Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dựoc phẩm Khánh Hòa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dựoc phẩm Khánh Hòa


  Luận văn tốt nghiệp
  Đề tài: Dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dựoc phẩm Khánh Hòa


  MỤCLỤC
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục sơ đồ, biểu bảng
  LỜIMỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠSỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN SXKD 3
  1.1. Khái quát chung về dự toán: 3
  1.1.1 Dự toán và vai trò của dự toán . 3
  1.1.1.1. Khái niệm dự toán . 3
  1.1.1.2. Vai trò dự toán 4
  1.1.2. Phân loại dự oán SXKD . 4
  1.1.2.1. Dự toán SXKD ngắn hạn 4
  1.1.2.2. Dự toán SXKD dài hạn . 5
  1.1.2.3. Dự toán SXKD linh hoạt . 5
  1.1.3. Các mô hình lập dự toán . 6
  1.1.3.1. Mô hình thông tin một xuống 6
  1.1.3.2. Mô hình thông tin một lên một xuống . 7
  1.1.3.3. Mô hình thông tin hai xuống một lên 8
  1.2. Xây dựngvàphân tíchchi phí địnhmức . 9
  1.2.1. Chi phí địnhmức 9
  1.2.2. Nguyên tắcxây dựngchi phí địnhmức 9
  1.2.3. Phân loạichi phí địnhmức . 10
  1.2.3.1. Địnhmứclýtưởng 10
  1.2.3.2. Địnhmứcthựctế 10
  1.2.4. Phương phápxây dựngchi phí địnhnức 11
  1.2.4.1. Phương phápkỹthuật . 11
  1.2.4.2. Phương phápthốngkêkinh nghiệm 11
  1.2.4.3. Phương pháp điềuchỉnh 11
  1.2.5. Cách xây dựngcácchi phí địnhmức 11
  1.2.5.1. Địnhmứcchi phíNVLTT . 11
  1.2.5.2. Địnhmứcchi phínhân công trựcti ếp . 12
  1.2.5.3. Địnhmứcchi phísảnxuấtchung 13
  1.2.5.4. Địnhmứcchi phíbánhàngvàchi phíQLDN . 15
  1.3.HệthốngdựtoánSXKD . 20
  1.3.1. Dựtoántiêu thụ . . 20
  1.3.1.1. Kếhoạchkhốilượngtiêu thụdựkiến . 21
  1.3.1.2. Đơn giábándựkiến 21
  - iii -1.3.2. Dựtoánsảnxuất . 22
  1.3.3. Dựtoánchi phínguyên vậtliệutrựctiếp . . 23
  1.3.4. Dựtoánchi phínhân công trựctiếp 22
  1.3.5. Dựtoán chi phísảnxuấtchung . 24
  1.3.5.1. Dựtoánbiếnphísảnxuấtchung . 24
  1.3.5.2. Dựtoán địnhphísảnxuấtchung . 24
  1.3.6. Dựtoánchi phíbánhàng 25
  1.3.6.1. Dựtoánbiếnphíbánhàng . 25
  1.3.6.2. Dựtoán địnhphíbánhàng . 25
  1.3.7. Dự toán chi phí QLDN . 25
  1.3.7.1. Dự toán biến phí QLDN . 26
  1.3.7.2. Dự toán định phí QLDN 26
  1.3.8. Dự toán tiền . . 28
  1.3.9. Dự toán BCKQHĐKD và BCĐKT . . 29
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 30
  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG DỰ TOÁN SXKD TẠI CÔNGTY . 32
  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 32
  2.1.1. Khái quát chung về công ty 32
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 32
  2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 32
  2.1.2. Tổ chức quản lý và sản xuất tại công ty 34
  2.1.2.1. Tổ chức quản lý 34
  2.1.2.2. Tổ chức sản xuất . 37
  2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động . 39
  2.1.3.1. Cácnhân tốbên trong . 39
  2.1.3.2. Cácnhân tốbên ngoài . 40
  2.1.4. Đánhgiákháiquáthoạt độngSXKD 41
  2.1.5. Thuận lợi, khó khăn,phương hướng . 42
  2.1.5.1 Thuận lợi 42
  2.1.5.2. Khó khăn . 43
  2.1.5.3. Phương hướng . 43
  2.2.Thựctrạngl ập dự toán SXKD tại công ty . 44
  2.2.1. Dựtoántiêu thụ 45
  2.2.1.1. Hệthốngkênh phân phốitạicông ty . 45
  2.2.1.2. Dựtoántiêu thụ 47
  2.2.1.3. Địnhgiábán . 48
  2.2.2. Dựtoánsảnxuất . 50
