Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác lao động tiền lương và kế toán tiền lương tại công ty công nghiệp tàu thủy nha trang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác lao động tiền lương và kế toán tiền lương tại công ty công nghiệp tàu thủy nha trang


  Luận văn tốt nghiệp
  Đề tài: CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NHA TRANG


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: CƠ S Ở LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN L ƯƠNG VÀ CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG . 4
  1.1 Những vấn đề cơ bản về tiền lương: . 4
  1.1.1 Khái niệm: . 4
  1.1.2 Đặc điểm của tiền lương. . 4
  1.2 Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp. 5
  1.2.1 Trả lương theo thời gian: . 5
  1.2.1.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn: 5
  1.2.1.2 Trả lương theo thời gian có thưởng: . 6
  1.2.2 Trả lương theo sản phẩm: 6
  1.2.2.1 Trả lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp: 6
  1.2.2.2 Trả lương theo sản phẩm gián tiếp. 6
  1.2.2.3 Trả lương theo sản phẩm lũy tiến. 7
  1.2.2.4 Trả lương khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng. . 7
  1.2.2.5 Khoán quỹ lương. 7
  1.2.2.6 Lương sản phẩm tập thể. 7
  1.3 Nội dung của quỹ tiền lương: . 9
  1.3.1 Khái niệm: . 9
  1.3.2 Quỹ tiền lương được chia làm 2 bộ phận: 9
  1.4 Cách xây dựng quỹ lương trong doanh nghiệp Nhà nước: 9
  1.4.1. Xây dựng định mức lao động trong doanh nghiệp Nhà nước: 9
  1.4.1.1. Những vấn đề chung về định mức lao động: 9
  1.4.1.2. Nguyên tắc: . 10
  1.4.1.3. Phương pháp: . 11
  1.4.1.4. Tài liệu để xây dựng, phân tích định mức lao động: . 11
  1.4.2. Xây dựng đơn giá tiền lương: 11
  1.4.3. Xác định quỹ lương kế hoạch: . 13
  1.4.4. Xác định quỹ tiền lương thực hiện: 14
  1.4.5. Sử dụng tổng quỹ tiền lương: 15
  1.5 Nội dung của các khoản trích theo lương: . 15
  1.5.1 Bảo hiểm xã hội (BHXH): . 15
  1.5.2 Bảo hiểm y tế(BHYT): 16
  1.5.3 Kinh phí công đoàn(KPCÐ): . 17
  1.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 17
  1.6.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tiền lương: 17
  1.6.2. Ý nghĩa hạch toán: 18
  1.6.3. Kế toán tiền lương: 18
  1.6.3.1. Tài khoản sử dụng: 18
  1.6.3.2. Chứng từ sử dụng: . 18
  1.6.3.3. Sơ đồ hạch toán . 19
  1.6.4. Kế toán các khoản trích theo lương: 19
  1.6.4.1 Tài khoản sử dụng: 19
  1.6.4.2 Sơ đồ hạch toán BHXH, BHYT, KPCÐ: 21
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG VÀ KẾ
  TOÁN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NHA TRANG 22
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty CôngNghiệp Tàu Thủy Nha Trang : . 22
  2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty: . 22
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: . 22
  2.1.3 Ngành nghề kinh doanh và nhiệm vụ Của Công Ty: 24
  2.1.3.1. Ngành nghề : . 24
  2.1.3.2. Nhiệm vụ của Công ty: 24
  2.1.4 Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty: . 25
  2.1.4.1 Tổ chức quản lý của Công ty: 25
  2.1.5 Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm t ừ
  2005 –2006 . 33
  2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
  ty trong thời gian qua: 34
  2.1.5.1. Các nhân tố bên trong: . 34
  2.1.5.2. Các nhân tố bên ngoài: . 37
  2.2 Thực trạng công tác tổ chức tiềnlương và kế toán lương : 38
  2.2.1 Tổ chức công tác kế toán tại C ông Ty Công Nghi ệp Tàu Thủy Nha
  Trang: 38
  2.2.1.1.Giới thiệu chung v ề bộ máy kế toán tại Công ty C ông Nghiệp
  Tàu Thủy Nha Trang: . 38
  2.2.1.2.Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: . 40
  2.2.2 Cách xâydựng quỹ lương và quyết toán quỹ lương tại Công ty: 42
  2.2.1.1. Phương pháp xây dựng quỹ lương kế hoạch: . 42
  2.2.1.2. Quỹ tiền lương thực hiện: 48
