Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán - Kế toán tại sở Nông nghiệp và phát triển nô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán - Kế toán tại sở Nông nghiệp và phát triển nô


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán - Kế toán tại sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ
  TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2
  1.1 Khái quát chung về kế toán công trong đ ơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) 3
  1.1.1. Khái ni ệm về kế toán công . 3
  1.1.2. Kế toán công trong đ ơn vị hành chính s ự nghiệp . 3
  1.2. Những vấn đề chung về công tá c tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị HCSN. . 4
  1.2.1. Khái ni ệm, đối tượng về công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các đ ơn
  vị HCSN . 4
  1.2.2. Nguyên t ắc tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị HCSN 4
  1.3. Nội dung về tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị HCSN . 5
  1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. . 5
  1.3.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 6
  1.3.3 - Tổ chức vận dụng hệ thống t ài khoản kế toán . 9
  1.3.4. Tổ chức vận dụng các loại sổ kế toán 10
  1.3.5 - Tổ chức các phần h ành kế toán 15
  1.3.6. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán . 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH B ÌNH 28
  2.1. Tổng quan về Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh Ni nh Bình . 29
  2.1.1. Vị trí và chức năng: . 29
  2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: . 29
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy v à biên chế của Sở NN & PTNT tỉnh Ninh B ình 30
  2.1.4. Đánh gía t ình hình s ử dụng ngân sách nh à nước trong cơ quan 33
  2.1.5. Phương hướng phát triển của to àn ngành trong nh ững năm tới. . 42
  2.2. Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Sở NN & PTNT . 42
  2.3 . Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại Sở NN & PTNT 46
  2.3.1. Hệ thống chứng từ áp dụng tại Sở NN & PTNT . 46
  2.3.2 . Tổ chức lập chứng từ kế toán tại Sở . 50
  123
  2.3.3. Tổ chức quá tr ình kiểm tra chứng từ tại đ ơn vị Sở: 50
  2.3.4. Tổ chức sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán: 50
  2.3.5. Tổ chức bảo quản v à lưu trữ chứng từ kế toán tại đpn vị Sở 51
  2.4. Tổ chức hệ thống tài khoản tại Sở NN & PTNT . 51
  2.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 56
  2.6. Tổ chức các phần h ành kế toán tại Sở NN & PTNN . 59
  2.6.1. Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền 59
  2.6.2. Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ 75
  2.6.3. Tổ chức hạch toán kế toán tiền l ương và các kho ản trích theo l ương. 86
  2.6.4 . Kế toán nguồn kinh phí 96
  2.6.5. Kế toán các khoản thu . 100
  2.6.6. Kế toán các khoản chi . 103
  2.7 . Đánh giá chung về thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán ở Sở NN &
  PTNT . 107
  2.7.1. Những thành tựu đạt được: 107
  2.7.2. Những mặt còn tồn tại trong công tác h ạch toán kế toán của đ ơn vị 108
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HO ÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ
  CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ỂN
  NÔNG THÔN 110
  Biện pháp 1: Nâng cao tr ình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ công nhân vi ên ở bộ
  phận kế toán của đơn vị. . 111
  Biện pháp 2: Nâng cao tr ình độ tin học trong công tác kế toán . 112
  Biện pháp 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán của đ ơn
  vị Sở . 113
  Biện pháp 4: Xây dựng ti êu chí chi thưởng hợp lý 115
  Biện pháp 5: Tiến hành trả lương trên tài khoản cho từng cán bộ CNVC . 116
  Biện pháp 6: Sớm bổ nhiệm kế toán tr ưởng. 117
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118


  LỜI NÓI ĐẦU
  Trải qua hơn 4 năm học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Nha Trang, giai đoạn
  thực tập tốt nghiệp là một trong nh ững giai đoạn quan tr ọng nhất của cả khoá học. Đây là thời
  gian giúp em ôn lại những kiến thức đã học đồng thời còn là thời gian để em được trực tiếp
  ứng dụng những kiến thức đã học vào trong công việc thực tế sau này cũng như việc đối
  chiếu, so sánh những điều đã được học trong l ý thuyết và thực tế tiến hành công việc của một
  người kế toán.
  Trong bất kỳ một công ty, xí nghiệp hay đơn vị hành chính nào cũng đòi hỏi người kế
  toán phải vững về kiến thức chuyên môn cũng như nghiệp vụ để xử lý các công việc liên quan
  đến tài chính một cách rõ ràng, minh bạch. Tuy nhi ên, kế toán trong đơn vị hành chính sự
  nghiệp có những điểm khác so với kế toán trong c ác doanh nghiệp vì đặc thù của một đơn vị
  hành chính sự nghiệp là kinh ph í hoạt động chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán
  đã duyệt trước. Chính vì thế trong đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua, được sự phân công của
  Trường Đại học Nha Trang và sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh
  Ninh Bình, em được về thực tập tại bộ phận kế toán – Tài chính của sở Nông nghiệp và phát
  triển nông thôn Ninh Bình với đề tài: “Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch
  toán - Kế toán tại sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh B ình”.
  Qua gần 4 tháng thực tập, em đã phần nào nhận biết được những đặc trưng cơ bản của
  công tác hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính Sở, những ưu điểm và hạn chế trong c ông
  tác hạch toán kế toán trong đơn vị Sở đồng thời đưa ra những giải pháp và biện pháp để khắc
  phục những nhược điểm đó.


