Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình


  MỤC LỤC
  Danh mục bảng biểu
  Lời nói đầu 1
  Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾTOÁNVỐNBẰNGTIỀN
  VÀCÁCKHOẢNTHANH TOÁN 3
  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀQUẢNLÝVỐNBẰNGTIỀNVÀCÁC KHOẢN
  THANH TOÁN 4
  1.1.1 Khái niệm vàvị trícủavốnbằngtiền. 4
  1.1.2 Quảnlývốnbằngtiền 4
  1.1.3 Cáckhoảnthanh toántàichính doanh nghiệp 4
  1.2 KẾ TOÁN VỐNBẰNGTIỀN. 5
  1.2.1 Đốitượng, nhiệm vụ, nguyên tắchạchtoánkếtoánvốnbằngtiền. 5
  1.2.2 Kế toán tiềnmặttạiquỹ. 5
  1.2.2.1 Thủt ụcchứngtừvàkếtoánchi tiết. 5
  1.2.2.2 Tàikhoảnsửdụng. 6
  1.2.2.3 Phương pháphạchtoán 6
  1.2.2.3.1 Kế toán tiền mặt Việt Nam. 6
  1.2.2.3.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ là ngoại tệ. 8
  1.2.2.3.3 Kế toán vàng, bạc, đá quýtại quỹ 10
  1.2.3 Kế toán tiềngửingân hàng 11
  1.2.3.1 Thủt ụcchứngtừvàkếtoánchi tiết 11
  1.2.3.2 Tàikhoảnsửdụng 11
  1.2.3.3 Phương pháphạchtoán 11
  1.2. 4Kế toán tiền đang chuyển 11
  1.2.4.1 Chứngtừvàth ủt ụckếtoán 11
  1.2.4.2 Tàikhoảnsửdụng 12
  1.2.4.3 Phương pháphạchtoán 12
  1.2. 5Kế toán tiềnchênh lệchtỷgiáhối đoái 13
  1.2.5.1 Kháiniệm 13
  1.2.5.2 Nguyên tắcghi nhận vàxửlý 13
  1.2.5.2.1 Nguyên tắc ghi nhận. 13
  1.2.5.2.2 Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 13
  1.2.5.3 Tàikhoảnsửdụng 14
  1.2.5.4 Phương pháphạchtoán 15
  1.3 KẾ TOÁN CÁCKHOẢNTHANH TOÁN 18
  1.3.1Kháiquátchung 19
  1.3.2Kế toánphảithu kháchhàng 19
  1.3. 2.1 Nội dung 19
  1.3.2.2 Kế toán chi tiết 19
  1.3. 2.3 Tài khoản sử dụng 19
  1.3.2.4 Phương pháp hạch toán 20
  1.3. 3Kế toán các khoản ứng trước 21
  1.3.3.1 Nội dung 21
  1.3.3.2 Kế toán các khoản tạm ứng 21
  1.3.3.2.1 Nội dung nguyên tắc 21
  1.3.3.2.2 Kế toán chi tiết. 22
  1.3.3.2.3 Tài khoản sử dụng 22
  1.3.3.2.4 Phương pháp hạch toán 22
  1.3.3.3 Kế toán tài sản thế chấp ký quỹ, ký cược ngắn hạn 23
  1.3.3.3.1 Nội dung và nguyênt ắc 23
  1.3.3.3.2 Tài khoản sử dụng 23
  1.3.3.3.3 Phương pháp hạch toán 23
  1.3. 4Kế toán các khoản phải thu khác 24
  1.3.4.1 Nội dung các khoản phải thu khác 24
  1.3.4.2 Tài khoản sử dụng 24
  1.3.4.3 Phương pháp hạch toán 25
  1.3. 5Kế toán dự phòngcác khoản phải thu 26
  1.3.5.1 Khái niệm 26
  1.3.5.2 Phương pháp lập dự phòng 26
  1.3.5.3 Tài khoản sử dụng 26
  1.3. 6Kế toán các khoản phảitrả người bán 27
  1.3.6.1 Tài khoản sử dụng 27
  1.3.6.2 Phương pháp hạchtoán 27
  1.3. 7Kế toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách 28
  1.3.7.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán 28
  1.3.7.2 Tài khoản sử dụng 28
  1.3.7.3 Thuế giá trị gia tăng 29
  1.3. 7.3.1 Khái niệm và phương pháp tính thuế 29
  1.3. 7.3.2 Chứng từ sử dụng. 29
  1.3. 7.3.3 Tài khoản sử dụng 30
  1.3. 7.3.4 Phương pháp hạch toán 30
  1.3.7.4Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp 31
  1.3.7.5Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpphải nộp 31
  1.3. 7.5.1 Cách xác định 31
  1.3. 7.5.2 Tài khoản sử dụng 32
  1.3.7.5.3 Phương pháp hạch toán 34
  1.3.7.6 Kế toán thuế, phí, lệ phí khác 36
  1.3. 7.6.1 Nội dung 36
  1.3. 7.6.2Tài khoản sử dụng 36
  1.3. 7.3.4 Phương pháp hạch toán 37
  1.3. 8Kế toán các khoản thanh toán nội bộ 37
  1.3.8.1 Nội dung 37
  1.3.8.2 Tài khoản sử dụng 37
  1.3.8.3 Phương pháp hạch toán 38