  2.2.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: . 49
  2.2.3.1. Quy định về trả lương trả thưởng cho người lao động: . 49
  2.2.3.2. Kế toán tiền lương: 69
  2.2.3.3. Kế toán các khoản trích theo lương: . 77
  CHƯƠNG III: M ỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HO ÀN THI ỆN CÔNG TÁC
  TÍNH LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU
  THỦY NHA TRANG 89
  3.1 Nhận xét: 89
  3.1.1 Về lực lượng lao động: 89
  3.1.2 Về phương pháp tính lương và hình thức trả lương: 89
  3.1.3 Về hạch toán tiền lương : . 90
  3.2 Kiến nghị: . 91
  3.2.1. Kiến nghị 1: Kiến nghị về công t ác tuyển dụng , đào t ạo, bồi dưỡng
  cán bộ nhân viên nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty. . 91
  3.2.2. Kiến nghị 2: kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác kế toán tiề n
  lương: 93
  3.2.3. Kiến nghị 3: kiến nghị nhằm khuyến khích, tăng năng suất lao động: 95
  3.2.4. Một số kiến nghị khác: 96
  KẾT LUẬN . 98
  Tài liệu tham khảo . 100
  PHỤLỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
   Sự cần thiết của đề tài:
  Trong thời đại hội nhập với nền kinh t ế Thế Giới, các doanh nghiệp V iệt
  Nam đang đứng trước yêu cầu phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho ph ù
  hợp với xu thế mới để có thể tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắtcủa thị
  trường. Và yếu t ố quan trọng giúp doanh nghi ệp thành công trên thương tr ường
  không gì khác chính là đội ngũ lao đ ộng, vì dù dưới b ất kỳ loại hình doanh nghiệp
  nào thì sức lao đ ộng của con ng ười (lao đ ộng chân tay hay trí ó c) mới là nhân tố
  chính tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, để có thể sở hữu một đ ội ngũ lao động có năng suất, chất lượng
  cao và đạt hi ệu quả thì vấn đề đặt ra là cá c nhà quản lý phả i có chính sách tuyển
  dụng, đào tạo và đặc biệt là xây dựng một hệ thống tiền lương có tính cạnh tranh và
  công bằng. Với m ức tiền lương có tính cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp có thể thu
  hút đ ược nhiều ứng viên tiềm năng có trì nh độ chuyên môn phù hợp trong một thị
  trường có quá nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về lao động. Và mức lương
  thỏa đáng sẽ giúp doanh nghiệp giữ được những nhân tài, khuyến khích người lao
  động phát huy khả năng của mình để đóng góp cho doanh nghi ệp. Mặc dù không
  phải lúc nào mức thù lao cũng là lý do để người lao động làm việc lâu dài cho m ột
  doanh nghiệp, nhưng những phương án trả lương không công bằng vẫn là nguyên
  nhân chính gây ra s ự bất mãn của người lao đ ộng, kéo theo tình trạng bỏ việc hay
  giảm hiệu quả lao động, gây ra những chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.
  Do đó, làm thế nào để xây d ựng được m ột h ệ thống tiền lương có thể kích
  thích lao động hăng hái sản xuất, nâng ca o hiệu quả, chất l ượng lao động, giảm chi
  phí nhân công trong giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp đứng vững trong
  môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của d oanh nghiệp
  đang là một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
  Để xem xét h ệ thống tiền lương của doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu
  cầu trên hay không , thì cần phải xem xét công tác kế toán ti ền lương của doanh
  2
  nghiệp. Vì thông qua đ ó, chúng ta có thể biết doanh nghiệp trả lương cho người lao
  động theo hình thức nào, những điểm mạnh và yếu của hình thức đó, có phù hợp
  với đặc điểm của doanh nghiệp hay chưa. Ngoài ra, qua số liệu kế toán, chúng ta có
  thể thấy được m ức lương của doanh nghi ệp đã đủ để đáp ứng những nhu c ầu v ật
  chất cho người lao động, có phù hợp với xu thế của người dân trong xã hội không .
  từ đó có thể tìm biện pháp để đưa ra một hệ thống tiền lương hợp lý.