  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC
  TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  TRONG ĐƠN V Ị HÀNH CHÍNH S Ự NGHIỆP
  3
  1.1 Kh ái quát chung v ề kế toán công trong đ ơn vị hành chính s ự nghiệp (HCSN)
  1.1.1. Khái niệm về kế toán công
  Kế toán công l à công cụ quan trọng để quản lý Ngân sách nh à nước (NSNN),
  quỹ dự trữ Tài chính (TC), qu ỹ quốc gia các tài sản quý hiếm của Nh à nước. Thông
  qua những thông tin do kế toán công cung cấp, Nh à nước điều hành và kiểm tra tình
  hình thu, chi c ủa các quỹ nh ằm nắm chắc thực trạng tiền vốn v à tài sản của mình.
  Về thực chất kế toán công l à 1 hệ thống thông tin v à kiểm tra về hoạt động t ài
  chính của NSNN và các quỹ Nhà nước bằng hệ thống chứng từ, đối ứng t ài khoản, tính
  giá và tổng hợp cân đối kế toán.
  Hệ thống kế toán công bao gồm kế toán thu, chi t ài chính Nhà nư ớc và kế toán
  sử dụng kinh phí nhân sách Nhà nư ớc. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu, chi t ài
  chính Nhà nư ớc bao gồm các c ơ quan thu ế Nhà nước, Hải quan, c ơ quan tài chính các
  cấp, hệ thống kho bạc Nh à nước. Các đơn vị sử dụng NSNN bao g ồm: Cơ quan hành
  chính công, các đơn v ị sự nghiệp, các đơn vị quân đội, công an, các tổ chức đo àn
  thể
  Để phù hợp với tổ chức bộ máy quản lý t ài chính Nhà nư ớc, hệ thống kế toán
  công bao g ồm các bộ phận chủ yếu sau:
  - Kế toán NSNN
  - Kế toán kho bạc Nh à nước
  - Kế toán hành chính s ự nghiệp
  - Kế toán ở c ơ quan có thu
  1.1.2. Kế toán công trong đ ơn vị hành chính s ự nghiệp
  Kế toán công trong đ ơn vị hành chính s ự nghiệp là 1 bộ phận cấu th ành hệ
  thống kế toán Nh à nước, có chức năng tổ chức hệ thống thông tin về tình hình ti ếp
  nhận và sử dụng, quyết toán kinh phí Nhà nư ớc tình hình thu, chi đồng thời thực hiện
  các tiêu chu ẩn, định mức của Nh à nước ở các đơn vị hành chính s ự nghiệp.
  4
  1.2 - Những vấn đề chung về công tác tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị
  HCSN.
  1.2.1. Khái niệm, đối tượng về công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các đ ơn
  vị HCSN
  a - Khái ni ệm:
  Tổ chức hạch toán kế toán kế toán trong đ ơn vị HCSN l à việc tạo ra mối li ên hệ
  qua lại theo một trật tự xác định giữa các yếu tố chứng từ, đối ứng t ài khoản, tính giá
  và tổng hợp cân đ ối kế toán trong từng nội dung công việc kế toán cụ thể nhằm thu
  thập thông tin chính xác, k ịp thời, thực hiện tốt chức năng thông tin v à kiểm tra của
  mình.
  b - Đối tượng:
  Đối tượng của tổ chức hạch toán kế toán l à mối quan hệ giữa các yếu tố phù
  hợp với nội dung h ình thức và bộ máy kế toán.
  c - Nhiệm vụ:
  Ban hành các văn b ản pháp lý về kế toán: bao gồm cả pháp luật về kế toán v à
  các văn bản dưới luật của quốc tế v à quốc gia, đồng thời đưa các văn b ản đó vào thực
  tế hoạt động kế toán.
  1.2.2. Nguyên t ắc tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị HCSN
  Nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN bao g ồm các loại sau:
  a - Nguyên tắc phù hợp: Việc tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị HCSN phả i
  phù hợp với từng cấp dự toán ( cấp I, cấp II, cấp III), phù hợp với quy mô hoạt động
  và khối lượng nghiệp vụ phát sinh của đ ơn vị.
  b - Nguyên tắc tiết kiệm v à hiệu quả: Tổ chức hạch toán kế toán trong đ ơn vị
  HCSN phải sao cho vừa gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo thu thập thôn g tin đầy
  đủ, kịp thời, chính xác.
  c - Nguyên t ắc bất kiêm nhiệm: Phát sinh từ yêu cầu quản lý an to àn công qu ỹ
  của nhà nước và phân công lao đ ộng hợp lý. Theo nguy ên tắc này thì bộ máy kế toán
  trong đơn v ị HCSN đ òi hỏi phải tách rời chức năng chuẩn chi ( chuẩn thu) với chức
  năng thực hiện chi (thực hiện thu) của c án bộ. Mục đích để kiểm soát l ẫn nhau giữa hai
  cán bộ đó.


  Xem Thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán - Kế toán tại sở Nông nghiệp và phát triển nô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán - Kế toán tại sở Nông nghiệp và phát triển nô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status