn một năm hoặc quá một chu ký kinh doanh bình thướng nểu chu kỳ kinh doanh lớn h<m 12
  tháng.
  => Phân loại theo tính chẩt: Gồm phải thu thương mại và phải thu khác.
  Ị. ỉ. ì.s Một số biện pháp kiểm soát nợ phải íhit
  - Luôn theo dõi chặt chẽ tầt cà các khoản nợ phải thu tại đcrn vị
  + Lập danh sách theo dõi chi tiết từng đổi tưựng đã và đang no’ doanh nghiệp tao điều kiện thuận lại trong việc đồi chiếu, kiểm tra. và thu hồi no&#039;.
  + Cuổi tháng kế toán ti én hành tổng họp số no&#039; phải thu tại đcrn VỊ để theo dõi đirạc tổng thể tình hình nạ phài thu đển thd&#039;i điểm này. đồng thãi báo cáo cho BGĐ làm ca sờ đưa ra các quyết đinh và đinh hướng nhằm thu hồi nhanh chóng các khoản nạ tổn đong.
  + Sắp xếp "tuổi" của các khoàn nơ phải thu theo từng loại, từng đối tương để lên kế hoach và thòi gian thu hổi các khoàn nạ môt cách hợp lý và khoa học.


  Xem Thêm: Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại công ty cổ phần tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại công ty cổ phần tư vấn và giao nhận Vạn Hạnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status