  Xuất phát từ y êu c ầu tr ên, em đ ã chọn đề t ài “CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
  TIỀN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
  TÀU THỦY NHA TRANG” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
   Mục tiêu nghiên cứu của đề tài :Như đã trình bày m ục tiêu của đề t ài là “
  Công tác lao động tiền lương và k ế toán tiền l ương tại Công Ty Công Nghiệp T àu
  Thủy Nha Trang”. Thông qua việc nghiên cứu sau:
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công tác tổ chức lao động, tiền
  lương trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà Nước.
  Phân tích, đánh giá công tác tính lương , hạch toán, thanh toán lương và kế
  toán tiền lương cho người lao động tại Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Nha Trang
  nhằm trả lời câu hỏi:
   Công ty áp dụng hình thức trả lương nào cho ng ười lao đ ộng? Tại sao phải
  áp dụng hình thức đó?
   Tác dụng của hình thức trả lương đó đối v ới người lao đ ộng, đối v ới doanh
  nghiệp, đối với Nhà nước.
  Từ đó sosánh thực tiễn với lý thuyết, củng cố những kiến thức đã học, bổ
  sung thêm nhận thức.
  Chỉ ra những mặt tích cực cũng như những mặt tiêu c ực trong công tác tiền
  lương và kế toán lương tại doanh nghiệp, và những nguyên nhângây nên . Qua đó
  đưa ra m ột s ố biện pháp góp phần nâng cao hi ệu quả sử dụng, nhằm hoàn thiện
  công tác tính lương và kế toán tiền lương tại doanh nghiệp.
   Phương pháp nghiên cứu:
  Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, đề tài được tiến hành thông qua:
  3
  Nguồn sốliệu thu thập được từ:
  Bảng chấm công.
  Bảng tính lương
  Sổchi tiết các tài khoản, Sổcái,
  Danh sách vềlao động.
  Nội quy, chính sách vềlao động tiền lương của Công ty.
  Phân tích s ốli ệu: Phương pháp thống kê , t ổng h ợp s ốli ệu c ủa doanh
  nghiệp thực tập, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá.
  Đồng thời, sửdụng những kiến thức đã học được tại trư ờng, tham kh ảo
  tài liệu, sách báo, internet. Ngoài r a, tham khảo ý kiến của m ột sốcán bộtrong cơ
  quan.
  Từđó, t ạo cho b ản thân có đư ợc phương p háp nghiên c ứu đềtài m ột cách
  hợp lý.
   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Với mục tiêu trên, đề tài chủ yếu nghiên cứu về công tác tính lương và hạch
  toán tiền lương tại Công Ty Công Nghi ệp Tàu Thủy Nha Trang, c ụ thể là Công ty
  TNHH một thành viên đóng tàu Nha Trang.
  Do giới hạn về thời gian nên số liệu tiền lương chủ yếu là tháng 8năm 2007,
  thu th ập được từ phòng Tổ Chức Lao Động –Tiền Lương , phòng Tài Chính Kế
  Toán của Công ty.
   Nội dung của đề tài: Với mụctiêu trên, nội dung của đề tài gồm 3 phần:
  Phần I : Cơ sở lý luận chung về tiền lương và công tác kế toán tiền lương.
  Phần II:Thực trạng công tác lao đ ộng, tiền lương và kế toán lương tại Công
  Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Nha Trang
  Phần III: Một số đềxuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động v à công
  tác kế toán tiền lương tại Công ty.
  4
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN
  LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC KẾTOÁN TIỀN LƯƠNG
    
  1.1 Những vấn đề cơ bản về tiền lương:
  1.1.1 Khái niệm:
  Tiền lương là biểu hiện bằngtiền của giá trị sức lao động m à người lao động
  đã bỏ ra trong quá tr ình s ản xuất kinh doanh v à được thanh toán theo kết quả lao
  động cuối cùng.
