Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng tại phân xưởng ch

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng tại phân xưởng ch


  Khóa luận tốt nghiệp dài 118 trang
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng tại phân xưởng chế biến hàng đông lạnh thuộc xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I: TỔNG LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG -TIỀN
  THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 5
  I. TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 6
  II. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ, MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG
  TRONG DOANH NGHIỆP. 8
  III. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN L ƯƠNG
  VÀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. . 11
  1. Nguyên tắc trả lương: . 11
  2. Nguyên tắc hạch toán lương: 12
  IV. CHẾ ĐỘ LƯƠNG CẤP BẬC VÀ LƯƠNG CHỨC VỤ. . 13
  1. Lương cấp bậc. . 13
  2. Lương chức vụ: 16
  V. TIỀN LƯƠNG THEO CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA NH À NƯỚC VÀ
  TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN. . 17
  1. Tiền lương theo chế độ chính sách của nhà nước. . 17
  2. Tiền lương của công ty cổ phần. . 17
  VI. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP: 18
  1. Tiền lương theo thời gian: 18
  2. Trả lương sản phẩm: . 19
  VII. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG NGUỒN TRẢ LƯƠNG: . 24
  1. Quỹ tiền lương: . 24
  2. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương: 27
  3. Quy định việc xây dựng đ ơn giá tiền lương trong doanh nghi ệp để trình
  duyệt 29
  VIII. CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP. . 30
  1. Khái niệm, mục đích, yêu cầu tiền thưởng. . 30
  2. Điều kiện thưởng: . 31
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC T IỀN L ƯƠNG -TIỀN TH ƯỞNG TẠI PHÂN X ƯỞNG CHẾ BIẾN H ÀNG ĐÔNG L ẠNH
  THUỘC XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THUỶ SẢN KHÁNH HOÀ 32
  A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ
  THUỶ SẢN KHÁNH HOÀ. 33
  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 33
  1. Qúa trình hình thành: 33
  2. Chức năng và nhiệm vụ . 34
  II. TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KIN H DOANH C ỦA XÍ
  NGHIỆP . 35
  1.Các nhân t ố ảnh h ưởng đến hoạt động sản xuất kin h doanh của xí
  nghiệp. 35
  2. Tình hình hoạt động sảnxuất kinh doanh của xí nghiệp trong thời gian
  qua: . 42
  B. TH ỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC T IỀN L ƯƠNG -TI ỀN
  THƯỞNG TẠI PHÂN X ƯỞNG CHẾ BIẾN ĐÔNG LẠNH THUỘC X Í
  NGHIỆP KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ THUỶ SẢN KHÁNH HOÀ. . 56
  I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN L ƯƠNG
  TẠI XÍ NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ TẠI PHÂN XƯỞNG NÓI RIÊNG. . 56
  1. Tình hình lao động: . 56
  2. Về tình hình trang thiết bị: 59
  3. Tình hình thu mua nguyên vật liệu 60
  4. Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của xí nghiệp. 68
  II. TH ỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC T IỀN L ƯƠNG-TI ỀN
  THƯỞNG TẠI PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN HÀNG ĐÔNG LẠNH 73
  1. Tình hình t ổ chức lao động tại phân x ưởng chế biến h àng đông l ạnh
  thuộc xí nghiệp khai thác và thuỷ sản Khánh Hoà. 73
  2. Nội dung công tác tiền l ương, tiền thưởng tại phân x ưởng chế biến
  hàng đông lạnh. 78
  3. Đánh giá về công tác tiền lương -tiền thưởng tại phân xưởng chế biến
  hàng đông lạnh. 100
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THI ỆN
  CÔNG TÁC T Ổ CHỨC TIỀN L ƯƠNG –TI ỀN TH ƯỞNG TẠI PHÂN
  XƯỞNG CHẾ BIẾN HÀNG ĐÔNG LẠNH. 103
  I. BIỆN PHÁP THỨ I.: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI TIỀN
  LƯƠNG CHO CÁC B Ộ PHẬN TẠI PHÂN X ƯỞNG CHẾ BIẾN H ÀNG
  ĐÔNG LẠNH . . 104
  II. BI ỆN PHÁP THỨ II. : TẠO NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ GIẢM
  HAO HỤT NGUYÊN VẬT LIỆU. 109
  III. BI ỆN PHÁP THỨ III. : HOÀN THIỆNCÔNG TÁC KHEN THƯ ỞNG
  TẠI PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN HÀNG ĐÔNG LẠNH . 111
  IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG QUỸ TIỀN LƯƠNG . 115
  KIẾN NGHỊ VÀKẾT LUẬN . 117