  1.3. 8.3.1 Kế toán cấp phát và điều chuyển vốn, kinh phí 38
  1.3. 8.3.2 Kế toán các khoảnphải thu phải trả nội bộ doanh nghiệp 39
  1.3. 9Kế toán tiền vay 41
  1.3.9.1 Nội dung vànguyên tắc 41
  1.3.9.2 Chứng từ sử dụng 41
  1.3.9.3 Tài khoản sử dụng 42
  1.3.9.4 Phương pháp hạch toán 42
  1.3. 9.4.1 Kế toán vay ngắn hạn 42
  1.3.9.4.2 Kế toán vay dài hạn 43
  1.3. 10 Kế toán toán các khoản nợ 45
  1.3.10.1 Tài khoản sử dụng 45
  1.3.10.2 Phương pháp hạch toán 46
  1.3. 11 Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm 47
  1.3.11.1 Khái niệm 47
  1.3.11.2 Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 47
  1.3.11.3 Mức trích lập quỹ 47
  1.3.11.4 Tài khoản sử dụng 48
  1.3.11.5 Phương pháp hạch toán 48
  1.3. 12 Kế toán dự phòng phải trả 48
  1.3.12.1 Khái niệm và nội dung 48
  1.3.12.2 Nguyên tắc lập dự phòng phải trả 48
  1.3.12.3 Tài khoản sử dụng 49
  1.3.12.4 Phương pháp hạch toán 49
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC
  KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI
  BÌNH 52
  2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI
  BÌNH 53
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triểncủa công ty 53
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 55
  2.1.2.1 Chứcnăng 55
  2.1.2.2 Nhiệm vụ 55
  2.1. 3 Cơcấu tổ chức của công ty 56
  2.1. 4 Kết quả sản xuất kinh doanh củaCông ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình
  trong thời gian qua (2004 -2006) 57
  2.1.5 Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công ty trong
  thời gian qua và phương hướng phát triển trong thời giantới 58
  2.2PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHCỦA CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG
  THÁI BÌNH 60
  2.2.1 Phân tích biến động tài sản và nguồn vốn của công ty 60
  2.2.1.1 Phântích sự biến động tài sản của công ty 60
  2.2.1.2. Phân tích sự biến động nguồn vốn của công ty 63
  2.2.2. Phântích đánh giá khả năng thanh toán 65
  2.2.3 Phân tích đánh giá tình hình hoạt động 67
  2.2.3.1 Số vòngquay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân 67
  2.2.3.2 Số vòngluân chuyểnhàng tồn kho và kỳ luân chuyển hàng tồn kho 68
  2.2.3.3 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 69
  2.2.3.4 Hiệu suất sử dụngtài sản cố định 69
  2.2. 4 Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động 70
  2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN
  THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH 71
  2.3.1Tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP giống cây trồng Thái Bình. 71
  2.3.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Côngty CP giống cây trồng Thái Bình 71
  2.3.1.2. Hình thức kế toán 74
  2.3.2.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty
  Cổ phần giống cây trồng Thái Bình 77
  2.3.2.1 Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần giống cây trồng
  Thái Bình 77
  2.3.2.1.1 Kế toán tiền mặt 77
  1. Chứng từ, sổ sách sử dụng 77
  2. Tài khoản sử dụng 78
  3. Quy trình 78
  4. Định khoảnminh hoạ 96
  5. Sơ đồ hạch toán 98
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 99
  2.3.2.1.2 Kế toántiền gửi ngânhàng 104
  1. Chứng từ sử dụng 104
  2. Tài khoản sử dụng 104
  3. Quy trình 104
  4. Định khoảnminh hoạ 109
  5. Sơ đồ hạch toán 112