  Tiền lương của người lao động đ ược xác định theo hai c ơ sở chủ yếu l à số
  lượng v à ch ất l ượng lao động của mỗi người. Tiền l ương h ình thành có tính
  đến kết quả của cá nhân, của tậ p thể v à c ủa x ã h ội, nó quan hệ trực tiếp đến
  việc thực hiện lợi ích của cá nh ân người lao động. Qua mối quan hệ p hụ thuộc này
  cho phép thấy được vai trò của tiền lương là công cụ tác động của công tác quản lý
  trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Tiền l ương là ngu ồn thu nhập chủ yếu của ng ười lao động, vừa l à m ột
  yếu tố chi phí cấu th ành nên giá trị của các loại sản phẩm lao vụ , dịch vụ do doanh
  nghiệp sản xuất ra, do đó các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả sức lao động nhằm tiết
  kiệm chi phí, tăng tích luỹ cho đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động.
  1.1.2 Đặc điểm của tiền lương.
  Là một phạm tr ù kinh tế gắn liền với lao động tiền t ệ v à nền sản xuất h àng
  hoá. Trong điều kiện tồn tại sản xuất h ànghoá và ti ền tệ, tiền l ương là một yếu tố
  cấu thành nên giá thành sản phẩm
  Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế v ì tiền lương giúp nâng cao hi ệu quả sản
  xuất kinh doanh, kích thích năng lực sáng tạo, tăng năng suất lao động, khuyến
  khích công nhân viên chức phấn khởi, tích cực lao động. Ng oài ra, m ức lương thoả
  đáng sẽ tạo nên sự gắn kết giữa người lao động và lợi ích của doanh nghiệp.
  5
  1.2 Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp.
  1.2.1 Trả lương theo thời gian:
  Là hình th ức trả l ương cho ngư ời lao động căn cứ v ào thời gian l àm việc
  thực tế. Theo hình thức này, tiền lương phải trả cho ng ười lao động được tính theo
  thời gian làm việc, cấp bậc v à thang lương của từng người theo tiêu chuẩn qui định
  của Nhà nước.
  Có hai hình thức trả lương theo thời gian: trả l ương theothời gian giản đ ơn
  và trả lương theo thời gian có thưởng.
  1.2.1.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn:
  Lương theo thời gian giản đơn gồm có: lương tháng, lương ngày và lươn g giờ.
  Lương tháng:đư ợc qui định sẵn đ ối v ới từng bậc l ương trong các thang lương .
  Lương tháng dùng trả cho công nhân viên làm công tác qu ản lí hành chính, quản lí
  kinh tế:
  Mức lương tháng =Mức lương tối thiểu DN * (Hệ số lương +Hệ số phụ cấp)
  Trong đó: Mức lương tối thiểu DN = Mức lương tối thiểu chung *( 1 + kđc )


  Tài liệu tham khảo
  -----------  ------------1. Bộ tài chính (2006), quyết định 15/2006/QĐ -BTC về việc ban h ành chế độ kế
  toán doanh nghiệp, Hà Nội.
  2. Bộ tài chính (2006), thông tư 20/2006/ QĐ -BTC Hướng dẫn kế toán thực hiện
  sáu (06) chuẩn mực kế toán ban h ành theo Quyết định số 12/2005/QĐ -BTC
  ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hà Nội.
  3. Nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội (2002), Thuế GTGT, thuế TNDN, các loại
  thuế khác, Huỳnh Viết Tấn.
  4. Nhà xu ất bản Đại học kinh tế quốc dâ n(2007), Kế toán doanh nghi ệp, PGS.TS.
  Nguyễn Văn Công.
  5.Thư viện trường Đại Học Nha Trang, Luận văn tốt nghiệp chuy ên ngành kế toán
  (2004,2005)
  6.Trường Đại Học Nha Trang, Quản trị tài chính (2006),Th.s Chu Lê Dung.
  7.Trường Đại Học Nha Trang, Nghiệp vụ thuế (2006),Th.s Thái Ninh.
  8.Trường Đại Học Nha Trang, Kế toán tài chính 1, 2 (2006), Bộ môm kế toán.
  9.Trường Đại Học Nha Trang, Tổ chức hạch toán kế toán (2006),
  Th.s Phan Thị Dung.


  Xem Thêm: Công tác lao động tiền lương và kế toán tiền lương tại công ty công nghiệp tàu thủy nha trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác lao động tiền lương và kế toán tiền lương tại công ty công nghiệp tàu thủy nha trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status