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
  Trong bối cảnh hiện nay khi đất nước đang có nhiều đổimới, nền kinh
  tế ngày càng phát tri ển. Chúng ta đang ch uyển sang nền kinh tế thị tr ườngcó
  sự quản lý của nh à nư ớc. Nhà nước chỉ quản lý ở tầm vĩ mô c òn các doanh
  nghiệp tự tiến hành hạch toán kinh doanh độc lập thì đây chính là nhân tố thúc
  đẩy nền kinh tế nói chung v à các doanh nghi ệp nói ri êng đi lên b ằng chính
  sức lực của mình.
  Tuy nhiên trong quá trình đổi mới hiện nay của nền kinh tế th ì đã gây
  ra không ít khó khăn bư ớc đầu cho các doanh nghi ệp, đặc biệt l à chính sách
  tiền lương,ti ền thưởng cho người lao động m à đòi hỏi các doanh nghiệp phải
  quan tâm đún g m ực. Để t ồn tại v à phát tri ển trong điều kiện cạnh tranh gay
  gắt nh ư hi ện nay thì doanh nghi ệp không những tạo ra một c ơ cấu laođộng
  hợp lýmà còn ph ải tổ chức công tác tiền l ương, tiền thưởng cho có hiệu quả .
  Nó ảnh hưởng rất lớn đến v iệc sử dụng nhân tố lao động, là m ột nhân tố quan
  trọng h àng đầu.Việc giải quyết nh ư th ế n ào đ ể ng ười lao động thực sự hiểu
  đúng nghĩa về tiền l ương, tiền thưởng giúp họ thấy rõ đựợc tiền lương của họ
  là bao nhiêu? Nó có x ứng đáng với hao phí sức lao đ ộng m à h ọ bỏ ra hay
  không là r ất quan tr ọng v à c ần thiết. Từ đó đ òi h ỏi các doanh nghiệp phải
  quan tâm thích đáng. Có như v ậy mới phát huy đựợc vai tr òđòn bẩy kinh tế
  của tiền lương, nâng cao được hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp.
  Việc tổ chức công tác tiền l ương, tiền thưởng có hiệu quả l à tiềnlương,
  tiền thưởng phải thểđựợc tính công bằng, mức lương hợp lý để đảm bảo được
  mức sống cho ngư ời lao đ ộngvà gia đ ình h ọ từ đó giúp họ ho àn thành t ốt
  nhiệm vụ.
  2
  Nắm bắt được vấn đề n ày, Đảng v à Nhà nước đã không ng ừng cải tiến
  chế độ tiền l ương sao cho phù h ợp với điều kiện phát triển củ a x ã hội. Các
  doanh nghi ệp cũng cố gắng l àm sao đ ể công tác tổ chức tiền l ương, ti ền
  thưởng đạt hiệu quả nhất.
  Ở nước tahiện nay ngành chế biến thủy sản là m ột ngành kinh tế mũi nhọn,
  tuy nhiên xuất phát từ tính m ùa vụnên lao động có sự biến động. Từ đó nó ảnh
  hưởng đến công tác tổ chức tiền lương và tiền thưởng của các doanh nghiệp.
  Chính vì vậy em quyết định chọn đề tài:
  “Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thi ện công tác tổ chức tiền l ương,
  tiền th ưởng tại phân x ưởng chế biến h àng đông l ạnh thuộc xí nghiệp khai
  thác và dịch vụ thủy sản Khánh H òa”làm đề tài tốt nghiệp của m ình. Hi v ọng
  rằng sự đóng góp của đề t ài sẽ giúp cho xí nghiệp tổ chức t ốt công tác tiền
  lương ti ền thưởng cho người lao động tại phân xưởng.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Tập vận dụng lý thuyết v ào th ực tiễn nhằm củng cố, bổ sung và nâng
  cao kiến thức đã được học ở nhà trường.
  Hệ thống hóa những vấn đề lý lu ận chung về công tác tổ chức t iền
  lương và ti ền thưởng trong các doanh nghiệp.
  Phân tích, đánh giá thực trạng của việc tổ chức công tác tiền l ương, tiền
  thưởng ở phân x ưởng chế biến h àng đông l ạnh. Từ đó chỉ ra những mặt tí ch
  cực, nhược điểm và nguyên nhân gây ra.
  Đưa ra m ột số biện pháp góp phần ho àn thi ện công tác tổ chức tiền
  lương và ti ền thưởng tại phân xưởng.
  3. ĐỐITƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
  Trong cuốn luận văn n ày, em xin ch ọnđ ối tượng nghi ên cứu l à công
  tác ti ền lương, ti ền th ưởng tại phân x ưởng chế biến h àng đông l ạnh thuộc xí
  nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh H òa.
  3
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các sự vật hiện tượng có liên quan đến
  công tác tổ chức tiền l ương, ti ền th ưởng. Cụ thể l à đi sâu vào phân tích và
  đánh giá việc thực hiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng ở phân xưởng
  trong thời gian qua và từ đó có cở sở để đề ra các biện pháp nhằm góp phần tổ
  chức tốt công tác tiền lương, tiền thưởng trong thời gian tới.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Để thực hiện đ ược đề t ài này, em đ ã sử dụng các ph ương pháp nghiên
  cứu sau:
  - phương pháp hệ thống hóa.
  - phương pháp so sánh.
  +so sánh bằng số tuyệt đối.
  + so sánh bằng số tương đối.
  - phương pháp phân tích chi tiết.
  + phân tích các bộ phận cấu thành.
  +phân tích theo thời gian.
  + phân tích theo các nhân tố ảnh hưởng.
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.
  Em đã cố gắng l àm rõ v ề mặt lý luận của công tác tổ chức tiền l ương,
  tiền thưởng trong các doanh nghiệp.
  Trên cơ sở về mặt lý lu ận em đ ã đi sâu vào phân tích, đánh giá , ch ỉ ra
  những mặt tích cực cũng nh ư những thiếu sót còn tồn tại v à nguyên nhân làm
  cho công tác t ổ chức tiền l ương, ti ền th ưởng ở phân x ưởng chế biến h àng
  đông lạnh thuộc xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa chưahiệu
  quả.
  Qua nghiên cứu lý luận v à th ực tiễn công tác tổ chức tiền lương, ti ền
  thưởng ở phân x ưởng chế biến h àng đông l ạnh, kết hợp với t ư duy c ủa bản
  thân, em đ ã m ạnh dạn đ ưa ra m ột số biện pháp nhằm góp phần hoàn thi ện
  4
  công tác t ổ chức tiền l ương, tiền th ưởng ở phân x ưởng chế biến h àng đông
  lạnh thuộc xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa.
  6. BỐ CỤC CỦA CUỐN LUẬN VĂN.
  Cuốn luận văn này ngoài phần mở đầu thì nó g ồm 4 phần:
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN
  LƯƠNG –TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN L ƯƠNG-TIỀN TH ƯỞNG Ở PHÂN X ƯỞNG CHẾ BIẾN H ÀNG ĐÔNG L ẠNH
  THUỘC XÍ NGHIỆP KHAI THÁC V À D ỊCH VỤ THỦY SẢN KHÁN H
  HÒA.
  PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HO ÀNTHI ỆN
  CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG-TIỀN THƯỞNG Ở PHÂN XƯỞNG
  CHẾ BIẾN H ÀNG ĐÔNG L ẠNH THUỘC XÍ NGHIỆP KHAI THÁC V À
  DỊCH VỤ THỦY SẢN KHÁNH H ÒA.
  PHẦN IV: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.