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 113
  2.3.2.2 Kế toán các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần giống cây trồng
  Thái Bình 116
  2.3.2.2.1 Kế toán phải thu khách hàng 116
  1. Chứng từ, sổ sách sử dụng 116
  2. Tài khoản sử dụng 116
  3. Quy trình 116
  4. Định khoảnminh hoạ 118
  5. Sơ đồ hạch toán 119
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 120
  2.3.2.2.2 Kế toán các khoản tạm ứng 123
  1. Chứng từs ử dụng 123
  2. Tài khoản sử dụng 123
  3. Quy trình 123
  4. Định khoảnminh hoạ 123
  5. Sơ đồ hạch toán 124
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 125
  2.3.2.2.3 Kế toán các khoản phải thu khác 125
  1. Chứng từs ử dụng 125
  2. Tài khoản sử dụng 125
  3. Quy trình 126
  4. Định khoảnminh hoạ 126
  5. Sơ đồ hạch toán 126
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 127
  2.3.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả người bán 127
  1. Chứng từs ử dụng 127
  2. Tài khoản sử dụng 127
  3. Quy trình 127
  4. Định khoảnminh hoạ 129
  5. Sơ đồ hạch toán 129
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 129
  2.3.2.2.5 Kế toán thuế và các khoảnphải nộp Nhà nước 130
  1. Chứng từs ử dụng 130
  2. Tài khoản sử dụng 130
  3. Định khoảnminh hoạ 130
  4. Sổ sách minh hoạ 130
  2.3.2.2.6 Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác 131
  1. Chứng từs ử dụng 131
  2. Tài khoản sử dụng 131
  3.Định khoảnminh hoạ 131
  4. Sơ đồ hạch toán 133
  5. Chứng từ, sổ sách minh họa 134
  2.3.2.2.7 Kế toán các khoản thanh toán nội bộ 134
  1. Chứng từs ử dụng 134
  2. Tài khoản sử dụng 134
  3. Quy trình 134
  4. Định khoảnminh hoạ 137
  5. Sơ đồ hạch toán 137
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 138
  2.3.2.2.8 Kế toán các khoản tiền vay 140
  1. Chứng từs ử dụng 140
  2. Tài khoản sửdụng 140
  3. Quy trình 141
  4. Định khoảnminh hoạ 141
  5. Sơ đồ hạch toán 141
  6. Chứng từ, sổ sách minh họa 141
  2.3.2.2.9 Kế toán Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 142
  1. Chứng từs ử dụng 142
  2. Tài khoản sử dụng 142
  3. Định khoảnminh hoạ 142
  4. Chứng từ, sổ sách minh họa 142
  2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC
  KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG
  THÁI BÌNH 142
  2.4.1 Những thànhtựu đạt được 143
  2.4.2 Những tồn tại 144
  Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀNVÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI
  CÔNG CỔ PHẦN GIỐNG CÂYTRỒNG THÁI BÌNH 145
  3.1. NHÓM BIỆN PHÁP NHẰMHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 146
  3.1.1.Biện pháp 1: Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán của công ty 146
  Sự cần thiết của biện pháp 146
  Nội dung biện pháp 146
  Tính hi ệu quả của biện pháp 147
  3.1.2 Biện pháp 2: Tổ chức lại bộ máy kế côngty 147
  Sự cần thiết của biện pháp 147
  Nội dung biện pháp 148
  Tính hiệu quả của biện pháp 150
  3.2 NHÓM BIỆN PHÁPNHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  VỐN BẰNG TIỀN 151
  Kết luận 152
  Tài liệu tham khảo
  Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tháng 02/2007
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty CP giống cây trồng Thái Bình
  Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán tại văn phòng Công ty CP giống cây trồng Thái Bình.