  2.2.3. Dựtoánnguyên vậtliệuvàchi phímua 53
  2.2.3.1. Địnhmứcchi phínguyên vậtli ệu . 53
  - iv -2.2.3.2.Dựtoánchi phínguyên vậtliệu . 56
  2.2.3.3. Dựtoánchi phímua nguyên vậtli ệu . 59
  2.2.4. Dựtoánmua hàng . 60
  2.2.5. Kếhoạchthu nợ 61
  2.2.6. Kếhoach phảitrảnhàcung cấp 63
  2.3. Dánh giá chung về hoạt động dự toán SXKD . 64
  2.3.1. Những mặt đạt được . 64
  2.3.2. Những mặt còn hạn chế 65
  KẾTLUẬNCHƯƠNG II 66
  CHƯƠNG III: MỘTSỐ ĐỀXUẤT 67
  3.1. Biện pháp 1: Hoàn thiện lập dự toán tiêu thụ . 67
  3.1.1. Căn cứ biện pháp . 67
  3.1.2. Nội dung biện pháp 67
  3.1.3. Tác dụng biện pháp 70
  3.2. Biện pháp 2: Hoànthiện lập dự toán SX 70
  3.2.1. Căn cứ biện pháp . 70
  3.2.2. Nội dung biện pháp 71
  3.2.3. Tác dụng biện pháp 73
  3.3. Biện pháp 3: Xác định lại giá th ành kế hoạch 73
  3.3.1. Căn cứ biện pháp . 73
  3.3.2. Nội dung biện pháp 75
  3.3.3.Tác dụng biện pháp . 85
  3.4.Biện pháp 4: Lập dự toán tiền mặt 85
  3.4.1.Căn cứ biện pháp . 85
  3.4.2. Nội dung biện pháp . 86
  3.4.3. Tác dụng biện pháp . 92
  KẾTLUẬNCHƯƠNG III: . 93
  KẾTLUẬNCHUNG . 94
  TÀILIỆUTHAM KHẢO 95


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Dự toán SXKD đ ược hiểu nh ư vi ệc lập kế hoạch tất cả các hoạ t động
  SXKD t ại doanh nghiệp, kế hoạch khi đề ra phải dựa tr ên m ục ti êu công ty
  hướng tới. Như vậy, dự toán SXKD có thể coi l à m ột công cụ hữu hiệu để nh à
  quản trị đạt dược mục ti êu đề ra, đồng thời l à công cụ để giám sát quá trình th ực
  hiện. Dự toán SXKD có ý nghĩa đố i với việc h ình thành chi ến lược kinh doanh
  lâu dài, ổn định hoặc xác lập các giải pháp trước mắt của doanh nghiệp. Kết q uả
  của việc dự toán SXKD l à cơ sở cho các quyết định quản trị trong từng giai đoạn
  kinh doanh, hoặc trong chiến lược dài hạn.
  Qua hệ thống dự toán SXKD, nh à qu ản trị có thể biết đ ược các thông tin
  về hoạt động của công ty đó l à v ề ti êu thụ , sản xuất,t ài chính trong k ỳ kế hạch.
  Từ đó có thể l ường trước đ ược những khó khăn xảy ra v à có biên pháp kh ắc
  phục như dự toán được lượng tiền phải vay ngân h àng vào đầu kỳ để đảm bảo số
  dư tiền mặt cuối kỳ nếu chênh lệch thu chi không đủ,
  Dự toán SXKD giúp cho doanh ngh iệp tiết kiệm đ ược các khoản chi phí
  thông qua vi ệc xây dựng định mức chi phí m ột cách ti ên ti ến, ph ù h ợp. Đồng
  thời biết được kết quả của việc tiết kiệm là bao nhiêu thông qua vi ệc dự toán báo
  cáo kết quảkinh doanh.
  Dự toán SXKD còn là cơ sở phân tích biến động SXKD. Kh i thực tế phát
  sinh x ảy ra, công ty sẽ so sánh với chỉ ti êu dự toán, qua đó t ìm ra nh ững biến
  động và có biện pháp khắc phục những biến động xấu.
  Mặt khác, dự toán SXKD còn là cơ sở cho viêc định giá bán sản phẩm bởi
  dự toán được chi phí nguy ên v ật liệu trực tiếp, chi phí nhâ n công trực tiếp, chi
  phí sản xuất chung của từng sản phẩ m, từ đó tính đ ược giá th ành sản xuất kế
  hoạch, l à cơ sở để công ty có thể từ chối h ay chấp nhận đơn đặthàng của khách
  hàng khi chưa tính đư ợc giá th ành thực tế. việc định giá bán sản p hẩm đúng đắn
  - 2 -là đi ều kiện cực kỳ quan trọng đối với công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD
  có lãi và chiếm lĩnh thị trường.