  CHƯƠNG I
  TỔNG LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
  TIỀN LƯƠNG -TIỀN THƯỞNG TRONG
  CÁC DOANH NGHIỆP
  6
  I. TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
  Theo quan đi ểm cải cách hệ thống ti ền lương năm 1993 của Việt Nam
  thì ti ền l ương là giá c ả sức lao động đ ược h ình thành qua th ỏa thuận giữa
  người sử dụng lao động v à người lao động ph ù hợp với quan hệ cung cầu sức
  lao động trong nền kinh tế thị trường.
  Theo quan điểm mới của Đảng v à nhà nước ta, tiền lương phải được trả
  đúng v ới giá trị sức lao động. Điều đó có nghĩa l à ti ền l ương ph ải trả đúng
  theo cấp bậc công việc. Tiền l ương cao hay thấp là phụ thuộc v ào kết quả sản
  xuấtkinh doanh c ủa doanh nghiệp, phải gắn chặt giữa tiền l ương th ực tế với
  tiền lương danh nghĩa. Khi có sự biến đổi về giá cả hàng hóa, đặcbiệt là hàng
  tiêu dùng thì doanh nghi ệp phải có trách nhiệm b ù đắp sự ch ênh l ệch về giá
  đó.
  Trong đó:
  - Tiền l ương danh ngh ĩa l à tổng số tiền l ương bi ểu hiện bằng tiền m à
  đơn vị trả cho người lao động.
  - Tiền lương th ực tế l à ti ền lương mà người lao động sử dụng để phục
  vụ cho ti êu dùng, bù đắp lại hao phí lao động đ ã bỏ ra.Tuy nhiên ti ền lương
  có đủ để họ b ù đắp sức lao động hay không th ì còn ph ụ thuộc v ào nhi ều yếu
  tố khác nh ư: quan h ệ sở hữu, khả năng kinh tế, qu an hệ giữa tích lũy v à tiêu
  dùng.
  Chúng ta cần phân biệt giữa tiền l ương với thu nh ập. Ngoài yếu tố tiền
  lương ra th ì thu nh ập c òn bao g ồm các loại phụ cấp, tiền th ưởng, các loại
  phúc lợi khác.
  Ngày nay,khi cuộc sống của người lao động đã được cải thiện, trình độ
  chuyên môn, trình độ văn hóa của ng ười lao động đ ược nâng cao. Họ đi l àm
  không chỉ mong muốn có y ếu tố vật chất nh ư tiền lương cơ bản, phụ cấp hay
  tiền thưởng nữa m à h ọ còn quan tâm đến các yếu tố phi vật chất khá cnhư cơ


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng tại phân xưởng ch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng tại phân xưởng ch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status