  Bảng 1: Tình hình phát triển của Công ty CPgiống cây trồng Thái Bình trong 2004-2006
  Bảng 2: Tình hình bi ến động t ài sản của công ty CP giống cây tr ồng Thái Bình qua 3 n ăm
  2004-2006.
  Bảng 3: Phân tích k ết cấu nguồn vốn của công ty c ổ phần giống cây trồng Thái B ình qua 3
  năm 2004-2006.
  Bảng 4: Phâ n tích khả năng thanh toán của Công ty CP giống cây trồng Thái Bình qua các
  năm 2004-2006.
  Bảng 5:Số v òng quay các kho ản phải thu v à kỳ thu tiền b ình quân c ủa công ty giống cây
  trồng Thái Bình qua 3 năm 2004-2006
  Bảng 6: Số vòng luân chuy ển hàng tồn kho và kỳ luân chuyển h àng tồn kho của công ty CP
  giống cây trồng Thái Bình.
  Bảng 7: Hiệu suất sử dụng t ài sản của công ty CP giống cây tr ồng Thái B ình qua 3 n ăm
  2004-2006
  Bảng 8: Hiệu suất sử dụng t ài sản cố định của công ty CP giốn g cây trồng Thái B ình qua3
  năm 2004-2006
  Bảng 9: Các chỉ tiêu dánh giá hiệu quả hoạt động của công ty CP giống cây trồng Thái Bình
  qua 3 năm 2004-2006
  Lưu đồ 1: Thu tiền mặt t ừ tiền bán hàng, và công nợ phải thu khách hàng
  Lưu đồ 2: Thu tiền mặt t ừ tạm ứng thừa
  Lưu đồ 3: Thu tiền mặt t ừ nội bộ
  Lưu đồ 4: Thu tiền mặt t ừ rút ti ền gửi ngân hàng về nhập quỹ.
  Lưu đồ 5: Thu tiền mặt t ừ vay ngân hàng.
  Lưu đồ 6: Chi tạm ứng
  Lưu đồ 7: Chi tiền mặt để thanh toán nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ
  Lưu đồ 8: Chi tiền mặt trả các khoản phải thanh toán cho công nhân viên
  Lưu đồ 9: Chi tiền mặt nộp các khoản phải nộp cho Nhà nước
  Lưu đồ 10: Thu tiền gửi do khách hàng trả nợ.
  Lưu đồ 11: Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng.
  Lưu đồ 12 : Giảm tiền gửi do chi trả nợ
  Lưu đồ 13: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
  Lưu đồ 14: Tăng tiền gửi ngân hàng từ hoạt đ ộng tài chính
  Lưu đồ 15: Tăng công nợ phải thu khách hàng
  Lưu đồ 16: Tăng khoản phải trả người bán
  Lưu đồ 17: Xí nghiệp vay vốn của công ty
  Khoá luận tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Văn Hương
  SVTH: Phạm Thị Minh Thu- 45DN 1
  Lời nói đầu
  I) Sự cần thiết của khóa luận.
  Trong suốt những năm đổi mới vừa qua, kể từ khi đất nước chuyển đổi từ nền kinh tế tập
  trung quan liêu bao c ấp sang nền kinh tế thị t ường có sự quản lý của nh à nước, vấn đề đặt ra
  hàng đầu l à hi ệu quả kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm
  tra đánh giá đầy đủ chính xác mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của m ình. Một trong
  tiêu chí để đánh giá là thông qua sự luân chuyển của vốn bằng tiề n, các khoản thanh toán của
  doanh nghiệp.