  Hiểu biết đ ược tầm quan trọng tr ên và v ới mong muố n đư ợc góp phần
  hoàn thiện dự toán SXKD tại công ty. Q ua thực tế tìm hiểu và nắm bắt tình hình
  hoạt động SXKD của công ty, c ùng với kiến thức đ ược tích lũy trong quá tr ình
  học tập. Em đ ã ch ọn đề t ài t ốt nghiệp “ D ự toán SXKD tại công ty cổ phầ n
  Dựoc phẩm Khánh Hòa”.
  2. Mục đích đề tài:
  -Tìm hiểu thực trạng lập dự toán SXKDtại công ty,
  -Trên cỏ sở đó đưa ra m ột số đề xuất nhằm ho àn thi ện dự toán SXKD tại
  công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  -Nghiên cứu thực trạng dự toán SXKD tại côn g ty c ổ phần Dựoc phẩm
  Khánh Hòa trên các nội dung từ tiêu thụ, sản xuất, tài chính.
  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dự toán SXKD vào tháng 07-2007.
  4. Phương pháp nghiên c ứu: Sử dụng ph ương pháp th ống kê, phân tích,
  phương pháp OLS trong kinh tế lượng.
  5. K ết cấu đề t ài: Ngoài l ời cảm ơn, danh m ục chữ viết tắt, danh mục
  bảng biểu, lời mở đầu, kết luận v à tài li ệu tham khảo, mục lục, nội dun g gồm 3
  chương:
  Chương I: Cơsở lý luận về dự toán SXKD.
  Chương II: Tìm hiểu thực trạng dự toán SXKD tại công ty cổ phần D ược
  phẩm Khánh Hòa.
  - 3 -Chương III: M ột số đề xuất nhằm ho àn thi ện ph ương pháp l ập dự toán
  SXKD tại công ty cổ phần Dựợc phẩm Khánh Hòa.
  Bước đầu thực tập n ên còn nhiều hạn chế, rất mong đón nh ận ý kiến xây dựng
  của quý thầy cô và lãnh đạo công ty.
  - 4 -Chương I .Cơ sở lý luận về dự toán sản xuất kinh doanh
  ơ
  1.1.Khái quát chung về dự toán sản xuất kinh doanh(SXKD)
  1.1.1. Dự toán và vai trò của dự toán
  1.1.1.1. Khái niệm dự toán
  Dự toán làtính toán chi ti ết nhằm chỉ rõ cách huy động và sử dụng nguồn lực
  dựa trên m ục ti êu kế hoạch xác định trong từng th ời gian cụ thể. Dự toán đ ược
  biểu hiện dưới số lượng và giá trị một cách hệ thống.
  * Kế toán quản trị thể hiện vai trò của nó thông qua 4 chức năng: Hoạch định,
  tổ chức, thực hiện và kiểm soát. Dự toán l à m ột nội dung của kế toán quản trị và
  nằm trong chức năng hoạch định.Nhà quản trị khi đưa ra các mục tiêu phải đề ra
  các bi ện pháp phải đạt đ ược mục ti êu đó, các bi ện pháp đó đ ược thể hiện thông
  qua các b ảng dự toán. Nh ư vậy các bảng dự toán phải lập m ột cách chi tiết dựa
  trên kế hoạch của nh à quản trị. Tuy nhi êu khi lập dự toán phải xác định thời gian
  cụ thể, dự toán lập ở năm n ào, tháng nào .? Vì các nhân t ố tác động đến hoạt
  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không phải l à b ất biến, v ì th ế dự
  toán cũng luôn thay đổi theo thời g ian: Dự toán năm nay khác năm sau, tháng
  này khác tháng sau .
  * Có th ể nói dự toán đ ược sử dụng nh ư công cụ giám sát v ì tất cả các khoản
  phí tổn thực tế bỏ ra đều được so sánh với dự toán, ch ênh lệch giữa thực tế và kế
  hoạch gọi l à bi ến động, dự toán rất cần thiết để quản ký các hoạt động có q uy
  mô lớn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ môn KTDN: “ Bài giảng kế toán quản trị”.
  2. Luân văn tốt nghiệp: “ Tổ chức vận dụng kế toán doanh thu tiêu thụ và xác
  định KQKD tại công ty cổ phần giấy Dạng Đông-Đào Thị Phương”.
  3. Nhà xu ất bản thống k ê(1994): “ K ế toán chi phí –Theo h ệ thống kế toán
  Mỹ”.
  4. Nhà xu ất bản ĐHQG TP.HCM: “ Kế toán quản trị -Lýthuy ết căn bản v à
  nguyên tắc ứng dụng trong quết định kinh danh”.
  5. Tạp chí kế toán(12/2006): “ Xây dựng và phân tích chi phí định mức”.


  Xem Thêm: Dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dựoc phẩm Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Dựoc phẩm Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status