  Trong quá trình sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào thi hành chế độ hạch toán
  kế toán cũng phát sinh những mố i quan hệ thanh toán với các t ổ chức, cá nhân khác. Tất cả
  các nghiệp vụ thanh toán đều được thực hiện chủ yếu bằng vốn bằng tiền.Vốn bằng tiền là tài
  sản nằm trong lĩnh vực l ưu thông, là m ột bộ phận của vốn kinh doanh tồn tại dưới hình thái
  tiền tệ ở một thời điểm nhất định của quá tr ình tuần hoàn và luân chuy ển vốn. Nhưvậy, qua
  sự luân chuyển của vốn bằng tiề n ng ười ta có thể kiểm tra đánh giá hi ệu quả của các hoạt
  động kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  Mặt khác, trong quá tr ình hoạt động của doanh nghiệp luôn luôn tồn tại các khoản phải
  thu, các khoản phải trả. Tình hình thanh toán các kho ản này tuỳ thuộc vào phương thức thanh
  toán đang áp dụng tại doanh nghiệp, chế độ trích lập các khoản ngân sách cho Nhà nước, việc
  theo dõi phản ánh kịp thời nhanh chóng và cung cấp thông tin đầy đủ chính xác.
  Nhận thức được tầm quan trọng tr ên, được sự đồng ý của công ty, của ban chủ nhiệm
  khoa, vận dụng các kiến thức đã trang bị ở tr ường, kết hợp với thực tế thu n hận được ở công
  ty, em đã đi đến chọn đề tài: “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty
  Cổ phần giống cây trồng Thái Bình” là m khoáluậntốt nghiệp cho mình.
  II) Mục đích nghiên cứu.
  Việc chọn đề tài này nhằm các mục đích sau:
  - Củng cố, bổ sung và mở rộng kiến thức đã được học trong nhà trường.
  - Vận dụng những lý thuyết đã được học để giải quyết một số vấn đề thực tiễn của đời sống
  kinh tế xã hội.
  - Phân tích đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh c ủa công ty mà chuyên sâu là công tác
  kế toán vốn bằng tiền v à các khoản thanh toán tại công ty, thấ y được những mặt đạt được và
  những mặt hạn chế, và nguyên nhân của vấn đề.
  - Đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  III) Đối t ượng nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh
  Khoá luận tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Văn Hương
  SVTH: Phạm Thị Minh Thu- 45DN 2
  toán của Công ty cổ phần giống cây trông Thái Bình trong tháng 2 năm 2007.
  IV) Phương pháp nghiên cứu.
  Đề tài được chọn là Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cp gi ống
  cây trồng Thái Bình, vì thế để hoàn thành dề tài này cần sử dụng phối hợp nhiều phương pháp
  khác nhau. Các phương pháp mà em đã sử dụng là:
  -Quan sát, điều tra.
  -Phỏng vấn
  -Phân tí ch kinh tế
  -Mô tả.
  -Phương phá p hạch toán kế toán
  V) Nộidung của khó a luận.
  Nội dung của đề tài: ngoài phần mở đầu và phần kết luận đề tài còn ba chương:
  Chương 1: Cơsở lý luận chung về kế toán vốnbằng tiền và các khoản thanh toán.
  Chương 2:Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanhtoán t ại Công ty
  CP giống cây trồng Thái Bình
  Chương 3:Một số biện pháp nhằm ho àn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và
  các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giống cây trồng.
  VI)Những đóng góp của khóa luận.
  Qua thời gian th ực tập tại công ty Cp gi ống cây trồng Thái Bình em đã tìm hiểu về công
  tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán từ đó nêu lên thực trạng của công tác hạch
  toán kế toán vốn bằng tiền và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thi ện công tác kế toán tại
  công ty.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bài giảng Kế toán tài chính 1, 2 -Bộ môn Kế toán
  2. Tổ chức hạch toán kế toán -Bộ môn Kế toán
  3. Bài giảng Kế toán quản trị -Bộ môn Kế toán
  4. Các luận văn và chuyên đề khóa trước.
  5. Các văn bản hướng dẫn thực hành chế độ kế toán.


  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status